Seznam 
Zápis
PDF 241kWORD 221k
Úterý, 21. května 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Výklad jednacího řádu
 3.Členství ve výborech a delegacích
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Příprava zasedání Evropské rady (dne 22. května 2013) - Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům - Výroční zpráva o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu (rozprava)
 6.Hlasování
  
6.1.Dohoda EU-Srí Lanka o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Posílená spolupráce mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Změna nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Žádost o ochranu poslanecké imunity Gabriela Albertiniho (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (I) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (II) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Nabídky převzetí (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Regionální strategie pro průmyslové oblasti v Evropské unii (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu na moři ***I (hlasování)
  
6.11.Obnovitelná energie na evropském trhu s energií (hlasování)
  
6.12.Práva žen v přistupujících balkánských zemích (hlasování)
  
6.13.Charta EU: Standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU (hlasování)
  
6.14.Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (hlasování)
  
6.15.Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (hlasování)
  
6.16.Výroční zpráva o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Předložení dokumentů
 11.Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * - Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (rozprava)
 12.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 13.Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 87a odst. 6 a čl. 88 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)
 14.Návrh smlouvy WIPO o výjimkách z autorského práva pro zrakově postižené osoby (rozprava)
 15.Provádění Stockholmského programu a zavedení prostoru svobody, bezpečnosti a práva (rozprava)
 16.Řešení otázky dědické daně poté, co bylo přijato nařízení (EU) č. 650/2012 o dědictví (rozprava)
 17.Zablokovaná situace při revizi nařízení (ES) č. 1049/2001 (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího denního zasedání
 19.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 21. KVĚTNA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Výklad jednacího řádu

Výklad čl. 156 odst. 6 jednacího řádu, který zaslal Výbor pro ústavní záležitosti, byl oznámen na včerejším plenárním zasedání (bod 4 zápisu ze dne 20.5.2013).

Výklad je prohlášen za přijatý, neboť jej podle čl. 211 odst. 4 jednacího řádu nezpochybnila žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců (P7_TA(2013)0207).


3. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádosti o jmenování:

výbor IMCO: Claudette Abela Baldacchino

výbor ECON: Marlene Mizzi

delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem: Claudette Abela Baldacchino

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Marlene Mizzi

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Marlene Mizzi

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


4. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Guantánamo: hladovka vězňů

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE o Guantánamu: hladovce vězňů (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock za skupinu ECR o Guantánamu: hladovce vězňů (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o Guantánamu: hladovce vězňů (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D o Guantánamu: hladovce vězňů (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Robert Rochefort za skupinu ALDE o Guantánamu: hladovce vězňů (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils a Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL o hladovce vězňů na Guantánamu (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Indie: poprava Mohammada Afzala Gurua a její dopady

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o Indii: popravě Mohammada Afzala Gurua a jejích dopadech (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Indii: popravě Mohammada Afzala Gurua a jejích dopadech (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o Indii: popravě Mohammada Afzala Gurua a jejích dopadech (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D o Indii: popravě Mohammada Afzala Gurua a jejích dopadech (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland a Robert Rochefort za skupinu ALDE o Indii: popravě Mohammada Afzala Gurua a jejích dopadech (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o Indii: popravě Mohammada Afzala Gurua a jejích dopadech (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Rwanda: případ Victoire Ingabireové

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o Rwandě: případ Victoire Ingabireové (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o Rwandě: případ Victoire Ingabireové (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness a Krzysztof Lisek za skupinu PPE o Rwandě: případ Victoire Ingabireové (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo za skupinu S&D o Rwandě: případ Victoire Ingabireové (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE o Rwandě: případ Victoire Ingabireové (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL o Rwandě: případ Victoire Ingabireové (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


5. Příprava zasedání Evropské rady (dne 22. května 2013) - Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům - Výroční zpráva o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady (dne 22. května 2013) (2012/2805(RSP))

Zpráva o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům [2013/2060(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Zpráva o výroční zprávě o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu [2013/2025(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, Nigel Farage za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, a Laurence J.A.J. Stassen nezařazená.

Mojca Kleva Kekuš a Ildikó Gáll-Pelcz uvedli zprávy.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili: Bart Staes (navrhovatel výboru CONT), Eva Joly (navrhovatelka výboru DEVE) a Sirpa Pietikäinen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, Giovanni La Via, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark a Anni Podimata, aby zvednutím modré karty položila otázku Gunnaru Hökmarkovi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Gunnar Hökmark, který odpověděl na otázku, kterou mu zvednutím modré karty položila Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly a Sven Giegold.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies a Sophocles Sophocleous.

Vystoupili: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (člen Komise), Algirdas Šemeta a Lucinda Creighton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.15 zápisu ze dne 21.5.2013 a bod 6.16 zápisu ze dne 21.5.2013.


(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Dohoda EU-Srí Lanka o některých aspektech leteckých služeb *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o některých aspektech leteckých služeb [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0191)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.2. Posílená spolupráce mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu, kterou se stanoví obecný rámec pro posílenou spolupráci [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0192)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.3. Změna nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83, pokud jde o uložení historických archivů orgánů v Evropském univerzitním institutu ve Florencii [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Doris Pack (A7-0156/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0193)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.


6.4. Doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání osmé volby zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0194)


6.5. Žádost o ochranu poslanecké imunity Gabriela Albertiniho (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti o ochranu imunity a výsad, kterých požívá Gabriele Albertini [2012/2240(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0195)


6.6. Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (I) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Spyros Danellis zbaven imunity (I) [2013/2014(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0196)


6.7. Žádost o zbavení Spyrose Danellise poslanecké imunity (II) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Spyros Danellis zbaven imunity (II) [2013/2028(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0197)


6.8. Nabídky převzetí (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice 2004/25/ES o nabídkách převzetí [2012/2262(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0198)


6.9. Regionální strategie pro průmyslové oblasti v Evropské unii (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o regionálních strategiích pro průmyslové oblasti v Evropské unii [2012/2100(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Jens Geier (A7-0145/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0199)


6.10. Vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu na moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0200)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0200)


6.11. Obnovitelná energie na evropském trhu s energií (hlasování)

Zpráva k současným výzvám a možnostem obnovitelné energie na evropském trhu s energií [2012/2259(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0201)


6.12. Práva žen v přistupujících balkánských zemích (hlasování)

Zpráva o právech žen v přistupujících balkánských zemích [2012/2255(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0202)


6.13. Charta EU: Standardní podmínky svobody sdělovacích prostředků v celé EU (hlasování)

Zpráva o Chartě EU: standardní podmínky svobody sdělovacích prostřredků v celé EU [2011/2246(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Renate Weber (A7-0117/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0203)

Vystoupení

Renate Weber (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 24, který byl přijat.


6.14. Přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (hlasování)

Zpráva o Agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody [2012/2234(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (skupina EFD)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ (výbor EMPL)

přijat (P7_TA(2013)0204)


6.15. Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (hlasování)

Zpráva o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům [2013/2060(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0205)

Vystoupení

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou předložila ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění I, který byl přijat.


6.16. Výroční zpráva o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o daních: jak uvolnit potenciál EU k hospodářskému růstu [2013/2025(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0206)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Jens Geier - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Ivo Belet - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan a Syed Kamall

zpráva Herbert Reul - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė a Syed Kamall

zpráva Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

zpráva Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt a Elena Băsescu

zpráva Ria Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun a Monika Smolková.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:50, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty z Rady a Komise:

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik voblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda v souladu s článkem 307 SFEU oznámil, že považuje za vhodné návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení opodpoře pro rozvoj venkova zEvropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) akterým se mění nařízení (EU) č.[...] [nařízení o rozvoji venkova], pokud jde ozdroje ajejich rozdělení vroce 2014, akterým se mění nařízení Rady (ES) č.73/2009 anařízení (EU) č.[...] [nařízení o přímých platbách], (EU) č.[...] [horizontální nařízení] a(EU) č.[...] [nařízení o jednotné společné organizace trhů], pokud jde ojejich použití vroce 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda v souladu s článkem 307 SFEU oznámil, že považuje za vhodné návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Jmenování člena Účetního dvora (Neven Mates - HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č.1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

Předseda v souladu s ustanoveními článku 287 SFEU oznámil, že považuje za vhodné návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

věcně příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním arybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č.1198/2006 anařízení Rady (ES) č.861/2006 anařízení Rady (ES) č.XXX/2011 ointegrované námořní politice] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin vEvropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zjednodušení vízového režimu (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena vsouvislosti svolným pohybem pracovníků (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

Předseda v souladu s článkem 307 SFEU oznámil, že považuje za vhodné návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Jmenování člena Účetního dvora - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 302/2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ECON


11. Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * - Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen a Sven Giegold uvedli zprávy.

Vystoupili: Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Paulo Rangel (navrhovatel výboru AFCO), Andrew Duff (navrhovatel výboru AFCO), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Burkhard Balz za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Werner Langen, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Godfrey Bloom za skupinu EFD, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Hans-Peter Martin nezařazený, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles a Lajos Bokros.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell a Antonio Cancian.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Alojz Peterle, Zuzana Roithová a Markus Ferber.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly a Sergio Gaetano Cofferati.

Vystoupili: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen a Sven Giegold.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 22.5.2013 a bod 7.5 zápisu ze dne 22.5.2013.

(Denní zasedání bylo přerušeno na několik minut.)


12. Oprava (článek 216 jednacího řádu)

Oprava (P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) byla oznámena na včerejším plenárním zasedání (bod 6 zápisu ze dne 20.5.2013).

Oprava je prohlášena za schválenou, neboť žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nepožádali podle čl. 216 odst. 4 jednacího řádu, aby se o ní hlasovalo.


13. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření (čl. 87a odst. 6 a čl. 88 odst. 4 písm. d) jednacího řádu)

Předseda Konference předsedů výborů v souladu s čl. 87a odst. 6 jednacího řádu informoval předsedu Parlamentu, že nebyla vznesena žádná námitka k:

- doporučení výboru ENVI k rozhodnutí nevyslovit námitku proti návrhu prováděcího nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o tranzit určitých vedlejších produktů živočišného původu z Bosny a Hercegoviny (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Pokud se do dvaceti čtyř hodin po oznámení v plénu politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců nevysloví proti doporučení, považuje se toto doporučení za schválené. V opačném případě se o něm hlasuje.

Doporučení je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct


14. Návrh smlouvy WIPO o výjimkách z autorského práva pro zrakově postižené osoby (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Návrh smlouvy WIPO o výjimkách z autorského práva pro zrakově postižené osoby (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Michel Barnier (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Luigi Berlinguer za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner nezařazený, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner a Michael Cashman.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Piotr Borys, Catherine Stihler a Cristian Silviu Buşoi.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili rovněž: Sergio Gaetano Cofferati a Angelika Werthmann.

Vystoupili: Michel Barnier a Lucinda Creighton.

Rozprava skončila.


15. Provádění Stockholmského programu a zavedení prostoru svobody, bezpečnosti a práva (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000046/2013), kterou pokládá Klaus-Heiner Lehne za výbor JURI, Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE a Carlo Casini za výbor AFCO Radě: Uplatňování Stockholmského programu a prostoru svobody, bezpečnosti a práva (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000047/2013), kterou pokládá Klaus-Heiner Lehne za výbor JURI, Juan Fernando López Aguilar za výbor LIBE a Carlo Casini za výbor AFCO Komisi: Uplatňování Stockholmského programu a prostoru svobody, bezpečnosti a práva (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (zastupující autora), Juan Fernando López Aguilar a Carlo Casini rozvinuli otázky.

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Tonio Borg (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra nezařazený, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Claude Moraes, Salvatore Iacolino a Josef Weidenholzer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Martin Ehrenhauser.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Elena Băsescu.

Vystoupili: Tonio Borg a Lucinda Creighton.

Rozprava skončila.


16. Řešení otázky dědické daně poté, co bylo přijato nařízení (EU) č. 650/2012 o dědictví (rozprava)

Prohlášení Komise: Řešení otázky dědické daně poté, co bylo přijato nařízení (EU) č. 650/2012 o dědictví (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE, Luigi Berlinguer za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Sebastian Valentin Bodu a Evelyn Regner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Elena Băsescu.

Vystoupil Tonio Borg.

Rozprava skončila.


17. Zablokovaná situace při revizi nařízení (ES) č. 1049/2001 (rozprava)

Prohlášení Komise: Zablokovaná situace při revizi nařízení (ES) č. 1049/2001 (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Renate Sommer za skupinu PPE, Michael Cashman za skupinu S&D, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophia in 't Veld, a Cecilia Wikström.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Elena Băsescu.

Vystoupili: Tonio Borg a Michael Cashman, který položil otázku Toniu Borgovi, který na ni odpověděl..

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


18. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 510.028/OJME).


19. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:20.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí