Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2609(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000060/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

3. Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000060/2013) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo και Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON: σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ): Αντίδραση στις ανακοινώσεις της Επιτροπής (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου