Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0242(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0392/2012

Rozpravy :

PV 21/05/2013 - 11

Hlasovanie :

PV 22/05/2013 - 7.6
CRE 22/05/2013 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/09/2013 - 13.5
CRE 12/09/2013 - 13.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0213
P7_TA(2013)0372

Zápisnica
Utorok, 21. mája 2013 - Štrasburg

11. Osobitné úlohy pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami * - Európsky orgán pre bankovníctvo a prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č. .../..., ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen a Sven Giegold uviedli svoje správy.

Vystúpili: Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Andrew Duff (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Werner Langen, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Kay Swinburne v mene skupiny ECR, Godfrey Bloom v mene skupiny EFD, Jürgen Klute v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles a Lajos Bokros.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell a Antonio Cancian.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle, Zuzana Roithová a Markus Ferber.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystúpili: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen a Sven Giegold.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 22.5.2013 a bod 7.5 zápisnice zo dňa 22.5.2013.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia