Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

14. Σχέδιο Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για εξαιρέσεις στα δικαιώματα δημιουργού για τα άτομα με προβλήματα όρασης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σχέδιο Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας για εξαιρέσεις στα δικαιώματα δημιουργού για τα άτομα με προβλήματα όρασης (2013/2614(RSP))

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Berlinguer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner και Michael Cashman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Piotr Borys, Catherine Stihler και Cristian Silviu Buşoi.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sergio Gaetano Cofferati και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Lucinda Creighton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου