Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0242(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0392/2012

Arutelud :

PV 21/05/2013 - 11

Hääletused :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Protokoll
Teisipäev, 21. mai 2013 - Strasbourg

11. Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga * - Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen ja Sven Giegold tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Paulo Rangel (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Andrew Duff (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Werner Langen, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel, Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles ja Lajos Bokros.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell ja Antonio Cancian.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Alojz Peterle, Zuzana Roithová ja Markus Ferber.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly ja Sergio Gaetano Cofferati.

Sõna võtsid Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen ja Sven Giegold.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.5.2013protokoll punkt 7.6 ja 22.5.2013protokoll punkt 7.5.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika