Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 241kWORD 164k
Tiistai 21. toukokuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Työjärjestyksen tulkinta
 3.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (22. toukokuuta 2013) valmistelut - Veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunta - Verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.EU:n ja Sri Lankan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.2.Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välinen tehostettu yhteistyö *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.3.Asetuksen (ETY/Euratom) N:o 354/83 muuttaminen toimielinten historiallisten arkistojen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin tallettamisen osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.Ajankohdan vahvistaminen edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin kahdeksannen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.5.Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.6.Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (I) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.7.Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (II) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.8.Julkiset ostotarjoukset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.9.Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.10.Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminta avomerellä ***I (äänestys)
  
6.11.Uusiutuva energia EU:n energian sisämarkkinoilla (äänestys)
  
6.12.Naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa (äänestys)
  
6.13.EU:n perusoikeuskirja: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa (äänestys)
  
6.14.Riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet (äänestys)
  
6.15.Veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunta (äänestys)
  
6.16.Verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille * - Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta ***I (keskustelu)
 12.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 13.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta ja 88 artiklan 4 kohdan d alakohta)
 14.Näkörajoitteisten tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskeva WIPO-sopimus (keskustelu)
 15.Tukholman ohjelman sekä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen täytäntöönpano (keskustelu)
 16.Perintöveroasiat perintöasioita koskevan asetuksen (EU) N:o 650/2012 hyväksymisen jälkeen (keskustelu)
 17.Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenarvioinnin umpikuja (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Työjärjestyksen tulkinta

Eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 20.5.2013, kohta 4) ilmoitettiin työjärjestyksen 156 artiklan 6 kohdan tulkinnasta, jonka perussopimusasioiden valiokunta oli antanut.

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole esittänyt vastalausetta työjärjestyksen 211 artiklan 4 kohdan mukaisesti, tulkinta katsotaan hyväksytyksi (P7_TA(2013)0207).


3. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityspyynnöt:

IMCO-valiokunta: Claudette Abela Baldacchino

ECON-valiokunta: Marlene Mizzi

suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta: Claudette Abela Baldacchino

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Marlene Mizzi

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Marlene Mizzi

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Guantánamo: vankien syömälakko

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta Guantánamosta: vankien syömälakko (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Guantánamosta: vankien syömälakko (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013)

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta Guantánamosta: vankien syömälakko (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta Guantánamosta: vankien syömälakko(2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013)

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta Guantánamosta: vankien syömälakko (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils ja Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta Guantánamosta: vankien syömälakko (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Intia: Mohammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Intiasta: Mohammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013)

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Intiasta: Mohammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013)

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness ja Krzysztof Lisek PPE-ryhmän puolesta Intiasta: Mohammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013)

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta Intiasta: Mohammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013)

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta Intiasta: Mohammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer ja Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta Intiasta: Mohammad Afzal Gurun teloitus ja sen vaikutukset (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Ruanda: Victoire Ingabiren tapaus

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Ruandasta: Victoire Ingabiren tapaus (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013)

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Ruandasta: Victoire Ingabiren tapaus (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness ja Krzysztof Lisek PPE-ryhmän puolesta Ruandasta: Victoire Ingabiren tapaus (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013)

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta Ruandasta: Victoire Ingabiren tapaus (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013)

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Ruandasta: Victoire Ingabiren tapaus (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta Ruandasta: Victoire Ingabiren tapaus (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


5. Eurooppa-neuvoston kokouksen (22. toukokuuta 2013) valmistelut - Veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunta - Verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (22. toukokuuta 2013) valmistelut (2012/2805(RSP))

Mietintö veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta [2013/2060(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Mietintö verotusta käsittelevästä vuotuisesta kertomuksesta: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia [2013/2025(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen.

Mojca Kleva Kekuš ja Ildikó Gáll-Pelcz esittelivät mietinnöt.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bart Staes (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Eva Joly (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Sirpa Pietikäinen.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, Giovanni La Via, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark ja Anni Podimata, esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla viimeksi mainitulle.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark, joka vastasi kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly ja Sven Giegold.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies ja Sophocles Sophocleous.

Puheenvuorot: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (komission jäsen), Algirdas Šemeta ja Lucinda Creighton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.15 ja istunnon pöytäkirja 21.5.2013, kohta 6.16.


(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. EU:n ja Sri Lankan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sri Lankan demokraattisen sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0191)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.2. Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välinen tehostettu yhteistyö *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen sopimuksen tekemisestä [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0192)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.3. Asetuksen (ETY/Euratom) N:o 354/83 muuttaminen toimielinten historiallisten arkistojen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin tallettamisen osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimielinten historiallisten arkistojen tallettamista Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin koskevan asetuksen (ETY/Euratom) N:o 354/83 muuttamisesta [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Doris Pack (A7-0156/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0193)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä ehdotukselle neuvoston asetukseksi.


6.4. Ajankohdan vahvistaminen edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin kahdeksannen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ajankohdan vahvistamisesta edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin kahdeksannen kerran yleisillä välittömillä vaaleilla [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0194)


6.5. Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä [2012/2240(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0195)


6.6. Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (I) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (I) [2013/2014(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0196)


6.7. Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (II) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (II) [2013/2028(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0197)


6.8. Julkiset ostotarjoukset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö julkisista ostotarjouksista annetun direktiivin 2004/25/EY soveltamisesta [2012/2262(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0198)


6.9. Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin teollisuusalueita koskevista alueellisista strategioista [2012/2100(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Jens Geier (A7-0145/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0199)


6.10. Öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminta avomerellä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyn ja kaasun etsintä-, hyödyntämis- ja tuotantotoiminnan turvallisuudesta avomerellä [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0200)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0200)


6.11. Uusiutuva energia EU:n energian sisämarkkinoilla (äänestys)

Mietintö uusiutuvan energian nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista EU:n energian sisämarkkinoilla [2012/2259(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0201)


6.12. Naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa (äänestys)

Mietintö naisten oikeuksista Balkanin ehdokasvaltioissa [2012/2255(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0202)


6.13. EU:n perusoikeuskirja: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa (äänestys)

Mietintö EU:n perusoikeuskirjasta: tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa [2011/2246(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A7-0117/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0203)

Puheenvuoro:

Renate Weber (esittelijä) esitti 24 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.14. Riittävät, turvatut ja kestävät eläkkeet (äänestys)

Mietintö toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten [2012/2234(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EFD-ryhmä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (EMPL-valiokunta)

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0204)


6.15. Veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunta (äänestys)

Mietintö veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunnasta [2013/2060(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0205)

Puheenvuoro:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou esitti johdanto-osan I kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6.16. Verotusta käsittelevä vuotuinen kertomus: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia (äänestys)

Mietintö verotusta käsittelevästä vuotuisesta kertomuksesta: kuinka hyödyntää EU:n taloudellisen kasvun potentiaalia [2013/2025(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0206)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Jens Geier - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Ivo Belet - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan ja Syed Kamall

Mietintö Herbert Reul - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Syed Kamall

Mietintö Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Mietintö Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt ja Elena Băsescu

Mietintö Ria Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun ja Monika Smolková.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee SEUT:n 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräistä maaseudun kehittämiseen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahaston) myönnettävää tukea koskevista siirtymäsäännöksistä, asetuksen (EU) N:o […] [RD] muuttamisesta varojen ja niiden jaon osalta vuonna 2014 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 ja asetusten (EU) N:o […][DP], (EU) N:o […][HZ] ja (EU) N:o […][sCMO] muuttamisesta niiden soveltamisen osalta vuonna 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee SEUT:n 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Tilintarkastustuomioistuimen uuden jäsenen nimittäminen - Neven Mates (HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteiseen strategiakehykseen kuuluvia Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o1083/2006 kumoamisesta (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee SEUT:n 287 artiklan mukaisesti tarvittaessa tilintarkastustuomioistuinta kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välillä (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Kap Verden tasavallan ja Euroopan unionin kansalaisille lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa sekä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Neuvoston päätös viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välillä (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee SEUT:n 307 artiklan mukaisesti tarvittaessa alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Tilintarkastustuomioistuimen uuden jäsenen nimittäminen - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tonnikalan monivuotisesta elvytyssuunnitelmasta Itä-Atlantilla ja Välimerellä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 302/2009 muuttamisesta (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristötilinpidosta annetun asetuksen (EU) N:o 691/2011 muuttamisesta (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ECON


11. Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille * - Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta mainitun asetuksen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… välisen vuorovaikutuksen osalta [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen ja Sven Giegold esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Paulo Rangel (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrew Duff (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Werner Langen, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles ja Lajos Bokros.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Puheenvuorot: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell ja Antonio Cancian.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Alojz Peterle, Zuzana Roithová ja Markus Ferber.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen ja Sven Giegold.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 7.6 ja istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 7.5.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


12. Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)

Oikaisusta (P7_TA-PROV(2012)0449(COR01)) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 20.5.2013, kohta 6).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


13. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta ja 88 artiklan 4 kohdan d alakohta)

Työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia säädöksiä ei ole vastustettu:

- ENVI-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta komission ehdotusta täytäntöönpanoasetukseksi (EU) N:o 142/2011 siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään.

Suositus on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


14. Näkörajoitteisten tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskeva WIPO-sopimus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Näkörajoitteisten tekijänoikeussuojan poikkeuksia koskeva WIPO-sopimus (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Luigi Berlinguer S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner ja Michael Cashman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Piotr Borys, Catherine Stihler ja Cristian Silviu Buşoi.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati ja Angelika Werthmann.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Lucinda Creighton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Tukholman ohjelman sekä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen täytäntöönpano (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000046/2013) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta, Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta ja Carlo Casini AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Tukholman ohjelman sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen täytäntöönpano (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000047/2013) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta, Juan Fernando López Aguilar LIBE-valiokunnan puolesta ja Carlo Casini AFCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Tukholman ohjelman sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen täytäntöönpano (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (laatijan sijainen), Juan Fernando López Aguilar ja Carlo Casini esittelivät kysymykset.

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Tonio Borg (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Claude Moraes, Salvatore Iacolino ja Josef Weidenholzer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martin Ehrenhauser.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Lucinda Creighton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Perintöveroasiat perintöasioita koskevan asetuksen (EU) N:o 650/2012 hyväksymisen jälkeen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Perintöveroasiat perintöasioita koskevan asetuksen (EU) N:o 650/2012 hyväksymisen jälkeen (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Luigi Berlinguer S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Sebastian Valentin Bodu ja Evelyn Regner.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Tonio Borg käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenarvioinnin umpikuja (keskustelu)

Komission julkilausuma: Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenarvioinnin umpikuja (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Michael Cashman S&D-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, ja Cecilia Wikström.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Tonio Borg ja Michael Cashman, viimeksi mainittu esittääkseen kysymyksen Tonio Borgille, joka vastasi kysymykseen.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 510.028/OJME).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.20.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö