Index 
Notulen
PDF 243kWORD 215k
Dinsdag 21 mei 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Interpretatie van het Reglement
 3.Samenstelling commissies en delegaties
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad (22 mei 2013) - Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen - Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Overeenkomst EU-Sri Lanka inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Wijziging van Verordening (EEG/Euratom) nr. 354/83 wat betreft de bewaargeving van de historische archieven van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Periode voor de achtste verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gabriele Albertini (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (I) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (II) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Het openbaar overnamebod (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Regionale strategieën voor industriegebieden in de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten ***I (stemming)
  
6.11.Hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt (stemming)
  
6.12.Rechten van de vrouw in de toetredingslanden op de Balkan (stemming)
  
6.13.EU-Handvest: vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de gehele EU (stemming)
  
6.14.Adequate, veilige en duurzame pensioenen (stemming)
  
6.15.Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen (stemming)
  
6.16.Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Ingekomen stukken
 11.Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * - De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (debat)
 12.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 13.Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, en artikel 88, lid 4, onder d, van het Reglement)
 14.Ontwerpverdrag van de WIPO inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)
 15.Tenuitvoerlegging van het Programma van Stockholm en totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (debat)
 16.Het regelen van successiebelasting na de aanneming van Verordening (EU) nr. 650/2012 betreffende erfopvolging (debat)
 17.Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Interpretatie van het Reglement

De door de Commissie constitutionele zaken gegeven interpretatie van artikel 156, lid 6, van het Reglement is gisteren ter plenaire vergadering aangekondigd (punt 4 van de notulen van 20.5.2013).

Aangezien er geen bezwaar door een fractie of ten minste veertig leden is gemaakt (artikel 211, lid 4, van het Reglement), wordt deze interpretatie geacht te zijn goedgekeurd (P7_TA(2013)0207.


3. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie IMCO: Claudette Abela Baldacchino

Commissie ECON: Marlene Mizzi

Delegatie voor de betrekkingen met Australië en Nieuw-Zeeland: Claudette Abela Baldacchino

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Marlene Mizzi

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Marlene Mizzi

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


4. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Guantánamo: hongerstaking van gevangenen

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie, over Guantánamo: hongerstaking van gevangenen (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over Guantánamo: hongerstaking van gevangenen (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, sover Guantánamo: hongerstaking van gevangenen (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, over Guantánamo: hongerstaking van gevangenen (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie, over Guantánamo: hongerstaking van gevangenen (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils en Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, over Guantánamo: hongerstaking van gevangenen (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   India: de terechtstelling van Mohammad Afzal Guru en de gevolgen daarvan

- Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over India: de terechtstelling van Mohammad Afzal Guru en de gevolgen daarvan (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over India: de terechtstelling van Mohammad Afzal Guru en de gevolgen daarvan(2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness en Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, over India: de terechtstelling van Mohammad Afzal Guru en de gevolgen daarvan (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, over India: de terechtstelling van Mohammad Afzal Guru en de gevolgen daarvan (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie, over India: de terechtstelling van Mohammad Afzal Guru en de gevolgen daarvan (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over India: de terechtstelling van Mohammad Afzal Guru en de gevolgen daarvan (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Rwanda: het proces van Victoire Ingabire

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, over Rwanda: het proces van Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over Rwanda: het proces van Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness en Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie, over Rwanda: het proces van Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, sover Rwanda: het proces van Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie, over Rwanda: het proces van Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, over Rwanda: het proces van Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


5. Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad (22 mei 2013) - Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen - Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad (22 mei 2013) (2012/2805(RSP))

Verslag over de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen [2013/2060(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Verslag over het jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten [2013/2025(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, en Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid.

Mojca Kleva Kekuš en Ildikó Gáll-Pelcz leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Algirdas Šemeta (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bart Staes (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Eva Joly (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE) en Sirpa Pietikäinen.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Giovanni La Via, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark en Anni Podimata, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan laatstgenoemde.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, die ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly en Sven Giegold.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies en Sophocles Sophocleous.

Het woord wordt gevoerd door Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (lid van de Commissie), Algirdas Šemeta en Lucinda Creighton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.15 van de notulen van 21.5.2013 en punt 6.16 van de notulen van 21.5.2013.


(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Overeenkomst EU-Sri Lanka inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten tussen de Europese Unie en de regering van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0191)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.2. Versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart waarbij een algemeen kader wordt gecreëerd voor versterkte samenwerking [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0192)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.3. Wijziging van Verordening (EEG/Euratom) nr. 354/83 wat betreft de bewaargeving van de historische archieven van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG/Euratom) nr. 354/83 wat betreft de bewaargeving van de historische archieven van de instellingen bij het Europees Universitair Instituut in Florence [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Doris Pack (A7-0156/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0193)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een verordening van de Raad.


6.4. Periode voor de achtste verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpbesluit van de Raad tot vaststelling van de periode voor de achtste verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0194)


6.5. Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gabriele Albertini (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Gabriele Albertini [2012/2240(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0195)


6.6. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (I) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (I) [2013/2014(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0196)


6.7. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (II) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Spyros Danellis (II) [2013/2028(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0197)


6.8. Het openbaar overnamebod (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de toepassing van Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod [2012/2262(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0198)


6.9. Regionale strategieën voor industriegebieden in de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over regionale strategieën voor industriegebieden in de Europese Unie [2012/2100(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Jens Geier (A7-0145/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2013)0199)


6.10. Offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie, -exploratie- en -productieactiviteiten [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2013)0200)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0200)


6.11. Hernieuwbare energie in de Europese energiemarkt (stemming)

Verslag over uitdagingen en kansen voor hernieuwbare energie in de Europese interne energiemarkt [2012/2259(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0201)


6.12. Rechten van de vrouw in de toetredingslanden op de Balkan (stemming)

Verslag over de rechten van de vrouw in de toetredingslanden op de Balkan [2012/2255(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0202)


6.13. EU-Handvest: vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de gehele EU (stemming)

Verslag over het EU-Handvest: vaststelling van normen voor de vrijheid van de media in de gehele EU [2011/2246(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Renate Weber (A7-0117/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0203)

Het woord werd gevoerd door:

Renate Weber (rapporteur), om een mondeling amendement op paragraaf 24 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


6.14. Adequate, veilige en duurzame pensioenen (stemming)

Verslag over een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen [2012/2234(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (EFD-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE (Commissie EMPL)

Aangenomen (P7_TA(2013)0204)


6.15. Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen (stemming)

Verslag over de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen [2013/2060(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0205)

Het woord werd gevoerd door:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, om een mondeling amendement op overweging I in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


6.16. Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten (stemming)

Verslag over het jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten [2013/2025(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0206)


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Jens Geier - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Ivo Belet - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan en Syed Kamall

Verslag Herbert Reul - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Syed Kamall

Verslag Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu en Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Verslag Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt en Elena Băsescu

Verslag Ria Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun en Monika Smolková.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 VWEU zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's facultatief over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) Nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) Nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) Nr. [...] [RB], (EU) Nr. [...] [HV] en (EU) Nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 VWEU zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's facultatief over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer (Neven Mates - HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1083/2006 van de Raad (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 VWEU zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's facultatief over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

REGI

advies :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij [tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad, Verordening (EG) nr. 861/2006 van de Raad en Verordening nr. XXX/2011 van de Raad inzake het geïntegreerd maritiem beleid] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van de Republiek Kaapverdië en van de Europese Unie (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de versoepeling van de afgifte van visa (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 307 VWEU zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's facultatief over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Benoeming van een lid van de Rekenkamer - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 302/2009 van de Raad wat betreft een meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2011 inzake Europese milieu-economische rekeningen (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ECON


11. Specifieke taken voor de Europese Centrale Bank betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen * - De Europese Bankautoriteit en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) wat de interactie daarvan betreft met Verordening (EU) nr…/… van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen en Sven Giegold leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Andrew Duff (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Werner Langen, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Godfrey Bloom, namens de EFD-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles en Lajos Bokros.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell en Antonio Cancian.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Alojz Peterle, Zuzana Roithová en Markus Ferber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen en Sven Giegold.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 22.5.2013 en punt 7.5 van de notulen van 22.5.2013.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)


12. Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA-PROV(2012)0449(COR01) is gisteren tijdens de plenaire vergadering aangekondigd (punt 6 van de notulen van 20.5.2013).

Aangezien geen enkele fractie of ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 216, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd


13. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen (artikel 87 bis, lid 6, en artikel 88, lid 4, onder d, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 87 bis, lid 6, van het Reglement deelt de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters aan de Voorzitter van het Parlement mede dat geen enkel bezwaar is gemaakt tegen:

- een aanbeveling voor een besluit van de Commissie ENVI om geen bezwaar te maken tegen het ontwerp van uitvoeringsverordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie inzake de verplaatsing van dierlijke bijproducten uit Bosnië en Herzegovina (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Indien tegen deze aanbeveling geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of ten minste veertig leden binnen een termijn van vierentwintig uur, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. In het tegenovergestelde geval wordt zij in stemming gebracht.

De aanbeveling staat op de website Séance en direct.


14. Ontwerpverdrag van de WIPO inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Ontwerpverdrag van de WIPO inzake uitzonderingen op het auteursrecht voor visueel gehandicapten (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Luigi Berlinguer, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Francisco Sosa Wagner, niet-fractiegebonden lid, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner en Michael Cashman.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Piotr Borys, Catherine Stihler en Cristian Silviu Buşoi.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt eveneens het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Lucinda Creighton.

Het debat wordt gesloten.


15. Tenuitvoerlegging van het Programma van Stockholm en totstandbrenging van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000046/2013) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE en Carlo Casini, namens de Commissie AFCO, aan de Raad: Tenuitvoerlegging van het programma van Stockholm en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000047/2013) van Klaus-Heiner Lehne, namens de Commissie JURI, Juan Fernando López Aguilar, namens de Commissie LIBE en Carlo Casini, namens de Commissie AFCO, aan de Commissie: Tenuitvoerlegging van het programma van Stockholm en de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (ter vervanging van de auteur), Juan Fernando López Aguilar en Carlo Casini lichten de vragen toe.

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en Tonio Borg (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner en Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Claude Moraes, Salvatore Iacolino, et Josef Weidenholzer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Martin Ehrenhauser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg en Lucinda Creighton.

Het debat wordt gesloten.


16. Het regelen van successiebelasting na de aanneming van Verordening (EU) nr. 650/2012 betreffende erfopvolging (debat)

Verklaring van de Commissie: Het regelen van successiebelasting na de aanneming van Verordening (EU) nr. 650/2012 betreffende erfopvolging (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Luigi Berlinguer, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Sebastian Valentin Bodu en Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg.

Het debat wordt gesloten.


17. Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (debat)

Verklaring van de Commissie: Impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Michael Cashman, namens de S&D-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sophia in 't Veld, en Cecilia Wikström.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Tonio Borg en Michael Cashman, deze laatste om een vraag te stellen aan Tonio Borg, die deze beantwoordt.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 510.028/OJME).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid