Kazalo 
Zapisnik
PDF 234kWORD 241k
Torek, 21. maj 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razlaga Poslovnika
 3.Sestava odborov in delegacij
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 5.Priprave na zasedanje Evropskega sveta (22. maj 2013) - Boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam - Letno davčno poročilo: kako sprostiti potencial EU za gospodarsko rast (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Sporazum med Evropsko unijo in Šrilanko o nekaterih vidikih zračnih prevozov *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Okrepljeno sodelovanje med Evropsko unijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Sprememba Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83 v zvezi z deponiranjem arhivskega gradiva institucij pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Obdobje za osme volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Zahteva za zaščito imunitete Gabrieleja Albertinija (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Spirosu Danellisu (Spyros Danellis) (I) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Spirosu Danelisu (Spyros Danellis) (II) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Ponudbe za prevzem (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.9.Regionalne strategije za industrijska območja v Evropski uniji (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.10.Dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju ***I (glasovanje)
  
6.11.Energija iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu (glasovanje)
  
6.12.Pravice žensk v balkanskih državah pristopnicah (glasovanje)
  
6.13.Listina EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU (glasovanje)
  
6.14.Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine (glasovanje)
  
6.15.Boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam (glasovanje)
  
6.16.Letno davčno poročilo: kako sprostiti potencial EU za gospodarsko rast (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Predložitev dokumentov
 11.Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij * - Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij ***I (razprava)
 12.Popravek (člen 216 Poslovnika)
 13.Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 87a(6), in člen 88(4)(d) Poslovnika)
 14.Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) o izjemah glede avtorskih pravic za slepe in slabovidne (razprava)
 15.Izvajanje stockholmskega programa in vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice (razprava)
 16.Obravnavanje vprašanja obdavčitve dediščine po sprejetju uredbe o dednih zadevah (št. 650/2012) (razprava)
 17.Revizija Uredbe št. 1049/2001 na mrtvi točki (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Razlaga Poslovnika

Razlaga člena 156(6) Poslovnka Odbora za ustavne zadeve, je bila razglašena včeraj na plenarnem zasedanju (točka 4 PV z dne 20.5.2013).

Glede na to, da tej razlagi v skladu s členom 211(4) Poslovnika ni nasprotovala nobena politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se taka razlaga šteje za sprejeto (P7_TA(2013)0207).


3. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednje zahteve za imenovanja:

odbor IMCO: Claudette Abela Baldacchino

odbor ECON: Marlene Mizzi

Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo: Claudette Abela Baldacchino

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Marlene Mizzi

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: Marlene Mizzi

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Guantanamo: gladovna stavka zapornikov

- Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE, o Guantanamu: gladovna stavka zapornikov (2013/2654(RSP)) (B7-0221/2013);

- Charles Tannock v imenu skupine ECR, o Guantanamu: gladovna stavka zapornikov (2013/2654(RSP)) (B7-0233/2013);

- Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze, Karim Zéribi in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, o Guantanamu: gladovna stavka zapornikov (2013/2654(RSP)) (B7-0234/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, o Guantanamu: gladovna stavka zapornikov (2013/2654(RSP)) (B7-0236/2013);

- Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE, o Guantanamu: gladovna stavka zapornikov (2013/2654(RSP)) (B7-0239/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Mélenchon, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Helmut Scholz, Sabine Lösing, João Ferreira, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer, Paul Murphy, Younous Omarjee, Sabine Wils in Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, o gladovni stavki zapornikov v Guantanamu (2013/2654(RSP)) (B7-0240/2013).

II.   Indija: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice

- Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, o Indiji: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice(2013/2640(RSP)) (B7-0235/2013);

- Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Franziska Keller in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, o Indiji: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice (2013/2640(RSP)) (B7-0237/2013);

- Eija-Riitta Korhola, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness in Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE, o Indiji: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice (2013/2640(RSP)) (B7-0238/2013);

- Véronique De Keyser, Jo Leinen, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, o Indiji: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice (2013/2640(RSP)) (B7-0241/2013);

- Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE, o Indiji: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice (2013/2640(RSP)) (B7-0242/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer in Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL,o Indiji: usmrtitev Mohameda Afzala Guruja in njene posledice (2013/2640(RSP)) (B7-0245/2013).

III.   Ruanda: primer Victoire Ingabire

- Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, o Ruandi: primer Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0243/2013);

- Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR, o Ruandi: primer Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0244/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness in Krzysztof Lisek v imenu skupine PPE, o Ruandi: primer Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0246/2013);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari in Mitro Repo v imenu skupine S&D, o Ruandi: primer Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0247/2013);

- Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE, o Ruandi: primer Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0248/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Sabine Wils, Sabine Lösing in Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, o Ruandi: primer Victoire Ingabire (2013/2641(RSP)) (B7-0249/2013).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


5. Priprave na zasedanje Evropskega sveta (22. maj 2013) - Boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam - Letno davčno poročilo: kako sprostiti potencial EU za gospodarsko rast (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprave na zasedanje Evropskega sveta (22. maj 2013) (2012/2805(RSP))

Poročilo o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam [2013/2060(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

Poročilo o letnem davčnem poročilu: kako sprostiti potencial EU za gospodarsko rast [2013/2025(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Nigel Farage v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, in Laurence J.A.J. Stassen samostojna poslanka.

Mojca Kleva Kekuš in Ildikó Gáll-Pelcz sta predstavili svoji poročili.

Govoril je Algirdas Šemeta (član Komisije).

Govorili so Bart Staes (pripravljavec mnenja odbora CONT), Eva Joly (pripravljavka mnenja odbora DEVE) in Sirpa Pietikäinen.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Philippe Lamberts, Ivo Strejček, Lorenzo Fontana, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Olle Ludvigsson, Marielle de Sarnez, Kay Swinburne, Sampo Terho, Paul Murphy, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Pervenche Berès, Niccolò Rinaldi, Rui Tavares, Rolandas Paksas, Cornelis de Jong, Franz Obermayr, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Werner Langen, Giovanni La Via, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Luis Yáñez-Barnuevo García, Elisa Ferreira, Sonia Alfano, Bas Eickhout, Frank Vanhecke, Jean-Paul Gauzès, Anni Podimata, Sylvie Goulard, Giuseppe Gargani, Olle Schmidt, Gunnar Hökmark in Anni Podimata, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Gunnarju Hökmarku.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Gunnar Hökmark, da bi odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anni Podimata, Udo Bullmann, Wolf Klinz, Marietta Giannakou, Edit Herczog, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, Patrizia Toia, Sophia in 't Veld, Jean-Pierre Audy, Kathleen Van Brempt, Paulo Rangel, Ivailo Kalfin, Erik Bánki, Krišjānis Kariņš, Othmar Karas, Seán Kelly in Sven Giegold.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Satu Hassi, Oreste Rossi, Jaroslav Paška, Salvatore Iacolino, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Gomes, Petru Constantin Luhan, Zita Gurmai, Ulrike Lunacek, Emilie Turunen, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies in Sophocles Sophocleous.

Govorili so Mojca Kleva Kekuš, Ildikó Gáll-Pelcz, Günther Oettinger (član Komisije), Algirdas Šemeta in Lucinda Creighton.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.15 zapisnika z dne 21.5.2013 in točka 6.16 zapisnika z dne 21.5.2013.


(Seja se je za trenutek prekinila.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Sporazum med Evropsko unijo in Šrilanko o nekaterih vidikih zračnih prevozov *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado demokratične socialistične republike Šrilanke o nekaterih vidikih zračnih prevozov [15318/2012 - C7-0391/2012- 2012/0018(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Petri Sarvamaa (A7-0169/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0191)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.2. Okrepljeno sodelovanje med Evropsko unijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe o splošnem okviru za okrepljeno sodelovanje [05822/2013 - C7-0044/2013- 2012/0213(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jaromír Kohlíček (A7-0157/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0192)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.3. Sprememba Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83 v zvezi z deponiranjem arhivskega gradiva institucij pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EGS, Euratom) št. 354/83 v zvezi z deponiranjem arhivskega gradiva institucij pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah [06867/2013 - C7-0081/2013- 2012/0221(APP)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Doris Pack (A7-0156/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0193)

Parlament je dal svojo odobritev predlogu uredbe Sveta.


6.4. Obdobje za osme volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi obdobja za osme volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami [07279/2013 - C7-0068/2013- 2013/0802(CNS)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Carlo Casini (A7-0138/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0194)


6.5. Zahteva za zaščito imunitete Gabrieleja Albertinija (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Gabrieleja Albertinija [2012/2240(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Bernhard Rapkay (A7-0149/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0195)


6.6. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Spirosu Danellisu (Spyros Danellis) (I) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Spirosu Danelisu (Spyros Danellis) (I) [2013/2014(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0159/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0196)


6.7. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Spirosu Danelisu (Spyros Danellis) (II) (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Spirosu Danelisu (Spyros Danellis) (II) [2013/2028(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0160/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0197)


6.8. Ponudbe za prevzem (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o uporabi Direktive 2004/25/ES o ponudbah za prevzem [2012/2262(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A7-0089/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0198)


6.9. Regionalne strategije za industrijska območja v Evropski uniji (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o regionalnih strategijah za industrijska območja v Evropski uniji [2012/2100(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Jens Geier (A7-0145/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2013)0199)


6.10. Dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju [COM(2011)0688 - C7-0392/2011- 2011/0309(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Ivo Belet (A7-0121/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0200)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0200)


6.11. Energija iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu (glasovanje)

Poročilo o sedanjih izzivih in priložnostih za energijo iz obnovljivih virov na notranjem evropskem energetskem trgu [2012/2259(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Herbert Reul (A7-0135/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0201)


6.12. Pravice žensk v balkanskih državah pristopnicah (glasovanje)

Poročilo o pravicah žensk v balkanskih državah pristopnicah [2012/2255(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Marije Cornelissen (A7-0136/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0202)


6.13. Listina EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU (glasovanje)

Poročilo o Listini EU: določitev standardov za svobodo medijev v EU [2011/2246(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A7-0117/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0203)

Govorila je

Renate Weber (poročevalka), ki je predlagala ustni predlog spremembe na odstavek 24, ki je bil sprejet.


6.14. Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine (glasovanje)

Poročilo o Agendi za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine [2012/2234(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Ria Oomen-Ruijten (A7-0137/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (skupina EFD)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor EMPL)

Sprejeto (P7_TA(2013)0204)


6.15. Boj proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam (glasovanje)

Poročilo o boju proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim oazam [2013/2060(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Mojca Kleva Kekuš (A7-0162/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0205)

Govorila je

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, ki je predlagala ustni predlog spremembe na uvodno izjavo I, ki je bil sprejet.


6.16. Letno davčno poročilo: kako sprostiti potencial EU za gospodarsko rast (glasovanje)

Poročilo o letnem davčnem poročilu: kako sprostiti potencial EU za gospodarsko rast [2013/2025(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0154/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0206)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Jens Geier - A7-0145/2013

Francesco De Angelis, Adam Bielan, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Seán Kelly, Elena Oana Antonescu, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Ivo Belet - A7-0121/2013

Iva Zanicchi, Francesca Barracciu, George Lyon, Joseph Cuschieri, Monica Luisa Macovei, Petru Constantin Luhan, Seán Kelly, Hannu Takkula, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Daniel Hannan in Syed Kamall

Poročilo: Herbert Reul - A7-0135/2013

Andrea Zanoni, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Francesca Barracciu, Adam Bielan, Petru Constantin Luhan, Joseph Cuschieri, Cristiana Muscardini, Monica Luisa Macovei, Mario Pirillo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Seán Kelly, Marian Harkin, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Zbigniew Ziobro, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė in Syed Kamall

Poročilo: Marije Cornelissen - A7-0136/2013

Marina Yannakoudakis, Francesca Barracciu, Barbara Matera, Monica Luisa Macovei, Morten Messerschmidt, Monika Smolková, Anna Záborská, Elena Băsescu in Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poročilo: Renate Weber - A7-0117/2013

Marina Yannakoudakis, Adam Bielan, Martin Ehrenhauser, Francesca Barracciu, Monica Luisa Macovei, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt in Elena Băsescu

Poročilo: Ria Oomen-Ruijten - A7-0137/2013

Barbara Matera, Joseph Cuschieri, Petru Constantin Luhan, Mitro Repo, Morten Messerschmidt, Ewald Stadler, Paul Murphy, Seán Kelly, Marisa Matias, Anna Záborská, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Marian Harkin, Agnès Le Brun in Monika Smolková.


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.50, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, CONT

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta78/660/EGS in83/349/EGS glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 PDEU o tem predlogu neobvezno posvetoval z Evropskim odborom regij.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

FEMM, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, IMCO

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter spremembi Uredbe (EU) št.[…] [RP] glede sredstev in njihove razdelitve za leto2014, Uredbe Sveta (ES) št.73/2009 in uredb (EU) št.[…] [NP], (EU) št.[…] [HZU] in (EU) št.[…] [enotnaSUT] v zvezi z njihovo uporabo v letu2014 (COM(2013)0226 - C7-0104/2013 - 2013/0117(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 PDEU o tem predlogu neobvezno posvetoval z Evropskim odborom regij.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI, BUDG, CONT, REGI

- Imenovanje člana Računskega sodišča - Neven Mates (HR) (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi UredbeSveta(ES) št.1083/2006 (COM(2013)0246 - C7-0107/2013 - 2011/0276(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 287 PDEU o tem predlogu neobvezno posvetoval z Evropskim odborom regij.

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

FEMM, CULT, PECH, AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, ECON, CONT, TRAN, EMPL

- Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo [razveljavitev Uredbe Sveta (ES) št.1198/2006, Uredbe Sveta (ES) št.861/2006 in Uredbe Sveta št.XXX/2011 o celostni pomorski politiki] (COM(2013)0245 - C7-0108/2013 - 2011/0380(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI, EMPL, BUDG, TRAN, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (14546/2012 - C7-0109/2013 - 2012/0268(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje državljanom Republike Zelenortski otoki in Evropske unije (05674/2013 - C7-0110/2013 - 2012/0271(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji ter o spremembi Uredbe (EU) št.1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

PETI, FEMM, EMPL, LIBE, IMCO

- Sklep Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (05835/2013 - C7-0112/2013 - 2012/0334(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Armenijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (05859/2013 - C7-0113/2013 - 2012/0332(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (COM(2013)0236 - C7-0114/2013 - 2013/0124(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 PDEU o tem predlogu neobvezno posvetoval z Evropskim odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

PETI, FEMM, CULT, LIBE

- Imenovanje člana Računskega sodišča - George Pufan (RO) (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE))

posredovano

pristojni :

CONT

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2013)0259 - C7-0116/2013 - 2013/2085(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 302/2009 o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 691/2011 o evropskih okoljsko-ekonomskih računih (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ECON


11. Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij * - Evropski bančni organ in bonitetni nadzor kreditnih institucij ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o prenosu posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) v zvezi z njeno povezavo z Uredbo Sveta (EU) št. …/… o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A7-0393/2012)

Marianne Thyssen in Sven Giegold sta predstavila svoji poročili.

Govorila sta Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Paulo Rangel (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Andrew Duff (pripravljavec mnenja odbora AFCO), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Burkhard Balz v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Werner Langen, Sylvie Goulard v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Kay Swinburne v imenu skupine ECR, Godfrey Bloom v imenu skupine EFD, Jürgen Klute v imenu skupine GUE/NGL, Hans-Peter Martin samostojni poslanec, Astrid Lulling, Antolín Sánchez Presedo, Wolf Klinz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olle Schmidt, Bas Eickhout, Ivo Strejček, Claudio Morganti, Marisa Matias, Werner Langen, Elisa Ferreira, Sharon Bowles in Lajos Bokros.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govorili so Jaroslav Paška, Mikael Gustafsson, Auke Zijlstra, Corien Wortmann-Kool, Peter Simon, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Ewald Stadler, Sławomir Nitras, Anni Podimata, Peter van Dalen, John Bufton, Inês Cristina Zuber, Andreas Mölzer, Gunnar Hökmark, George Sabin Cutaş, Alexander Graf Lambsdorff, Cristiana Muscardini, Georgios Toussas, Pablo Zalba Bidegain, Mojca Kleva Kekuš, Nils Torvalds, Ryszard Czarnecki, Alfredo Pallone, Pervenche Berès, Anneli Jäätteenmäki, Theodor Dumitru Stolojan, Roberto Gualtieri, Kristiina Ojuland, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Olle Ludvigsson, Izaskun Bilbao Barandica, Othmar Karas, Antigoni Papadopoulou, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Danuta Maria Hübner, Krišjānis Kariņš, Gay Mitchell in Antonio Cancian.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Alojz Peterle, Zuzana Roithová in Markus Ferber.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Phil Prendergast, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Seán Kelly in Sergio Gaetano Cofferati.

Govorili so Michel Barnier, Lucinda Creighton, Marianne Thyssen in Sven Giegold.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika z dne 22.5.2013 in točka 7.5 zapisnika z dne 22.5.2013.

(Seja se je za trenutek prekinila.)


12. Popravek (člen 216 Poslovnika)

Popravek P7_TA-PROV(2012)0449(COR) je bil napovedan včeraj na plenarnem zasedanju (točka 6 zapisnika z dne 20.5.2013).

Ker ni nobena politična skupina ali najmanj 40 poslancev zahtevala glasovanje (člen 216(4) Poslovnika), je bil popravek sprejet.


13. Delegirani akti in izvedbeni ukrepi (člen 87a(6), in člen 88(4)(d) Poslovnika)

V skladu s členom 87(a)(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:
- priporočila sklepa odbora ENVI, da ne nasprotuje osnutku izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 142/2011 glede tranzita nekaterih stranskih živalskih proizvodov iz Bosne in Hercegovine (2013/2598(RSP)) (B7-0251/2013).

Če temu priporočilu v roku 24 ur ne nasprotuje politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se smatra za sprejeto. V nasprotnem primeru se bo o njem glasovalo.

Priporočilo je na voljo na spletni strani Séance en direct.


14. Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) o izjemah glede avtorskih pravic za slepe in slabovidne (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) o izjemah glede avtorskih pravic za slepe in slabovidne (2013/2614(RSP))

Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in Michel Barnier (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Luigi Berlinguer v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Ádám Kósa, Victor Boştinaru, Raül Romeva i Rueda, Claudio Morganti, Erminia Mazzoni, Sylvie Guillaume, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Françoise Castex, Evelyn Regner in Michael Cashman.

Po postopku "catch the eye" so govorili Piotr Borys, Catherine Stihler in Cristian Silviu Buşoi.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Po postopku „catch the eye“ sta govorila tudi Sergio Gaetano Cofferati in Angelika Werthmann.

Govorila sta Michel Barnier in Lucinda Creighton.

Razprava se je zaključila.


15. Izvajanje stockholmskega programa in vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000046/2013), ki ga je postavil Klaus-Heiner Lehne v imenu odbora JURI, Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE in Carlo Casini v imenu odbora AFCO Svetu: Izvajanje stockholmskega programa in območje svobode, varnosti in pravice (2013/2617(RSP)) (B7-0202/2013)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000047/2013), ki ga je postavil Klaus-Heiner Lehne v imenu odbora JURI, Juan Fernando López Aguilar v imenu odbora LIBE in Carlo Casini v imenu odbora AFCO Komisiji: Izvajanje stockholmskega programa in območje svobode, varnosti in pravice (2013/2617(RSP)) (B7-0203/2013)

Luigi Berlinguer (namesto vlagatelja), Juan Fernando López Aguilar in Carlo Casini so predstavili vprašanja.

Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in Tonio Borg (član Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Georgios Papanikolaou, Sylvie Guillaume, Janusz Wojciechowski, Cornelia Ernst, Martin Ehrenhauser, Roberta Angelilli, Kinga Göncz, Marie-Christine Vergiat, Erminia Mazzoni, Evelyn Regner in Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Claude Moraes, Salvatore Iacolino in Josef Weidenholzer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Martin Ehrenhauser.

Po postopku "catch the eye" je govorila Elena Băsescu.

Govorila sta Tonio Borg in Lucinda Creighton.

Razprava se je zaključila.


16. Obravnavanje vprašanja obdavčitve dediščine po sprejetju uredbe o dednih zadevah (št. 650/2012) (razprava)

Izjava Komisije: Obravnavanje vprašanja obdavčitve dediščine po sprejetju uredbe o dednih zadevah (št. 650/2012) (2013/2639(RSP))

Tonio Borg (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Luigi Berlinguer v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Sebastian Valentin Bodu in Evelyn Regner.

Po postopku "catch the eye" je govorila Elena Băsescu.

Govoril je Tonio Borg.

Razprava se je zaključila.


17. Revizija Uredbe št. 1049/2001 na mrtvi točki (razprava)

Izjava Komisije: Revizija Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki (2013/2637(RSP))

Tonio Borg (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine PPE, Michael Cashman v imenu skupine S&D, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Georgios Papanikolaou, Claude Moraes, Sophia in 't Veld, Margrete Auken, Anna Maria Corazza Bildt, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki sta ga z dvigom modrega kartončka postavili Sophia in 't Veld in Cecilia Wikström.

Po postopku "catch the eye" je govorila Elena Băsescu.

Govorila sta Tonio Borg in Michael Cashman, ki je postavil vprašanje Toniu Borgu, na katerega je ta odgovoril.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na naslednjem delnem zasedanju.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 510.028/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.20.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov