Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0242(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0392/2012

Debatten :

PV 21/05/2013 - 11

Stemmingen :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Stemverklaringen
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Notulen
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg

11. Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * - De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) wat de interactie daarvan betreft met Verordening (EU) nr…/… van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen en Sven Giegold leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Andrew Duff (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles en Lajos Bokros.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell en Antonio Cancian.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, Zuzana Roithová en Markus Ferber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen en Sven Giegold.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 22.5.2013 en punt 7.5 van de notulen van 22.5.2013.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

Juridische mededeling - Privacybeleid