Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 21 maja 2013 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wykładnia Regulaminu
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (22 maja 2013 r.) - Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi - Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (debata)
 6.Głosowanie
  
6.1.Umowa UE-Sri Lanka w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Ściślejsza współpraca między Unią Europejską a Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Zmiana rozporządzenia (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania historycznych materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Termin ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Gabriele Albertiniego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Spyrosa Danellisa (I) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Spyrosa Danellisa (II) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Oferty przejęcia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Regionalne strategie na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  
6.11.Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii (głosowanie)
  
6.12.Prawa kobiet w przystępujących krajach bałkańskich (głosowanie)
  
6.13.Karta praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE (głosowanie)
  
6.14.Adekwatne, bezpieczne i stabilne emerytury (głosowanie)
  
6.15.Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi (głosowanie)
  
6.16.Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Składanie dokumentów
 11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi * - Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (debata)
 12.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 13.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 87a ust. 6 oraz art. 88 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 14.Projekt Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (debata)
 15.Realizacja programu sztokholmskiego a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (debata)
 16.Rozwiązanie problemu podatku od spadków w następstwie przyjęcia rozporządzenia w sprawie dziedziczenia (UE) nr 650/2012 (debata)
 17.Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (216 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2700 kb) 
 
Protokół (227 kb) Lista obecności (52 kb) Wyniki głosowania (382 kb) Wyniki głosowań imiennych (1226 kb) 
 
Protokół (247 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (537 kb) Wyniki głosowań imiennych (2400 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności