Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0130(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0126/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0126/2013

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 2
CRE 22/05/2013 - 2

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2013 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0210

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

7.3. Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Antonio López-Istúriz White και Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0210)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου