Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0242(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0392/2012

Keskustelut :

PV 21/05/2013 - 11

Äänestykset :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Äänestysselitykset
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Pöytäkirja
Tiistai 21. toukokuuta 2013 - Strasbourg

11. Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille * - Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta mainitun asetuksen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… välisen vuorovaikutuksen osalta [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen ja Sven Giegold esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Paulo Rangel (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrew Duff (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles ja Lajos Bokros.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell ja Antonio Cancian.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Alojz Peterle, Zuzana Roithová ja Markus Ferber.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen ja Sven Giegold.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 7.6 ja istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 7.5.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö