Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg

14. Ontwerpverdrag van de WIPO inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Ontwerpverdrag van de WIPO inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Luigi Berlinguer, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner en Michael Cashman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Piotr Borys, Catherine Stihler en Cristian Silviu Buşoi.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt eveneens het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Lucinda Creighton.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid