Indeks 
Protokół
PDF 247kWORD 227k
Wtorek, 21 maja 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wykładnia Regulaminu
 3.Skład komisji i delegacji
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (22 maja 2013 r.) - Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi - Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Umowa UE-Sri Lanka w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Ściślejsza współpraca między Unią Europejską a Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Zmiana rozporządzenia (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania historycznych materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Termin ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Gabriele Albertiniego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Spyrosa Danellisa (I) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Spyrosa Danellisa (II) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Oferty przejęcia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.9.Regionalne strategie na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.10.Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ***I (głosowanie)
  6.11.Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii (głosowanie)
  6.12.Prawa kobiet w przystępujących krajach bałkańskich (głosowanie)
  6.13.Karta praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE (głosowanie)
  6.14.Adekwatne, bezpieczne i stabilne emerytury (głosowanie)
  6.15.Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi (głosowanie)
  6.16.Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Składanie dokumentów
 11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi * - Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (debata)
 12.Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)
 13.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 87a ust. 6 oraz art. 88 ust. 4 lit. d) Regulaminu)
 14.Projekt Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (debata)
 15.Realizacja programu sztokholmskiego a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (debata)
 16.Rozwiązanie problemu podatku od spadków w następstwie przyjęcia rozporządzenia w sprawie dziedziczenia (UE) nr 650/2012 (debata)
 17.Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.35.


2. Wykładnia Regulaminu

Wykładnia art. 156 ust. 6 Regulaminu dokonana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych została ogłoszona podczas wczorajszego posiedzenia plenarnego (pkt 4 porządku obrad z dnia 20.5.2013 r.).

W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony grupy politycznej lub co najmniej czterdziestu posłów, zgodnie z art. 211 ust. 4 Regulaminu wykładnię tę uznaje się za przyjętą (P7_TA(2013)0207).


3. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące wnioski w sprawie nominacji:

komisja IMCO: Claudette Abela Baldacchino

komisja ECON: Marlene Mizzi

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią: Claudette Abela Baldacchino

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Marlene Mizzi

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: Marlene Mizzi

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Guantánamo: strajk głodowy więźniów

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie Guantanamo: strajk głodowy więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie Guantanamo: strajku głodowego więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Guantanamo: strajku głodowego więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, w sprawie Guantanamo: strajk głodowy więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE, w sprawie Guantanamo: strajk głodowy więźniów (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils i Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie strajku głodowego więźniów w Guantanamo(2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Indie: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness i Krzysztof Lisek w imieniu grupy PPE, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Indii: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Rwanda: sprawa Victoire Ingabire

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness i Krzysztof Lisek w imieniu grupy PPE, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari i Mitro Repo w imieniu grupy S&D, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Rwandy: proces Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


5. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (22 maja 2013 r.) - Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi - Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (22 maja 2013 r.) (2012/2805(RSP))

Sprawozdanie w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi [2013/2060(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego podatków: jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE [2013/2025(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL i Laurence J.A.J. Stassen, niezrzeszona.

Mojca Kleva Kekuš i Ildikó Gáll-Pelcz przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Algirdas Šemeta (członek Komisji).

Głos zabrali: Bart Staes (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Eva Joly (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE) i Sirpa Pietikäinen.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Wernera Langena, Giovanni La Via, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Luisa Yáñeza-Barnuevo Garcíę, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark i Anni Podimata, aby zadać temu ostatniemu pytanie przez podniesienie „niebieskiej kartki” .

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Gunnar Hökmark, który odpowiedział na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Anni Podimatę, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly i Sven Giegold.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies i Sophocles Sophocleous.

Głos zabrali: Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (członek Komisji), Algirdas Šemeta i Lucinda Creighton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.15 protokołu z dnia 21.5.2013 i pkt 6.16 protokołu z dnia 21.5.2013.


(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Umowa UE-Sri Lanka w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych między Unią Europejską a rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0191)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.2. Ściślejsza współpraca między Unią Europejską a Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0192)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.3. Zmiana rozporządzenia (EWG/Euratom) nr 354/83 w odniesieniu do deponowania historycznych materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG/Euratom) nr 354/83 w sprawie deponowania historycznych materiałów archiwalnych instytucji w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Doris Pack (A7-0156/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0193)

Parlament zatwierdził wniosek dotyczący rozporządzenia Rady.


6.4. Termin ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie ustalenia terminu ósmych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0194)


6.5. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Gabriele Albertiniego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Gabriele Albertiniego [2012/2240(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0195)


6.6. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Spyrosa Danellisa (I) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Spyrosa Danellisa (I) [2013/2014(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0196)


6.7. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Spyrosa Danellisa (II) (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Spyrosa Danellisa (II) [2013/2028(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0197)


6.8. Oferty przejęcia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2004/25/WE w sprawie ofert przejęcia [2012/2262(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0198)


6.9. Regionalne strategie na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie regionalnych strategii na rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej [2012/2100(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Jens Geier (A7-0145/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0199)


6.10. Bezpieczeństwo działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0200)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0200)


6.11. Energia odnawialna na europejskim wewnętrznym rynku energii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie bieżących wyzwań i szans związanych z energią odnawialną na europejskim wewnętrznym rynku energii [2012/2259(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0201)


6.12. Prawa kobiet w przystępujących krajach bałkańskich (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie praw kobiet w krajach bałkańskich starających się o przystąpienie do UE [2012/2255(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0202)


6.13. Karta praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Karty praw podstawowych UE: standardy określające wolność mediów w UE [2011/2246(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Renate Weber (A7-0117/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0203)

Wystąpienie

Renate Weber (sprawozdawczyni) złożyła poprawkę ustną do ust. 24. Poprawka ta została przyjęta.


6.14. Adekwatne, bezpieczne i stabilne emerytury (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie planu na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur [2012/2234(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (grupa EFD)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI (komisja EMPL)

Przyjęto (P7_TA(2013)0204)


6.15. Walka z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie walki z oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi [2013/2060(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0205)

Wystąpienie

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou złożyła poprawkę ustną do motywu I. Poprawka ta została przyjęta.


6.16. Sprawozdanie roczne dotyczące podatków – jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego podatków: jak uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego UE [2013/2025(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0206)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Jensa Geiera - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Iva Beleta - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan i Syed Kamall

Sprawozdanie Herberta Reula - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Syed Kamall

Sprawozdanie Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Sprawozdanie Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt i Elena Băsescu

Sprawozdanie Rii Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun i Monika Smolková.


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.50 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy i Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (Europol) i uchylającego decyzje 2009/371/WSiSW i 2005/681/WSiSW (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z postanowieniami art. 307 TFUE Przewodniczący odbędzie nieobowiązkowe konsultacje na temat tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr [...] [RD] w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 r. i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 i rozporządzenia (UE) nr [...] [DP], (UE) nr [...] [HZ] i (UE) nr [...] [sCMO] w zakresie ich stosowania w roku 2014. (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z postanowieniami art. 307 TFUE Przewodniczący odbędzie nieobowiązkowe konsultacje na temat tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Neven Mates (HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

Zgodnie z postanowieniami art. 307 TFUE Przewodniczący odbędzie nieobowiązkowe konsultacje na temat tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego [uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z postanowieniami art. 307 TFUE Przewodniczący odbędzie nieobowiązkowe konsultacje na temat tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 691/2011 w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ECON


11. Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi * - Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) nr …/… powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen i Sven Giegold przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Paulo Rangel (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Andrew Duff (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hans-Peter Martin, Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Werner Langen, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Kay Swinburne w imieniu grupy ECR, Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles i Lajos Bokros.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell i Antonio Cancian.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Alojz Peterle, Zuzana Roithová i Markus Ferber.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly i Sergio Gaetano Cofferati.

Głos zabrali: Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen i Sven Giegold.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 22.5.2013 i pkt 7.5 protokołu z dnia 22.5.2013.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


12. Sprostowanie (art. 216 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA-PROV(2012)0449(COR01) zostało ogłoszone na wczorajszym posiedzeniu plenarnym (pkt 6 protokołu PV z dnia 20.5.2013 r.).

W związku z brakiem wniosku grupy politycznej lub co najmniej czterdziestu posłów o poddanie sprostowania pod głosowanie (art. 216 ust. 4 Regulaminu) sprostowanie to uważa się się za zatwierdzone.


13. Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 87a ust. 6 oraz art. 88 ust. 4 lit. d) Regulaminu)

Zgodnie z art. 87a ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego PE, że nie wniesiono żadnego sprzeciwu wobec:

- zalecenie dotyczące decyzji komisji ENVI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Jeżeli zalecenie to w okresie dwudziestu czterech godzin nie wzbudzi sprzeciwu żadnej grupy politycznej lub grupy złożonej z co najmniej 40 posłów do PE, uznaje się je za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostaje ono poddane pod głosowanie.

Zalecenie to jest dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


14. Projekt Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Projekt Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o wyjątkach w prawie autorskim dla osób niedowidzących (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Michel Barnier (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Luigi Berlinguer w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner i Michael Cashman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Piotr Borys, Catherine Stihler i Cristian Silviu Buşoi.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą „pytań z sali” głos zabrali Sergio Gaetano Cofferati i Angelika Werthmann.

Głos zabrali: Michel Barnier i Lucinda Creighton.

Debata została zamknięta.


15. Realizacja programu sztokholmskiego a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (debata)

Pytanie ustne (O-000046/2013), które zadał Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI, Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE i Carlo Casini w imieniu komisji AFCO do Rady: Realizacja programu sztokholmskiego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Pytanie ustne (O-000047/2013), które zadał Klaus-Heiner Lehne w imieniu komisji JURI, Juan Fernando López Aguilar w imieniu komisji LIBE i Carlo Casini w imieniu komisji AFCO do Komisji: Realizacja programu sztokholmskiego oraz przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (zastępca autora), Juan Fernando López Aguilar i Carlo Casini rozwinęli pytania.

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Tonio Borg (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Claude Moraes, Salvatore Iacolino i Josef Weidenholzer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Martina Ehrenhausera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrali: Tonio Borg i Lucinda Creighton.

Debata została zamknięta.


16. Rozwiązanie problemu podatku od spadków w następstwie przyjęcia rozporządzenia w sprawie dziedziczenia (UE) nr 650/2012 (debata)

Oświadczenie Komisji: Rozwiązanie problemu podatku od spadków w następstwie przyjęcia rozporządzenia w sprawie dziedziczenia (UE) nr 650/2012 (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Luigi Berlinguer w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Sebastian Valentin Bodu i Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrał Tonio Borg.

Debata została zamknięta.


17. Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (debata)

Oświadczenie Komisji: Impas w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Michael Cashman w imieniu grupy S&D, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Sophię in 't Veld, i Cecilia Wikström.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrali: Tonio Borg i Michael Cashman, który zadał pytanie Tonio Borgowi; Tonio Borg udzielił na nie odpowiedzi.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: następna sesja plenarna.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 510.028/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.20.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności