Index 
Jegyzőkönyv
PDF 245kWORD 251k
2013. május 21., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az eljárási szabályzat értelmezése
 3.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 4.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 5.Az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésének előkészítése - Az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelem - Éves adóügyi jelentés: Az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.A légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás az EU és Sri Lanka között *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az Európai Unió és a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezet közötti fokozott együttműködés *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.A 354/83/EGK, Euratom rendeletnek az intézmények levéltári anyagainak a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezése tekintetében történő módosításáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal történő megválasztásának időpontja * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.5.Gabriele Albertini parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.6.Spyros Danellis parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (I) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.7.Spyros Danellis parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (II) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.8.Nyilvános vételi ajánlatok (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.9.Regionális stratégiák az Európai Unió ipari térségei számára (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.10.A tenger alatti kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatása, feltárása és kitermelése ***I (szavazás)
  
6.11.A megújuló energia az európai belső energiapiacon (szavazás)
  
6.12.A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban (szavazás)
  
6.13.Az EU Alapjogi Chartája: A tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban (szavazás)
  
6.14.A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (szavazás)
  
6.15.Az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelem (szavazás)
  
6.16.Éves adóügyi jelentés: Az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízása * - Az Európai Bankhatóság és a hitelintézetek prudenciális felügyelete ***I (vita)
 12.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 13.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdése és 88. cikke (4) bekezdésének d) pontja)
 14.A látáskorlátozottakra vonatkozó szerzői jogi kivételekről szóló WIPO-egyezmény tervezete (vita)
 15.A stockholmi program végrehajtása, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása (vita)
 16.Az örökösödési adó kérdésének kezelése az örökösödési rendelet (650/2012/EU) elfogadását követően (vita)
 17.Az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatában bekövetkezett holtpont (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.35-kor nyitják meg.


2. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az eljárási szabályzat 156. cikke (6) bekezdésének az Alkotmányügyi Bizottság által adott értelmezése, melyet a tegnapi plenáris ülésen jelentettek be (2013.5.20-i jegyzőkönyv, 4. pont).

Mivel egy képviselőcsoport vagy 40 képviselő nem ellenezte (az eljárási szabályzat 211. cikkének (4) bekezdése), az értelmezés elfogadottnak minősül (P7_TA(2013)0207).


3. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök az alábbi kinevezési kérelmeket kapta az S&D képviselőcsoporttól:

IMCO bizottság: Claudette Abela Baldacchino

ECON bizottság: Marlene Mizzi

Az Ausztráliával és Új-Zélanddal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Claudette Abela Baldacchino

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Marlene Mizzi

Az Unió a Mediterrán Térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Marlene Mizzi

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


4. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A guantánamói foglyok éhségsztrájkja

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan és Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guantánamóról: a foglyok éhségsztrájkja (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guantánamóról: a foglyok éhségsztrájkja (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Guantánamóról: a foglyok éhségsztrájkja (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guantánamóról: a foglyok éhségsztrájkja (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Guantánamóról: a foglyok éhségsztrájkja (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils és Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a guantánamói foglyok éhségsztrájkjáról (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   India: Mohammad Afzal Guru kivégzése és annak következményei

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Indiáról: Mohammad Afzal Guru kivégzése és annak következményei (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Indiáról: Mohammad Afzal Guru kivégzése és annak következményei (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness és Krzysztof Lisek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Indiáról: Mohammad Afzal Guru kivégzése és annak következményei (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Indiáról: Mohammad Afzal Guru kivégzése és annak következményei (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Indiáról: Mohammad Afzal Guru kivégzése és annak következményei (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer és Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indiáról: Mohammad Afzal Guru kivégzése és annak következményei (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Ruanda: Victoire Ingabire ügye

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ruandáról: Victoire Ingabire ügye (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ruandáról: Victoire Ingabire ügye (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness és Krzysztof Lisek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ruandáról: Victoire Ingabire ügye (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruandáról: Victoire Ingabire ügye (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ruandáról: Victoire Ingabire ügye (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ruandáról: Victoire Ingabire ügye (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


5. Az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésének előkészítése - Az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelem - Éves adóügyi jelentés: Az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésének előkészítése (2012/2805(RSP))

Jelentés az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről [2013/2060(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Jelentés az éves adóügyi jelentésről: az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje [2013/2025(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Laurence J.A.J. Stassen, független.

Mojca Kleva Kekuš és Ildikó Gáll-Pelcz ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bart Staes (a CONT bizottság véleményének előadója), Eva Joly (a DEVE bizottság véleményének előadója) és Sirpa Pietikäinen.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Langen, Giovanni La Via, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark és Anni Podimata, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Gunnar Hökmark.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly és Sven Giegold.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies és Sophocles Sophocleous.

Felszólal: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (a Bizottság tagja), Algirdas Šemeta és Lucinda Creighton.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.15. pont és 2013.5.21-i jegyzőkönyv, 6.16. pont .


(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. A légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás az EU és Sri Lanka között *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0191)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.2. Az Európai Unió és a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezet közötti fokozott együttműködés *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a légi közlekedés biztonságáért felelős európai szervezet között a fokozott együttműködés általános keretét létrehozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0192)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.3. A 354/83/EGK, Euratom rendeletnek az intézmények levéltári anyagainak a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezése tekintetében történő módosításáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás a 354/83/EGK, Euratom rendeletnek az intézmények levéltári anyagainak a firenzei Európai Egyetemi Intézetben történő elhelyezése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Doris Pack (A7-0156/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0193)

A Parlament jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot.


6.4. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal történő megválasztásának időpontja * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a közvetlen és általános választójog alapján nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő európai parlamenti képviselői választások időpontjának kitűzéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0194)


6.5. Gabriele Albertini parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Gabriele Albertini mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről [2012/2240(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0195)


6.6. Spyros Danellis parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (I) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Spyros Danellis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2013/2014(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0196)


6.7. Spyros Danellis parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (II) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Spyros Danellis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (II) [2013/2028(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0197)


6.8. Nyilvános vételi ajánlatok (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a nyilvános vételi ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelv végrehajtásáról [2012/2262(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0198)


6.9. Regionális stratégiák az Európai Unió ipari térségei számára (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió ipari területeinek regionális stratégiáiról [2012/2100(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jens Geier (A7-0145/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2013)0199)


6.10. A tenger alatti kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatása, feltárása és kitermelése ***I (szavazás)

Jelentés a tenger alatti kőolaj- és földgázlelőhelyek felkutatásának, feltárásának és kitermelésének biztonságossá tételéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2013)0200)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2013)0200)


6.11. A megújuló energia az európai belső energiapiacon (szavazás)

Jelentés a megújuló energia tekintetében az európai energiapiacon fennálló jelenlegi kihívásokról és esélyekről [2012/2259(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0201)


6.12. A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban (szavazás)

Jelentés a nők jogairól a Balkán csatlakozásra váró országaiban [2012/2255(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0202)


6.13. Az EU Alapjogi Chartája: A tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban (szavazás)

Jelentés az EU Alapjogi Chartájáról: A tömegtájékoztatás szabadságának irányadó szabályozása az EU-ban [2011/2246(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Renate Weber (A7-0117/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0203)

Felszólalás

Renate Weber (előadó) szóbeli módosítást javasol a (24) bekezdéshez, melyet elfogadnak.


6.14. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje (szavazás)

Jelentés a megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről [2012/2234(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (EFD képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (EMPL bizottság)

Elfogadva (P7_TA(2013)0204)


6.15. Az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelem (szavazás)

Jelentés az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről [2013/2060(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0205)

Felszólalás

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou szóbeli módosítást javasol az (I) preambulumbekezdéshez, melyet elfogadnak.


6.16. Éves adóügyi jelentés: Az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje (szavazás)

Jelentés az éves adóügyi jelentésről: az uniós gazdasági növekedési potenciál felszabadításának mikéntje [2013/2025(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2013)0206)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Jens Geier -jelentés - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan és Syed Kamall

Ivo Belet -jelentés - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan és Syed Kamall

Herbert Reul -jelentés - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė és Syed Kamall

Marije Cornelissen -jelentés - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu és Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Renate Weber -jelentés - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt és Elena Băsescu

Ria Oomen-Ruijten -jelentés - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun és Monika Smolková.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a bűnüldözési együttműködésért és képzésért felelős európai ügynökségről (Europol), valamint a 2009/371/IB és 2005/681/IB határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Javaslat a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

Az EUMSZ 307. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Javaslat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó egyes átmeneti intézkedések megállapításáról, a(z) [...]/EU [RD] rendeletnek a források és a források 2014. évben történő elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek és a(z) [...]/EU [DP], a(z) [...]/EU [HZ] és a(z) [...]/EU [sCMO] rendeletnek a 2014. évben való alkalmazásuk tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

Az EUMSZ 307. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – Neven Mates (HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Módosított javaslat a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

Az EUMSZ 307. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Módosított javaslat az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról [valamint az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, a 861/2006/EK tanácsi rendelet és az integrált tengerpolitikáról szóló XXX/2011/EU tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről] szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Javaslat az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

JURI

vélemény :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Az Európai Unió és az Örmény Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

Az EUMSZ 307. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- A Számvevőszék egy tagjának kinevezése – George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a kékúszójú tonhalra vonatkozóan az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren alkalmazandó többéves helyreállítási tervről szóló 302/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ECON


11. Az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízása * - Az Európai Bankhatóság és a hitelintézetek prudenciális felügyelete ***I (vita)

Jelentés az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Jelentés az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel való kölcsönhatásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen és Sven Giegold ismertetik jelentéseiket.

Felszólal: Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Paulo Rangel (az AFCO bizottság véleményének előadója), Andrew Duff (az AFCO bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Peter Martin, Burkhard Balz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Werner Langen, Sylvie Goulard, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Godfrey Bloom, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles és Lajos Bokros.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Felszólal: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell és Antonio Cancian.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Alojz Peterle, Zuzana Roithová és Markus Ferber.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly és Sergio Gaetano Cofferati.

Felszólal: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen és Sven Giegold.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2013.5.22-i jegyzőkönyv, 7.6. pont és 2013.5.22-i jegyzőkönyv, 7.5. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


12. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)

A P7_TA-PROV(2012)0449(COR) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2013.5.20-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Mivel egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő nem kért szavazást róla (az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak minősül.


13. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdése és 88. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

Az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) cikkének megfelelően az Elnökök Értekezletének elnöke tájékoztatta az Európai Parlament elnökét, hogy nem érkezett kifogás az alábbi ajánlások ellen:

- az ENVI bizottság határozatra irányuló ajánlása a 142/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet tervezetének a Bosznia-Hercegovinából származó egyes állati melléktermékek tranzitforgalma tekintetében történő ellenzésének mellőzéséről (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Amennyiben huszonnégy órán belül bármelyik képviselőcsoport vagy legalább negyven képviselő nem emel kifogást ellene, az ajánlást elfogadottnak kell tekinteni. Ellenkező esetben szavazásra kell bocsátani.

Az ajánlás elérhető a „Séance en direct” weboldalon.


14. A látáskorlátozottakra vonatkozó szerzői jogi kivételekről szóló WIPO-egyezmény tervezete (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A látáskorlátozottakra vonatkozó szerzői jogi kivételekről szóló WIPO-egyezmény tervezete (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és Michel Barnier (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Berlinguer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Francisco Sosa Wagner, független, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner és Michael Cashman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Piotr Borys, Catherine Stihler és Cristian Silviu Buşoi.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

A „catch the eye” eljárás keretében felszólal továbbá Sergio Gaetano Cofferati és Angelika Werthmann.

Felszólal: Michel Barnier és Lucinda Creighton.

A vitát berekesztik.


15. A stockholmi program végrehajtása, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000046/2013) felteszi: Klaus-Heiner Lehne, a JURI bizottság nevében, Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében és Carlo Casini, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz: A stockholmi program és a jog érvényesülésén, a szabadságon és biztonságon alapuló térség megvalósítása (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000047/2013) felteszi: Klaus-Heiner Lehne, a JURI bizottság nevében, Juan Fernando López Aguilar, a LIBE bizottság nevében és Carlo Casini, az AFCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: A stockholmi program és a jog érvényesülésén, a szabadságon és biztonságon alapuló térség megvalósítása (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (a szerző helyettese), Juan Fernando López Aguilar és Carlo Casini kifejti a kérdéseket.

Lucinda Creighton (a Tanács soros elnöke) és Tonio Borg (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, független, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner és Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal: Claude Moraes, Salvatore Iacolino, et Josef Weidenholzer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Martin Ehrenhauser.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu.

Felszólal: Tonio Borg és Lucinda Creighton.

A vitát berekesztik.


16. Az örökösödési adó kérdésének kezelése az örökösödési rendelet (650/2012/EU) elfogadását követően (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az örökösödési adó kérdésének kezelése az örökösödési rendelet (650/2012/EU) elfogadását követően (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Berlinguer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sebastian Valentin Bodu és Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu.

Felszólal: Tonio Borg.

A vitát berekesztik.


17. Az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatában bekövetkezett holtpont (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az 1049/2001/EK rendelet felülvizsgálatában bekövetkezett holtpont (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Renate Sommer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michael Cashman, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, és Cecilia Wikström.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu.

Felszólal: Tonio Borg és Michael Cashman, aki kérdést tesz fel Tonio Borgnak, aki válaszol arra.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 510.028/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Megfigyelők

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat