Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

5. Κοινωνικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Κοινωνικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (2013/2642(RSP))

Ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Γεώργιος Τούσσας, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.30 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου