Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0130(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0126/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0126/2013

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 2
CRE 22/05/2013 - 2

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2013 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0210

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

2. Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Antonio López-Istúriz White και Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Οι Antonio López-Istúriz White και Antonyia Parvanova παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carmen Romero López (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Mariya Gabriel, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann και Tadeusz Zwiefka.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons και Francesca Barracciu.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle, Antonyia Parvanova και Antonio López-Istúriz White.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 22 Μαΐου 2013..

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου