Показалец 
Протокол
PDF 272kWORD 237k
Вторник, 21 май 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Тълкуване на Правилника за дейността
 3.Състав на комисиите и делегациите
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (22 май 2013 г.) - Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища - Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Споразумение между ЕС и Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.2.Засилено сътрудничество между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.3.Изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Период за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Искане за защита на парламентарния имунитет на Габриеле Албертини (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Спирос Данелис (I) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.7.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Спирос Данелис (II) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.8.Предложенията за поглъщане (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.9.Регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.10.Дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони ***I (гласуване)
  6.11.Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар (гласуване)
  6.12.Правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС (гласуване)
  6.13.Харта на ЕС: норми за свободата на медиите в EС (гласуване)
  6.14.Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии (гласуване)
  6.15.Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища (гласуване)
  6.16.Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Внесени документи
 11.Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции * - Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I (разискване)
 12.Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
 13.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 87а, параграф 6 и член 88, параграф 4 от Правилника за дейността)
 14.Договор на Световната организация за интелектуална собственост относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (разискване)
 15.Прилагане на Стокхолмската програма и създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (разискване)
 16.Разглеждане на въпроса за данъка върху наследството след приемането на Регламента за наследяването (Регламент (ЕС) № 650/2012) (разискване)
 17.Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.35 ч.


2. Тълкуване на Правилника за дейността

Тълкуването на член 156, параграф 6 от Правилника за дейността, дадедо от комисията по конституционни въпроси, бе оповестено на пленарното заседание вчера (точка 4 от протокола от 20.5.2013 г.).

Тъй като тълкуването не бе оспорено нито от една политическа група, нито от най-малко четиридесет членове на ЕП, в съответствие с член 211, параграф 4 от Правилника за дейността, то се счита за прието (P7_TA(2013)0207).


3. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D исканията за следните назначения:

комисия IMCO: Claudette Abela Baldacchino

комисия ECON: Marlene Mizzi

Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия: Claudette Abela Baldacchino

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Marlene Mizzi

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Marlene Mizzi

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Гуантанамо: гладна стачка на затворници

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica и Robert Rochefort, от името на групата ALDE, относно Гуантанамо: гладна стачка на затворници (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils и Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, относно Гуантанамо: гладната стачка на затворниците от Гуантанамо (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness и Krzysztof Lisek, от името на групата PPE, относно Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, относно Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland и Robert Rochefort, от името на групата ALDE, относно Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer и Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, относно Индия: екзекуцията на Мохамед Афзал Гуру и последиците от нея (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Руанда: случаят на Виктоар Ингабире

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness и Krzysztof Lisek, от името на групата PPE, относно Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari и Mitro Repo, от името на групата S&D, относно Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland и Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, относно Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing и Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, относно Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


5. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (22 май 2013 г.) - Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища - Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (22 май 2013 г.) (2012/2805(RSP))

Доклад относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища [2013/2060(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Доклад относно Годишния доклад в областта на данъчното облагане: как да се освободи потенциалът на ЕС за икономически растеж [2013/2025(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Nigel Farage, от името на групата EFD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, и Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП.

Mojca Kleva Kekuš и Ildikó Gáll-Pelcz представиха своите доклади.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Bart Staes (докладчик по становището на комисията CONT), Eva Joly (докладчик по становището на комисията DEVE) и Sirpa Pietikäinen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Giovanni La Via, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark и Anni Podimata, за да зададе въпрос „синя карта“ на последния.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Gunnar Hökmark, за да отговори на въпрос „синя карта“, зададен от Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ивайло Калфин, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly и Sven Giegold.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies и Sophocles Sophocleous.

Изказаха се: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (член на Комисията), Algirdas Šemeta и Lucinda Creighton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.15 от протокола от 21 май 2013 г. и точка 6.16 от протокола от 21 май 2013 г.


(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Споразумение между ЕС и Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0191)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.2. Засилено сътрудничество между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Европейската организация за безопасност на въздухоплаването за предоставяне на обща рамка за засилено сътрудничество [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0192)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.3. Изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 по отношение на депозирането на историческите архиви на институциите в Европейския университетски институт във Флоренция [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Doris Pack (A7-0156/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0193)

Парламентът дава одобрението си за предложението за регламент на Съвета.


6.4. Период за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за осмите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0194)


6.5. Искане за защита на парламентарния имунитет на Габриеле Албертини (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Габриеле Албертини [2012/2240(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0195)


6.6. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Спирос Данелис (I) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Спирос Данелис (I) [2013/2014(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0196)


6.7. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Спирос Данелис (II) (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Спирос Данелис (II) [2013/2028(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0197)


6.8. Предложенията за поглъщане (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане [2012/2262(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0198)


6.9. Регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз [2012/2100(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Jens Geier (A7-0145/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0199)


6.10. Дейности по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0200)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0200)


6.11. Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар (гласуване)

Доклад относно настоящите предизвикателства и възможности за енергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар [2012/2259(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0201)


6.12. Правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС (гласуване)

Доклад относно правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в процес на присъединяване към ЕС [2012/2255(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0202)


6.13. Харта на ЕС: норми за свободата на медиите в EС (гласуване)

Доклад относно Хартата на ЕС: норми за свободата на медиите в EС [2011/2246(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Renate Weber (A7-0117/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0203)

Изказване

Renate Weber (докладчик) предложи устно изменение на параграф 24, което бе одобрено.


6.14. Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии (гласуване)

Доклад относно програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии [2012/2234(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група EFD)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (комисия EMPL)

приема се (P7_TA(2013)0204)


6.15. Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища (гласуване)

Доклад относно борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища [2013/2060(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0205)

Изказване

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou предложи устно изменение на съображение И, което бе одобрено.


6.16. Годишен доклад относно данъчното облагане: оползотворяване на потенциала за икономически растеж в ЕС (гласуване)

Доклад относно Годишния доклад в областта на данъчното облагане: как да се освободи потенциалът на ЕС за икономически растеж [2013/2025(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0206)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jens Geier - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Ivo Belet - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan и Syed Kamall

Доклад Herbert Reul - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė и Syed Kamall

Доклад Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Доклад Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt и Elena Băsescu

Доклад Ria Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun и Monika Smolková.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.50 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


10. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) и за отмяна на решения №2009/371/ПВР и 2005/681/ПВР (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО по отношение на оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието от страна на някои големи дружества и групи (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 307 от ДФЕС председателят ще се консултира по желание с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014г. и за изменение на Регламент (ЕО) №73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през 2014г. (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 307 от ДФЕС председателят ще се консултира по желание с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Назначаване на член на Сметната палата (г-н Невен Матес - Хърватия) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

В съответствие с разпоредбите на член 287 от ДФЕС председателят ще се консултира по желание със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

подпомагаща :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство [за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Армения за улесняване на издаването на визи (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 307 от ДФЕС председателят ще се консултира по желание с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Назначаване на член на Сметната палата - г-н Георге Пуфан (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

ENVI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) №691/2011 относно европейските икономически сметки за околната среда (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ECON


11. Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции * - Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) №…/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen и Sven Giegold представиха своите доклади.

Изказаха се: Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Paulo Rangel (докладчик по становището на комисията AFCO), Andrew Duff (докладчик по становището на комисията AFCO), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Burkhard Balz, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Werner Langen, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Godfrey Bloom, от името на групата EFD, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles и Lajos Bokros.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell и Antonio Cancian.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Alojz Peterle, Zuzana Roithová и Markus Ferber.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen и Sven Giegold.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 22 май 2013 г. и точка 7.5 от протокола от 22 май 2013 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


12. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)

Поправка P7_TA-PROV(2012)0449(COR1) бе оповестена на пленарното заседание вчера (точка 6 от протокола от 20.5.2013 г).

Тъй като няма подадено искане за поставяне на гласуване от нито една политическа група, нито от най-малко четиридесет членове на ЕС (член 216, параграф 4 от Правилника за дейността), тази поправка се счита за приета.


13. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 87а, параграф 6 и член 88, параграф 4 от Правилника за дейността)

В съответсвтие с член 87а, парагарф 6, председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:
- препоръка за решение на комисия ENVI за неповдигане на възражения срещу проекта за Регламент за изпълнение (ЕС) № 142/2011 на Комисията по отношение на транзитното преминаване на определени странични животински продукти от Босна и Херцеговина (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Ако в срок от двадесет и четири часа след обявяването на пленарно заседание политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента не възразят срещу препоръката, предложената препоръка се счита за приета. В противен случай тя се подлага на галсуване.

Препоръката е на разположение на сайта Séance en direct.


14. Договор на Световната организация за интелектуална собственост относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Договор на Световната организация за интелектуална собственост относно изключенията от авторското право за лицата с увредено зрение (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner и Michael Cashman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Piotr Borys, Catherine Stihler и Cristian Silviu Buşoi.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

По процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) се изказаха също така Sergio Gaetano Cofferati и Angelika Werthmann.

Изказаха се: Michel Barnier и Lucinda Creighton.

Разискването приключи.


15. Прилагане на Стокхолмската програма и създаване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000046/2013) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE и Carlo Casini, от името на комисията AFCO, към Съвета: Прилагане на Стокхолмската програма и на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000047/2013) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Juan Fernando López Aguilar, от името на комисията LIBE и Carlo Casini, от името на комисията AFCO, към Комисията: Прилагане на Стокхолмската програма и на пространство на свобода, сигурност и правосъдие (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (в качеството на заместник на автора), Juan Fernando López Aguilar и Carlo Casini развиха въпросите.

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Tonio Borg (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Claude Moraes, Salvatore Iacolino, и Josef Weidenholzer, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Martin Ehrenhauser.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказаха се: Tonio Borg и Lucinda Creighton.

Разискването приключи.


16. Разглеждане на въпроса за данъка върху наследството след приемането на Регламента за наследяването (Регламент (ЕС) № 650/2012) (разискване)

Изявление на Комисията: Разглеждане на въпроса за данъка върху наследството след приемането на Регламента за наследяването (Регламент (ЕС) № 650/2012) (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Sebastian Valentin Bodu и Evelyn Regner.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказа се Tonio Borg.

Разискването приключи.


17. Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (разискване)

Изявление на Комисията: Застой в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Michael Cashman, от името на групата S&D, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, и Cecilia Wikström.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказаха се: Tonio Borg и Michael Cashman, който задава въпрос на Tonio Borg, на който последният отговаря.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 510.028/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.20 ч.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

гетерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност