Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 229k
Antradienis, 2013 m. gegužės 21 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 3.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gegužės 22 d.) - Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais - Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.ES ir Šri Lankos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos tvirtesnis bendradarbiavimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 nuostatų, susijusisų su institucijų istorinių archyvų deponavimu Europos universitetiniame institute Florencijoje, dalinis keitimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Prašymas ginti Parlamento nario Gabriele Albertini imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (I) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (II) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Įmonių perėmimo pasiūlymai (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.9.Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninės strategijos (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.10.Jūroje vykdoma naftos ir dujų paieška, žvalgymas ir gavybos sauga ***I (balsavimas)
  
6.11.Atsinaujinančioji energija Europos energijos vidaus rinkoje (balsavimas)
  
6.12.Moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse (balsavimas)
  
6.13.ES chartija: žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas (balsavimas)
  
6.14.Adekvačios, saugios ir tvarios pensijos (balsavimas)
  
6.15.Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais (balsavimas)
  
6.16.Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Gauti dokumentai
 11.Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui * - Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ***I (diskusijos)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 13.Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 87 a straipsnio 6 dalis ir 88 straipsnio 4 dalies d punktas)
 14.Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims (diskusijos)
 15.Stokholmo programos ir laisvės, saugumo bei teisingumo erdvės įgyvendinimas (diskusijos)
 16.Paveldimo turto mokesčio klausimo sprendimas priėmus Reglamentą dėl paveldėjimo (ES) Nr. 650/2012 (diskusijos)
 17.Aklavietė, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Konstitucinių reikalų komiteto Darbo tvarkos taisyklių 156, paragraphe 6, straipsnio išaiškinimas buvo paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (punktas 4 protokolo 20.5.2013).

Kadangi frakcijos arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepareiškė jokių prieštaravimų, pagal Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 4 dalį išaiškinimas laikomas patvirtintu (P7_TA(2013)0207).


3. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

IMCO komitetas: Claudette Abela Baldacchino

ECON komitetas: Marlene Mizzi

Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija: Claudette Abela Baldacchino

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Marlene Mizzi

Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Marlene Mizzi

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Gvantanamas: kalinių bado streikas

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan ir Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu – Gvantanamas: kalinių bado streikas (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu dėl kalinių bado streiko Gvantaname (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu – Gvantanamas: kalinių bado streikas (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu – Gvantanamas: kalinių bado streikas (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu – Gvantanamas: kalinių bado streikas (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils ir Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu – Gvantanamas: kalinių bado streikas (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Indija: mirties bausmės įvykdymas Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikis

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – Indija: mirties bausmės įvykdymas Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikis (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – Indija: mirties bausmės įvykdymas Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikis (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness ir Krzysztof Lisek PPE frakcijos vardu – Indija: mirties bausmės įvykdymas Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikis (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu – Indija: mirties bausmės įvykdymas Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikis (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu – Indija: mirties bausmės įvykdymas Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikis (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer ir Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu – Indija: mirties bausmės įvykdymas Mohammadui Afzalui Guru ir jo poveikis (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Ruanda: Victoire Ingabire byla

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu – Ruanda: Victoire Ingabire byla (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – Ruanda: Victoire Ingabire byla (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness ir Krzysztof Lisek PPE frakcijos vardu – Ruanda: Victoire Ingabire byla (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu – Ruanda: Victoire Ingabire byla(2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu – Ruanda: Victoire Ingabire byla (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu – Ruanda: Victoire Ingabire byla (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


5. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gegužės 22 d.) - Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais - Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gegužės 22 d.) (2012/2805(RSP))

Pranešimas dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais [2013/2060(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013).

Pranešimas dėl metinės mokesčių ataskaitos: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes [2013/2025(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013).

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausoma Parlamento narė Laurence J.A.J. Stassen.

Mojca Kleva Kekuš ir Ildikó Gáll-Pelcz pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Algirdas Šemeta (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bart Staes (CONT komiteto nuomonės referentas), Eva Joly (DEVE komiteto nuomonės referentė) ir Sirpa Pietikäinen.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Werner Langen pateiktą klausimą), Giovanni La Via (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Luis Yáñez-Barnuevo García pateiktą klausimą), Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark ir Anni Podimata (ji, pakėlusi mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Gunnar Hökmark).

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gunnar Hökmark (jis atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Anni Podimata pateiktą klausimą), Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly ir Sven Giegold.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies ir Sophocles Sophocleous.

Kalbėjo: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (Komisijos narys), Algirdas Šemeta ir Lucinda Creighton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.15 protokolo 21.5.2013 ir punktas 6.16 protokolo 21.5.2013.


(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. ES ir Šri Lankos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo projekto [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0191).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.2. Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos tvirtesnis bendradarbiavimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Europos saugios oro navigacijos organizacijos susitarimo, kuriuo nustatomi tvirtesnio bendradarbiavimo bendrieji principai, projekto [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0192.

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.3. Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 nuostatų, susijusisų su institucijų istorinių archyvų deponavimu Europos universitetiniame institute Florencijoje, dalinis keitimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl institucijų istorinių archyvų deponavimo Europos universitetiniame institute Florencijoje iš dalies keičiamas Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Doris Pack (A7-0156/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0193).

Parlamentas pritarė pasiūlymui dėl Tarybos reglamento.


6.4. Atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas atstovų į Europos Parlamentą aštuntųjų rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise laikotarpis, projekto [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas Carlo Casini (A7-0138/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0194).


6.5. Prašymas ginti Parlamento nario Gabriele Albertini imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo ginti Gabriele Albertini imunitetą ir privilegijas [2012/2240(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0195).


6.6. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (I) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Spyros Danellis imunitetą (I) [2013/2014(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0196).


6.7. Prašymas atšaukti Parlamento nario Spyros Danellis imunitetą (II) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl prašymo atšaukti Spyros Danellis imunitetą (II) [2013/2028(IMM)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7).

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0197).


6.8. Įmonių perėmimo pasiūlymai (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų taikymo [2012/2262(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0198).


6.9. Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninės strategijos (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pramoninių rajonų regioninių strategijų [2012/2100(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas Jens Geier (A7-0145/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0199).


6.10. Jūroje vykdoma naftos ir dujų paieška, žvalgymas ir gavybos sauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas Ivo Belet (A7-0121/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0200).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0200).


6.11. Atsinaujinančioji energija Europos energijos vidaus rinkoje (balsavimas)

Pranešimas dėl dabartinių atsinaujinančiosios energijos uždavinių ir galimybių Europos energijos rinkoje [2012/2259(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas Herbert Reul (A7-0135/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0201).


6.12. Moterų teisės narystės siekiančiose Balkanų šalyse (balsavimas)

Pranešimas dėl moterų teisių narystės siekiančiose Balkanų šalyse [2012/2255(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0202).


6.13. ES chartija: žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas (balsavimas)

Pranešimas „ES chartija: žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas“ [2011/2246(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Renate Weber (A7-0117/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0203)

Kalbėjo:

Renate Weber (pranešėja) pateikė žodinį 24 straipsnio pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


6.14. Adekvačios, saugios ir tvarios pensijos (balsavimas)

Pranešimas dėl adekvačių, saugių ir tvarių pensijų darbotvarkės [2012/2234(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14).

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (EFD frakcija)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (EMPL komitetas)

Priimta (P7_TA(2013)0204).


6.15. Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais (balsavimas)

Pranešimas dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais [2013/2060(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0205).

Kalbėjo:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou pateikė žodinį I konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuriam buvo pritarta.


6.16. Metinė mokesčių ataskaita: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes (balsavimas)

Pranešimas dėl metinės mokesčių ataskaitos: kaip išnaudoti ES ekonomikos augimo galimybes [2013/2025(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16).

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0206).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Jens Geier - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan ir Syed Kamall.

Pranešimas: Ivo Belet - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan ir Syed Kamall.

Pranešimas: Herbert Reul - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ir Syed Kamall.

Pranešimas: Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu ir Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Pranešimas: Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt ir Elena Băsescu.

Pranešimas: Ria Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun ir Monika Smolková.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.50 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Gauti dokumentai

Gauti šie Tarybos ir Komisijos dokumentai:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros (Europolo) ir sprendimų 2009/371/TVR ir 2005/681/TVR panaikinimo (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EEB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal SESV 307 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr.[…] [RD] nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr.73/2009 ir reglamentai (ES) Nr.[…][DP], (ES) Nr.[…][HZ] ir (ES) Nr.[…] [vienas BRO] dėl jų taikymo 2014m. (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal SESV 307 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Audito Rūmų nario skyrimas (Neven Mates, HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

Pagal SESV 307 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo [kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006 ir Tarybos reglamentas Nr. XXX/2011 dėl integruotos jūrų politikos] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Paisūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos sudarymo (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Paisūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos sudarymo (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo skatinamas laisvas piliečių ir įmonių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Paisūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Armėnijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFET

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

Pagal SESV 307 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo neprivaloma tvarka konsultuosis su Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Audito Rūmų nario skyrimas - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 302/2009 dėl daugiamečio rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dailes keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ECON


11. Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui * - Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos dėl jo sąsajų su Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen ir Sven Giegold pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Paulo Rangel (AFCO komiteto nuomonės referentas), Andrew Duff (AFCO komiteto nuomonės referentas), jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą, Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Werner Langen pateiktą klausimą), Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Godfrey Bloom EFD frakcijos vardu, Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Olle Schmidt pateiktą klausimą), Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles ir Lajos Bokros.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą), Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell ir Antonio Cancian.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Alojz Peterle, Zuzana Roithová ir Markus Ferber.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly ir Sergio Gaetano Cofferati.

Kalbėjo: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen ir Sven Giegold.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.6 protokolo 22.5.2013 ir punktas 7.5 protokolo 22.5.2013.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


12. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Klaidų ištaisymas P7_TA-PROV(2012)0449(COR01) buvo paskelbtas per vakar vykusį plenarinį posėdį (2013 m. gegužės 20 d. protokolo 6 punktas).

Kadangi frakcijos (arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių) nepaprašė dėl jo balsuoti, pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį, išaiškinimas laikomas patvirtintu


13. Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 87 a straipsnio 6 dalis ir 88 straipsnio 4 dalies d punktas)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas pranešė Parlamento pirmininkui, kad nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų dėl:

- rekomendacijos dėl ENVI komiteto sprendimo neprieštarauti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 142/2011 dėl tam tikrų šalutinių gyvūninių produktų gabenimo tranzitu iš Bosnijos ir Hercegovinos projektui (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Jei per 48 valandas jokia frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių dėl šios rekomendacijos nepareikš prieštaravimų, ji bus laikoma priimta. Priešingu atveju dėl jos bus balsuojama.

Rekomendaciją galima rasti tinklalapyje Séance en direct.


14. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos sutartis dėl autorių teisių išimčių, taikomų regėjimo negalią turintiems asmenims (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Michel Barnier (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Luigi Berlinguer S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Eva Lichtenberger Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Francisco Sosa Wagner, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner ir Michael Cashman.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Piotr Borys, Catherine Stihler ir Cristian Silviu Buşoi.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ taip pat kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Lucinda Creighton.

Diskusijos baigtos.


15. Stokholmo programos ir laisvės, saugumo bei teisingumo erdvės įgyvendinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000046/2013), kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne JURI komiteto vardu, Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu ir Carlo Casini AFCO komiteto vardu Tarybai: Stokholmo programos ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės įgyvendinimas (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000047/2013), kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne JURI komiteto vardu, Juan Fernando López Aguilar LIBE komiteto vardu ir Carlo Casini AFCO komiteto vardu Komisijai: Stokholmo programos ir laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės įgyvendinimas (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (pavaduojantis autorių), Juan Fernando López Aguilar ir Carlo Casini pateikė klausimus.

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Tonio Borg (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Auke Zijlstra, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Claude Moraes, Salvatore Iacolino ir Josef Weidenholzer (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Martin Ehrenhauser pateiktą klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu.

Kalbėjo: Tonio Borg ir Lucinda Creighton.

Diskusijos baigtos.


16. Paveldimo turto mokesčio klausimo sprendimas priėmus Reglamentą dėl paveldėjimo (ES) Nr. 650/2012 (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Paveldimo turto mokesčio klausimo sprendimas priėmus Reglamentą dėl paveldėjimo (ES) Nr. 650/2012 (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Tadeusz Zwiefka PPE frakcijos vardu, Luigi Berlinguer S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Sebastian Valentin Bodu ir Evelyn Regner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu.

Kalbėjo Tonio Borg.

Diskusijos baigtos.


17. Aklavietė, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Aklavietė, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Renate Sommer PPE frakcijos vardu, Michael Cashman S&D frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sophia in 't Veld pateiktą klausimą) ir Cecilia Wikström.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu.

Kalbėjo: Tonio Borg ir Michael Cashman, pastarasis uždavė Tonio Borg klausimą, į kurį jis atsakė.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 510.028/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.20 val.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika