Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0244(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0393/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0393/2012

Συζήτηση :

PV 21/05/2013 - 11

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2013 - 7.5
CRE 22/05/2013 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/09/2013 - 13.4
CRE 12/09/2013 - 13.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0212
P7_TA(2013)0371

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

7.5. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την αλληλεπίδρασή του με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0212)

Ο Sven Giegold (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 57, παράγραφος 2, του κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο παρέχει την έγκρισή του στην εν λόγω πρόταση. Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου