Indekss 
Protokols
PDF 241kWORD 225k
Otrdiena, 2013. gada 21. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Reglamenta interpretācija
 3.Komiteju un delegāciju sastāvs
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 5.Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 22. maija sanāksmei - Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm - Gada pārskats nodokļu jomā: kā atraisīt ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.ES un Šrilankas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.2.Pastiprināta sadarbība starp Eiropas Savienību un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.3.Grozījumu izdarīšana Regulā (EEK, Euratom) Nr. 354/83 attiecībā uz iestāžu vēsturisko arhīva materiālu nodošanu glabāšanai Eiropas Universitātes institūtā Florencē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.4.Laikposms astotajai Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.5.Pieprasījums aizstāvēt Gabriele Albertini imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.6.Pieprasījums atcelt Spyros Danellis deputāta imunitāti (I) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.7.Pieprasījums atcelt Spyros Danellis deputāta imunitāti (II) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.8.Pārņemšanas piedāvājumi (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.9.Reģionālās stratēģijas rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.10.Naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbības jūrā ***I (balsošana)
  6.11.Atjaunojamie energoresursi Eiropas iekšējā enerģijas tirgū (balsošana)
  6.12.Sieviešu tiesības Balkānu reģiona valstīs, kas uzsākušas sarunas par pievienošanos ES (balsošana)
  6.13.ES harta — standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā (balsošana)
  6.14.Atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programma (balsošana)
  6.15.Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm (balsošana)
  6.16.Gada pārskats nodokļu jomā: kā atraisīt ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Dokumentu iesniegšana
 11.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * - Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (debates)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 13.Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 87.a panta 6. punkts un 88. panta 4. punkta d) apakšpunkts)
 14.Projekts Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas līgumam par autortiesību izņēmumiem, kas tiek piemēroti personām ar redzes traucējumiem (debates)
 15.Stokholmas programmas un brīvības, drošības un tiesiskuma telpas īstenošana (debates)
 16.Mantojuma nodokļa jautājuma risināšana pēc Mantošanas regulas (ES) Nr. 650/2012 pieņemšanas (debates)
 17.Strupceļš Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Reglamenta interpretācija

Par Reglamenta 156. panta 6. punkta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, paziņoja plenārsēdē iepriekšējā dienā (20.5.2013. protokola 4. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 211. panta 4. punktu nav izteikuši iebildumus pret šo komentāru, to uzskata par pieņemtu (P7_TA(2013)0207).


3. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

IMCO komiteja: Claudette Abela Baldacchino;

ECON komiteja: Marlene Mizzi;

Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi: Claudette Abela Baldacchino;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Marlene Mizzi;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Marlene Mizzi.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Gvantanamo — ieslodzīto bada streiks

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan un Laima Liucija Andrikienė PPE grupas vārdā - par Gvantanamo - ieslodzīto bada streiks (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock ECR grupas vārdā - par Gvantanamo - ieslodzīto bada streiks (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par Gvantanamo - ieslodzīto bada streiks (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā - par Gvantanamo - ieslodzīto bada streiks (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā - par Gvantanamo - ieslodzīto bada streiks (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils un Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā - par ieslodzīto bada streiku Gvantanamo (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Indija — nāvessoda izpilde Mohammad Afzal Guru un soda izpildes sekas

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā - par Indiju - nāvessoda izpilde Mohammad Afzal Guru un soda izpildes sekas (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par Indiju - nāvessoda izpilde Mohammad Afzal Guru un soda izpildes sekas (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness un Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā - par Indiju - nāvessoda izpilde Mohammad Afzal Guru un soda izpildes sekas (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā - par Indiju - nāvessoda izpilde Mohammad Afzal Guru un soda izpildes sekas (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā - par Indiju - nāvessoda izpilde Mohammad Afzal Guru un soda izpildes sekas (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer un Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā - par Indiju - nāvessoda izpilde Mohammad Afzal Guru un soda izpildes sekas (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Ruanda — Victoire Ingabire lieta

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā - par Ruandu - Victoire Ingabire lieta (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā - par Ruandu - Victoire Ingabire lieta (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness un Krzysztof Lisek PPE grupas vārdā - par Ruandu - Victoire Ingabire lieta (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari un Mitro Repo S&D grupas vārdā - par Ruandu - Victoire Ingabire lieta (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā - par Ruandu - Victoire Ingabire lieta (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā - par Ruandu - Victoire Ingabire lieta (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


5. Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 22. maija sanāksmei - Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm - Gada pārskats nodokļu jomā: kā atraisīt ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2013. gada 22. maija sanāksmei (2012/2805(RSP)).

Ziņojums par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm [2013/2060(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013).

Ziņojums par gada pārskatu nodokļu jomā: kā atbrīvot ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu [2013/2025(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Martin Callanan ECR grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā un Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte.

Mojca Kleva Kekuš un Ildikó Gáll-Pelcz iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bart Staes (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Eva Joly (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja) un Sirpa Pietikäinen.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Giovanni La Via, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark un Anni Podimata, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Gunnar Hökmark.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gunnar Hökmark, lai atbildētu uz Anni Podimata uzdoto zilās kartītes jautājumu, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly un Sven Giegold.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies un Sophocles Sophocleous.

Uzstājās Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (Komisijas loceklis), Algirdas Šemeta un Lucinda Creighton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 21.5.2013. protokola 6.15. punkts un 21.5.2013. protokola 6.16. punkts.


(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku.)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. ES un Šrilankas nolīgums par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas valdību par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0191).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.2. Pastiprināta sadarbība starp Eiropas Savienību un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido vispārēju satvaru pastiprinātai sadarbībai starp Eiropas Savienību un Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0192).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.3. Grozījumu izdarīšana Regulā (EEK, Euratom) Nr. 354/83 attiecībā uz iestāžu vēsturisko arhīva materiālu nodošanu glabāšanai Eiropas Universitātes institūtā Florencē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK, Euratom) Nr. 354/83 attiecībā uz iestāžu vēstures arhīvu deponēšanu Eiropas Universitātes institūtā Florencē [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Doris Pack (A7-0156/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0193).

Parlaments deva piekrišanu Padomes regulas priekšlikumam.


6.4. Laikposms astotajai Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu astotajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Carlo Casini (A7-0138/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0194).


6.5. Pieprasījums aizstāvēt Gabriele Albertini imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Gabriele Albertini imunitāti un privilēģijas [2012/2240(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0195).


6.6. Pieprasījums atcelt Spyros Danellis deputāta imunitāti (I) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Spyros Danellis (I) imunitāti [2013/2014(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0196).


6.7. Pieprasījums atcelt Spyros Danellis deputāta imunitāti (II) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Spyros Danellis deputāta imunitāti (II) [2013/2028(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0197).


6.8. Pārņemšanas piedāvājumi (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2004/25/EK par pārņemšanas piedāvājumiem piemērošanu [2012/2262(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0198).


6.9. Reģionālās stratēģijas rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par reģionālajām stratēģijām rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā [2012/2100(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Jens Geier (A7-0145/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0199).


6.10. Naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbības jūrā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbību jūrā drošumu [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Ivo Belet (A7-0121/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0200).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0200).


6.11. Atjaunojamie energoresursi Eiropas iekšējā enerģijas tirgū (balsošana)

Ziņojums par pašreizējām problēmām un iespējām saistībā ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu Eiropas iekšējā enerģijas tirgū [2012/2259(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Herbert Reul (A7-0135/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0201).


6.12. Sieviešu tiesības Balkānu reģiona valstīs, kas uzsākušas sarunas par pievienošanos ES (balsošana)

Ziņojums par sieviešu tiesībām Balkānu reģiona valstīs, kas uzsākušas sarunas par pievienošanos ES [2012/2255(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Marije Cornelissen (A7-0136/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0202).


6.13. ES harta — standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā (balsošana)

Ziņojums par ES hartu — standartu noteikšana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas Savienībā [2011/2246(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Renate Weber (A7-0117/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0203).

Uzstāšanās

Renate Weber (referente) ierosināja mutisku grozījumu 24. punktam, un to pieņēma.


6.14. Atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programma (balsošana)

Ziņojums par atbilstīgu, drošu un noturīgu pensiju programmu [2012/2234(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (EFD grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (EMPL komiteja)

Pieņemts (P7_TA(2013)0204).


6.15. Cīņa pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm (balsošana)

Ziņojums par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm [2013/2060(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0205).

Uzstāšanās

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou ierosināja mutisku grozījumu I apsvērumam, un to pieņēma.


6.16. Gada pārskats nodokļu jomā: kā atraisīt ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu (balsošana)

Ziņojums par gada pārskatu nodokļu jomā: kā atbrīvot ES ekonomiskās izaugsmes potenciālu [2013/2025(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0206).


7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Jens Geier ziņojums - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan un Syed Kamall

Ivo Belet ziņojums - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan un Syed Kamall

Herbert Reul ziņojums - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė un Syed Kamall

Marije Cornelissen ziņojums - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu un Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Renate Weber ziņojums - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt un Elena Băsescu

Ria Oomen-Ruijten ziņojums - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun un Monika Smolková


8. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus:

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 – 2013/0091(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvas78/660/EEK un 83/349/EEK attiecībā uz noteiktu lielu uzņēmumu un koncernu nefinansiālās un daudzveidības informācijas atklāšanu (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 – 2013/0110(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar LESD 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu fakultatīvi apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka konkrētus pārejas noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Regulu(ES) Nr. […][RD] attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014.gadam un groza Padomes Regulu(EK) Nr.73/2009 un Regulas(ES) Nr. […][DP], (ES) Nr. […][HZ] un (ES) Nr.[…][sCMO] attiecībā uz to piemērošanu 2014.gadā (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 – 2013/0117(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar LESD 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu fakultatīvi apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Neven Mates - HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 – 2013/0804(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 – 2011/0276(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar LESD 287. panta noteikumiem priekšsēdētājs fakultatīvi apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu [ar ko atceļ Padomes Regulu(EK) Nr.1198/2006, Padomes Regulu(EK) Nr.861/2006 un Padomes Regulu (ES) Nr.XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 – 2011/0380(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (14546/2012 - C7-0109/2013 – 2012/0268(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un Eiropas Savienības pilsoņiem (05674/2013 - C7-0110/2013 – 2012/0271(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 – 2013/0119(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Padomes lēmums par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu (05835/2013 - C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (05859/2013 - C7-0113/2013 – 2012/0332(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, ar ko veicina darba ņēmējiem piešķirto tiesību īstenošanu darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 – 2013/0124(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar LESD 307. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu fakultatīvi apspriedīsies ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Revīzijas palātas locekļa iecelšana — George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 – 2013/0805(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 – 2013/2085(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu(EK) Nr.302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 – 2013/0133(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

atzinums:

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai , ar ko groza Regulu (ES) Nr.691/2011 par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 – 2013/0130(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ECON


11. Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * - Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A7-0392/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0393/2012).

Marianne Thyssen un Sven Giegold iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Paulo Rangel (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Andrew Duff (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Werner Langen, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles un Lajos Bokros.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell un Antonio Cancian.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alojz Peterle, Zuzana Roithová un Markus Ferber.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly un Sergio Gaetano Cofferati.

Uzstājās Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen un Sven Giegold.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 22.5.2013. protokola 7.6. punkts un 22.5.2013. protokola 7.5. punkts.

(Sēde tika pārtraukta uz neilgu laiku.)


12. Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)

Par kļūdu labojumu P7_TA-PROV(2012)0449(COR01) paziņoja plenārsēdē iepriekšējā dienā (20.5.2013. protokola 6. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 216. panta 4. punktu nav iesnieguši pieprasījumu balsot par šo kļūdu labojumu, to uzskata par apstiprinātu.


13. Deleģētie akti un īstenošanas pasākumi (Reglamenta 87.a panta 6. punkts un 88. panta 4. punkta d) apakšpunkts)

Saskaņā ar Reglamenta 87.a panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem aktiem.

- ENVI komitejas ieteikums lēmumam par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas Īstenošanas regulai (ES) Nr. 142/2011 attiecībā uz dažu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu tranzītu no Bosnijas un Hercegovinas (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šo ieteikumu, to uzskatīs par apstiprinātu. Pretējā gadījumā to iesniegs balsošanai.

Ieteikums ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


14. Projekts Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas līgumam par autortiesību izņēmumiem, kas tiek piemēroti personām ar redzes traucējumiem (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Projekts Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas līgumam par autortiesību izņēmumiem, kas tiek piemēroti personām ar redzes traucējumiem (2013/2614(RSP)).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Michel Barnier (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Luigi Berlinguer S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Francisco Sosa Wagner, pie grupām nepiederošs deputāts, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner un Michael Cashman.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Piotr Borys, Catherine Stihler un Cristian Silviu Buşoi.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās arī Sergio Gaetano Cofferati un Angelika Werthmann.

Uzstājās Michel Barnier un Lucinda Creighton.

Debates tika slēgtas.


15. Stokholmas programmas un brīvības, drošības un tiesiskuma telpas īstenošana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000046/2013) un kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā, Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā un Carlo Casini AFCO komitejas vārdā Padomei: Stokholmas programmas un brīvības, drošības un tiesiskuma telpas īstenošana (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000047/2013) un kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne JURI komitejas vārdā, Juan Fernando López Aguilar LIBE komitejas vārdā un Carlo Casini AFCO komitejas vārdā Komisijai: Stokholmas programmas un brīvības, drošības un tiesiskuma telpas īstenošana (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013).

Luigi Berlinguer (aizstājot autoru), Juan Fernando López Aguilar un Carlo Casini izvērsa jautājumus.

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Tonio Borg (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner un Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Claude Moraes, Salvatore Iacolino un Josef Weidenholzer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Martin Ehrenhauser.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu.

Uzstājās Tonio Borg un Lucinda Creighton.

Debates tika slēgtas.


16. Mantojuma nodokļa jautājuma risināšana pēc Mantošanas regulas (ES) Nr. 650/2012 pieņemšanas (debates)

Komisijas paziņojums: Mantojuma nodokļa jautājuma risināšana pēc Mantošanas regulas (ES) Nr. 650/2012 pieņemšanas (2013/2639(RSP)).

Tonio Borg (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Luigi Berlinguer S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Sebastian Valentin Bodu un Evelyn Regner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu.

Uzstājās Tonio Borg.

Debates tika slēgtas.


17. Strupceļš Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (debates)

Komisijas paziņojums: Strupceļš Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā (2013/2637(RSP)).

Tonio Borg (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, Michael Cashman S&D grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, un Cecilia Wikström.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu.

Uzstājās Tonio Borg un Michael Cashman, lai uzdotu jautājumu Tonio Borg, kurš uz to atbildēja.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 510.028/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.20.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika