Показалец 
Протокол
PDF 254kWORD 207k
Сряда, 22 май 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела ***I (разискване)
 3.Бъдещи законодателни предложения относно ИПС (разискване)
 4.Състав на комисиите и делегациите
 5.Социален стълб на Икономическия и паричен съюз (разискване)
 6.Промяна в дневния ред
 7.Време за гласуване
  
7.1.Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (одобрение) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (консултация) * (гласуване)
  
7.3.Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Споразумение между ЕС и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I (гласуване)
  
7.6.Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции * (гласуване)
  
7.7.Пиротехнически изделия ***I (гласуване)
  
7.8.Прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Промяна в дневния ред
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Положението на сирийските бежанци в съседните държави (разискване)
 13.Възстановяване на активи за държавите от арабската пролет, които се намират в преход (разискване)
 14.Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2012 г. (разискване)
 15.Приветствие с добре дошли
 16.Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г. (разискване)
 17.Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ (разискване)
 18.Възстановяване на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции ***I - Правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции (разискване)
 19.Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I - Двустранните инвестиционни договори и правото на ЕС (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч.


2. Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Съдокладчици: Antonio López-Istúriz White и Антония Първанова (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White и Антония Първанова представиха докладите.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Carmen Romero López (докладчик по становището на комисията LIBE), Edit Bauer, от името на групата PPE, Britta Thomsen, от името на групата S&D, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Мария Габриел, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann и Tadeusz Zwiefka.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказаха се: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons и Francesca Barracciu.

Изказаха се: Štefan Füle, Антония Първанова и Antonio López-Istúriz White.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: 22 май 2013 г.


3. Бъдещи законодателни предложения относно ИПС (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000060/2013) зададен от Sharon Bowles, от името на комисията ECON, към Комисията: Бъдещи законодателни предложения относно Икономическия и паричен съюз (ИПС) (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles разви въпроса.

Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, Sylvie Goulard, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo и Godfrey Bloom, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Antigoni Papadopoulou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Изказа се Olli Rehn.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sharon Bowles, от името на комисията ECON: относно бъдещите законодателни предложения относно Икономическия и паричен съюз (ИПС): отговор на съобщенията на Комисията (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 23.5.2013.


4. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следните искания за назначаване:

комисия TRAN: Franco Frigo

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Franco Frigo

Делегация в съвместната парламентарна комисия ЕС-Мексико: Franco Frigo.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


5. Социален стълб на Икономическия и паричен съюз (разискване)

Изявление на Комисията: Социален стълб на Икономическия и паричен съюз (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Thomas Mann, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach и Liisa Jaakonsaari.

Изказа се Olli Rehn.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 11.30 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

6. Промяна в дневния ред

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, който, като припомни предишното решение на пленарното заседание относно Гуантанамо (точка 5 от протокола от 18.4.2013), поиска от името на групата PPE Парламентът да не пристъпва към второ разискване по тази тема, вече обсъдена през април (точка 10.3 от протокола от 18.4.2013) (Председателят посочва, че е необходимо внасянето на официално искане от политическа група до председателя преди 15:00 ч., за да може Парламентът да разгледа въпроса) и Véronique De Keyser, която подкрепя искането на José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

(Вж. също точка 10 от протокола от 22 май 2013 г.)


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (одобрение) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно предложението на Европейския съвет да не се свиква Конвент за добавяне на Протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република, към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0208)


7.2. Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (консултация) * (гласуване)

Доклад относно проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права на Европейския съюз към Чешката република (член 48, параграф 3 от Договора за Европейския съюз) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

одобрява се (P7_TA(2013)0209)


7.3. Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Съдокладчици: Antonio López-Istúriz White и Антония Първанова (A7-0126/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0210)


7.4. Споразумение между ЕС и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Канада относно митническо сътрудничество по въпроси, свързани със сигурността на веригата на доставка [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Peter Šťastný прави изявление въз основа на член 138, параграф 4, от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0211)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.5. Европейски банков орган и пруденциален надзор над кредитните институции ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) №…/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът даде съгласието си за това предложение. Във връзка с това въпросът е отнесен за повторно разглеждане от компетентната комисия.


7.6. Възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции * (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция, в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът даде съгласието си за това предложение. Във връзка с това въпросът е отнесен за повторно разглеждане от компетентната комисия.


7.7. Пиротехнически изделия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (преработка) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0214)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0214)

Изказвания

Zuzana Roithová (докладчик), преди гласуването, и Olli Rehn (заместник-председател на Комисията), за да представи позицията на Комисията относно приетите от Парламента изменения.


7.8. Прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги [2012/2132(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0215)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване за вторник 21.05.2013 г.)

Доклад Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias и Monika Smolková

Доклад Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt и Elena Băsescu

(Време за гласуване за сряда, 22 май 2013 г.)

Доклад Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt и Anna Záborská

Доклад Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula и Ewald Stadler

Доклад Antonio López-Istúriz White и Антония Първанова - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox и Syed Kamall

Доклад Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr и Syed Kamall

Доклад Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr и Seán Kelly

Доклад Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Karl-Heinz Florenz съобщи, че поради лични причини не е участвал в гласуванията днес.


(Заседанието, прекъснато в 13.25 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

10. Промяна в дневния ред

Изказа се Mario Borghezio, за да изкаже извиненията си спрямо италианския министър на интеграцията Cécile Kyenge и да оттегли думите си, които е възможно да са я оскърбили (виж изявлението на председателя от 20 май 2013 г. (точка 9 от протокола от 20.5.2013).

°
° ° °

Председателят съобщава, че е получил искане от групата PPE, в съответствие с член 177, параграф 1, от Правилника за дейността, за отлагане на разискването относно Гуантанамо (точка 162 от дневния ред).

Изказа се José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, относно процедурата, която трябва да бъде следвана (председателят му посочва, че искането за отлагане следва да бъде представено утре, четвъртък, преди започването на съответното разискване).


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


12. Положението на сирийските бежанци в съседните държави (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението на сирийските бежанци в съседните държави (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление au от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, за да зададе въпрос „синя карта“ на Judith Sargentini, която отговори, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David и Juan Fernando López Aguilar.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec и Ioan Mircea Paşcu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons и Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно положението на сирийските бежанци в съседните държави (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, относно положението на сирийските бежанци в съседните държави (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin и Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, относно положението на сирийските бежанци в съседните държави (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Мария Габриел и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно положението на сирийските бежанци в съседните държави (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, относно положението на сирийските бежанци в съседните държави (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно положението на сирийските бежанци в съседните държави (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.7 от протокола от 23 май 2013 г.


13. Възстановяване на активи за държавите от арабската пролет, които се намират в преход (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Възстановяване на активи за държавите от арабската пролет, които се намират в преход (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Charles Tannock, от името на групата ECR, Fiorello Provera, от името на групата EFD, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Ewald Stadler, независим член на ЕП, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė и Мария Габриел.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paul Murphy и Alda Sousa.

Изказа се Krisztina Morvai, за да зададе въпрос „синя карта“ на Paul Murphy, който отговори.

По процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) се изказа също и Andreas Mölzer.

Изказа се Štefan Füle.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно възстановяването на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri и Norbert Neuser, от името на групата S&D, относно възстановяване на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias и Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, относно възстановяването на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно възстановяване на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino и Giovanni La Via, от името на групата PPE, възстановяване на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini и Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, относно възстановяването на активи на държавите от Арабската пролет, които се намират в преход (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.8 от протокола от 23 май 2013 г.


14. Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2012 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Босна и Херцеговина през 2012 г. (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Doris Pack, от името на групата PPE, Emine Bozkurt, от името на групата S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, и Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: William (The Earl of) Dartmouth, за да зададе въпрос „синя карта“ на Marije Cornelissen, която отговори, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Charalampos Angourakis, от името на групата GUE/NGL, Philip Claeys, независим член на ЕП, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, за да зададе въпрос „синя карта“ на Libor Rouček, който отговори и който, също както и Marije Cornelissen, зададе въпрос „синя карта“ на William (The Earl of) Dartmouth, който отговори, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon и Eduard Kukan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons и Janusz Władysław Zemke.

Изказаха се: Štefan Füle и Lucinda Creighton.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на Босна и Херцеговина за 2012 г. (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.9 от протокола от 23 май 2013 г.


15. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли делегация на парламента на Бившата югославска република Македония ("Собрание"), водена от Кенан Хасипи, който зае място на официалната трибуна.


16. Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г. (2012/2866(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Richard Howitt, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Eduard Kukan, от името на групата PPE, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Андрей Ковачев, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin и Doris Pack.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Nikolaos Salavrakos, който, също както Jelko Kacin, зададе въпрос „синя карта“ на Doris Pack, която отговори, Tunne Kelam, Milan Zver и György Schöpflin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Georgios Toussas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, László Tőkés и Georgios Koumoutsakos, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marije Cornelissen.

Изказаха се: Štefan Füle и Lucinda Creighton.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Richard Howitt, от името на комисията AFET, относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония през 2012 г. (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.10 от протокола от 23 май 2013 г.


17. Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Преговори във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Karel De Gucht (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Martin, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Franco Bonanini, независим член на ЕП, Daniel Caspary, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Yannick Jadot и Angelika Werthmann, Vital Moreira, Метин Казак, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski и Peter Skinner.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

Изказаха се: Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean и Béla Glattfelder.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška и João Ferreira.

Изказаха се: Karel De Gucht и Lucinda Creighton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Vital Moreira, от името на комисията INTA, относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.11 от протокола от 23 май 2013 г.


18. Възстановяване на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции ***I - Правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 552/97 за временно отнемане на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A7-0122/2013)

Изявление на Комисията: Правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции (2012/2929(RSP))

David Martin представи доклада.

Karel De Gucht (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, Jacek Włosowicz, от името на групата EFD, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola и Elisabeth Jeggle.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Elena Băsescu.

Изказаха се: Karel De Gucht и David Martin.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- David Martin и Vital Moreira, от името на комисията INTA, относно възстановяване на правото на Бирма/Мианмар на ползване на общите тарифни преференции (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 23 май 2013 г. и точка 13.12 от протокола от 23 май 2013 г.


19. Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна ***I - Двустранните инвестиционни договори и правото на ЕС (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000043/2013), зададен от Daniel Caspary и Paweł Zalewski, от името на групата PPE, David Martin и Bernd Lange, от името на групата S&D, Silvana Koch-Mehrin, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Franziska Keller, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Съвместимост на двустранните инвестиционни споразумения с правото на ЕС (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski представи доклада.

David Martin, Helmut Scholz и Franziska Keller развиха въпроса.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Bernd Lange, от името на групата S&D, Gerard Batten, за да заклейми убийството на английски войник в лондонския квартал Уулуич, и Kriton Arsenis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): João Ferreira и Elena Băsescu.

Изказаха се: Karel De Gucht и Paweł Zalewski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 23.5.2013.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 510.028/OJJE).


21. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in "t Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност