Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 21 май 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Тълкуване на Правилника за дейността
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (22 май 2013 г.) - Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища - Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС (разискване)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Споразумение между ЕС и Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Засилено сътрудничество между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Период за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Искане за защита на парламентарния имунитет на Габриеле Албертини (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Спирос Данелис (I) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Спирос Данелис (II) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Предложенията за поглъщане (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.Дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони ***I (гласуване)
  
6.11.Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар (гласуване)
  
6.12.Правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС (гласуване)
  
6.13.Харта на ЕС: норми за свободата на медиите в EС (гласуване)
  
6.14.Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии (гласуване)
  
6.15.Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища (гласуване)
  
6.16.Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Внесени документи
 11.Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции * - Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I (разискване)
 12.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 13.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 87а, параграф 6 и член 88, параграф 4 от Правилника за дейността)
 14.Договор на Световната организация за интелектуална собственост относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (разискване)
 15.Прилагане на Стокхолмската програма и създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (разискване)
 16.Разглеждане на въпроса за данъка върху наследството след приемането на Регламента за наследяването (Регламент (ЕС) № 650/2012) (разискване)
 17.Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (244 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (2700 kb) 
 
Протокол (237 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (409 kb) Резултати от поименно гласуване (1233 kb) 
 
Протокол (272 kb) Присъствен списък (73 kb) Резултати от гласувания (574 kb) Резултати от поименно гласуване (2476 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност