Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

13. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 87α, παράγραφος 6, και άρθρο 88, παράγραφος 4, εδάφιο δ, του Κανονισμού)
CRE

Σύμφωνα με το άρθρο 87α, παράγραφος 6, του Κανονισμού, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών ανακοίνωσε στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ότι δεν έχει διατυπωθεί καμία αντίρρηση κατά της:

- μια σύσταση για απόφαση της επιτροπής ENVI για τη μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για τη διαμετακόμιση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Εάν εντός προθεσμίας εικοσιτεσσάρων ωρών μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις επί της ανωτέρω συστάσεως, η σύσταση αυτή λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται σε ψηφοφορία.

Η σύσταση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα Séance en direct.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου