Indeks 
Protokol
PDF 241kWORD 191k
Tirsdag den 21. maj 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Fortolkning af forretningsordenen
 3.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (22. maj 2013) - Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely - Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Aftale EU-Sri Lanka om visse aspekter af lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Forbedret samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Perioden for det ottende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.6.Anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (I) (afstemning)
  
6.7.Anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet (II) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.8.Overtagelsestilbud (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.9.Regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.10.Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter ***I (afstemning)
  
6.11.Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi (afstemning)
  
6.12.Kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan (afstemning)
  
6.13.EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU (afstemning)
  
6.14.En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner (afstemning)
  
6.15.Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely (afstemning)
  
6.16.Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Modtagne dokumenter
 11.Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter * - Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter ***I (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 13.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)
 14.WIPO-traktat om ophavsretlige begrænsninger for synshandicappede (forhandling)
 15.Gennemførelse af Stockholmprogrammet og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forhandling)
 16.Arveafgifter efter vedtagelsen af forordningen om arveret (nr. 650/2012) (forhandling)
 17.Dødvande i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Fortolkning af forretningsordenen

Fortolkningen af forretningsordenens artikel 156, stk. 6, givet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 4 i protokollen af 20.5.2013).

Hvis der ikke er blevet gjort indsigelse af en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer, jf. forretningsordenens artikel 211, stk. 4, betragtes denne fortolkning som vedtaget (P7_TA(2013)0207)


3. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

IMCO: Claudette Abela Baldacchino

ECON: Marlene Mizzi

Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand: Claudette Abela Baldacchino

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Marlene Mizzi

delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Marlene Mizzi

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (artikel 122)(meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Guantánamo: sultestrejke blandt fanger

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan og Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen om Guantanamo: sultestrejke blandt fanger (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om Guantanamo: sultestrejke blandt fanger (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om Guantanamo: sultestrejke blandt fanger (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen om Guantanamo: sultestrejke blandt fanger (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen om Guantanamo: sultestrejke blandt fanger (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils og Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen om sultestrejke blandt fanger i Guantanamo (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Indien: Henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger

- Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen om Indien: henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Indien: henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness og Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen om Indien: henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen om Indien: henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen om Indien: henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer og Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen om Indien: henrettelsen af Mohammad Afzal Guru og dens følger (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen om Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen om Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness og Krzysztof Lisek for PPE-Gruppen om Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari og Mitro Repo for S&D-Gruppen om Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland og Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen om Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppenom Rwanda: sagen vedrørende Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


5. Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (22. maj 2013) - Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely - Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (22. maj 2013) (2012/2805(RSP))

Betænkning om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely [2013/2060(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Betænkning om årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst [2013/2025(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Martin Callanan for ECR-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, og Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger.

Mojca Kleva Kekuš og Ildikó Gáll-Pelcz forelagde betænkningerne.

Taler: Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen).

Talere: Bart Staes (ordfører for udtalelse fra CONT), Eva Joly (ordfører for udtalelse fra DEVE) og Sirpa Pietikäinen.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Langen, Giovanni La Via, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark og Anni Podimata, for at stille et blåt kort-spørgsmål til sidstnævnte.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Gunnar Hökmark, der besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly og Sven Giegold.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies og Sophocles Sophocleous.

Talere: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (medlem af Kommissionen), Algirdas Šemeta og Lucinda Creighton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.15 i protokollen af 21.5.2013 og punkt 6.16 i protokollen af 21.5.2013.


(Mødet udsat i nogle minutter.)

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Aftale EU-Sri Lanka om visse aspekter af lufttrafik *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lankas regering [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0191)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.2. Forbedret samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed om fastlæggelse af en generel ramme for forbedret samarbejde [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0192)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.3. Ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF, Euratom) nr. 354/83 for så vidt angår institutionernes deponering af historiske arkivalier hos Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Doris Pack (A7-0156/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0193)

Parlamentet godkendte forslaget til Rådets forordning.


6.4. Perioden for det ottende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det ottende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0194)


6.5. Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis immunitet og privilegier [2012/2240(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0195)


6.6. Anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (I) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' immunitet (I) [2013/2014(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0196)


6.7. Anmodning om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet (II) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Spyros Danellis’ immunitet (II) [2013/2028(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0197)


6.8. Overtagelsestilbud (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud [2012/2262(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0198)


6.9. Regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union [2012/2100(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Jens Geier (A7-0145/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0199)


6.10. Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerhed i forbindelse med offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0200)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0200)


6.11. Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi (afstemning)

Betænkning om aktuelle udfordringer og muligheder for de vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi [2012/2259(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0201)


6.12. Kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan (afstemning)

Betænkning om kvinders rettigheder i tiltrædelseslandene på Balkan [2012/2255(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0202)


6.13. EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU (afstemning)

Betænkning om EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU [2011/2246(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Renate Weber (A7-0117/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0203)

Indlæg

Renate Weber (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 24, hvilket var blevet godtaget.


6.14. En dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner (afstemning)

Betænkning om en dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner [2012/2234(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (EFD-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING (EMPL)

Vedtaget (P7_TA(2013)0204)


6.15. Bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely (afstemning)

Betænkning om bekæmpelse af skattesvig, skatteunddragelse og skattely [2013/2060(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0205)

Indlæg

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt I, hvilket var blevet godtaget.


6.16. Årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst (afstemning)

Betænkning om årlig skattebetænkning: frigivelse af EU's potentiale for økonomisk vækst [2013/2025(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0206)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Jens Geier - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Ivo Belet - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan og Syed Kamall

Betænkning: Herbert Reul - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė og Syed Kamall

Betænkning: Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Betænkning: Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt og Elena Băsescu

Betænkning: Ria Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun og Monika Smolková.


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde fra Rådet og Kommissionen modtaget:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-agenturet for samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om diversitet for visse store selskaber og grupper (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 307 i TEUF efter eget valg ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ændring af forordning (EU) nr. [RD] for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og forordning (EU) nr. [DP], (EU) nr. [HZ] og (EU) nr. [sCMO] med hensyn til deres anvendelse i 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 307 i TEUF efter eget valg ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Neven Mates - HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 287 i TEUF efter eget valg ville høre Revisionsrretten.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond [til ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 og Rådets forordning (EF) nr. 861/2006 og Rådets forordning nr. XXX/2011 om integreret havpolitik] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold til statsborgere i Republikken Kap Verde og Den Europæiske Union (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Rådets afgørelse af om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 307 i TEUF efter eget valg ville høre Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 302/2009 om en flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 691/2011 om europæiske miljøøkonomiske regnskaber (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ECON


11. Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter * - Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår samspillet med Rådets forordning (EU) nr. .../.... om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen og Sven Giegold forelagde betænkningerne.

Talere: Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Paulo Rangel (ordfører for udtalelse fra AFCO), Andrew Duff (ordfører for udtalelse fra AFCO), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Werner Langen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles og Lajos Bokros.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Talere: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell og Antonio Cancian.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Alojz Peterle, Zuzana Roithová og Markus Ferber.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly og Sergio Gaetano Cofferati.

Talere: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen og Sven Giegold.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 22.5.2013 og punkt 7.5 i protokollen af 22.5.2013.

(Mødet udsat i nogle minutter.)


12. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Berigtigelse (P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) var blevet meddelt i plenarforsamlingen den foregående dag (punkt 6 i protokollen af 20.5.2013).

Idet der ikke af nogen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning (forretningsordenens artikel 216, stk. 4), ansås den for vedtaget.


13. Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod:

- en henstilling til afgørelse fra ENVI om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår transit af visse animalske biprodukter fra Bosnien-Hercegovina (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod denne henstilling, anses den for vedtaget. Den vil i modsat fald blive sat under afstemning.

Henstillingen kan findes på websiden ”Séance en direct”.


14. WIPO-traktat om ophavsretlige begrænsninger for synshandicappede (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: WIPO-traktat om ophavsretlige begrænsninger for synshandicappede (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Luigi Berlinguer for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Francisco Sosa Wagner løsgænger, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner og Michael Cashman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Piotr Borys, Catherine Stihler og Cristian Silviu Buşoi.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati og Angelika Werthmann.

Talere: Michel Barnier og Lucinda Creighton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Gennemførelse af Stockholmprogrammet og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000046/2013) af Klaus-Heiner Lehne, for JURI, Juan Fernando López Aguilar, for LIBE og Carlo Casini, for AFCO, til Rådet: Gennemførelse af Stockholmprogrammet og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000047/2013) af Klaus-Heiner Lehne, for JURI, Juan Fernando López Aguilar, for LIBE og Carlo Casini, for AFCO, til Kommissionen: Gennemførelse af Stockholmprogrammet og området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013))

Luigi Berlinguer (for stilleren), Juan Fernando López Aguilar og Carlo Casini begrundede forespørgslerne.

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Tonio Borg (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Claude Moraes, Salvatore Iacolino og Josef Weidenholzer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Martin Ehrenhauser.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu.

Talere: Tonio Borg og Lucinda Creighton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Arveafgifter efter vedtagelsen af forordningen om arveret (nr. 650/2012) (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Arveafgifter efter vedtagelsen af forordningen om arveret (nr. 650/2012) (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Luigi Berlinguer for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Sebastian Valentin Bodu og Evelyn Regner.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu.

Taler: Tonio Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Dødvande i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Dødvande i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001 (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Michael Cashman for S&D-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, og Cecilia Wikström.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu.

Talere: Tonio Borg og Michael Cashman; sidstnævnte stillede et spørgsmål til Tonio Borg, der besvarede det.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 510.028/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.20.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik