Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0163(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0124/2013

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 19
CRE 22/05/2013 - 19

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.3
CRE 23/05/2013 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/04/2014 - 7.24
CRE 16/04/2014 - 7.24
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0219
P7_TA(2014)0419

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

19. Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I - Διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και νομοθεσία της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης της οικονομικής ευθύνης σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000043/2013) που κατέθεσε Daniel Caspary και Paweł Zalewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin και Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Η συμβατότητα διμερών επενδυτικών συμφωνιών με τη νομοθεσία της ΕΕ (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Ο Paweł Zalewski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Οι David Martin, Helmut Scholz και Franziska Keller αναπτύσσουν την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerard Batten, για να καταδικάσει την δολοφονία Άγγλου στρατιώτη στο Woolwich, προάστιο του Λονδίνου, και Κρίτων Αρσένης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι João Ferreira και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Paweł Zalewski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου