Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0242(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0392/2012

Debatai :

PV 21/05/2013 - 11

Balsavimas :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Protokolas
Antradienis, 2013 m. gegužės 21 d. - Strasbūras

11. Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui * - Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos dėl jo sąsajų su Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen ir Sven Giegold pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Paulo Rangel (AFCO komiteto nuomonės referentas), Andrew Duff (AFCO komiteto nuomonės referentas), jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą, Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Werner Langen pateiktą klausimą), Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Godfrey Bloom EFD frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Olle Schmidt pateiktą klausimą), Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles ir Lajos Bokros.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą), Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell ir Antonio Cancian.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Alojz Peterle, Zuzana Roithová ir Markus Ferber.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly ir Sergio Gaetano Cofferati.

Kalbėjo: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen ir Sven Giegold.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.6 protokolo 22.5.2013 ir punktas 7.5 protokolo 22.5.2013.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

Teisinė informacija - Privatumo politika