Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 maj 2013 - Strasbourg

5. Den ekonomiska och montära unionens sociala pelare (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Den ekonomiska och montära unionens sociala pelare(2013/2642(RSP))

Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto och Izaskun Bilbao Barandica.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach och Liisa Jaakonsaari.

Talare: Olli Rehn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.30, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy