Seznam 
Zápis
PDF 227kWORD 197k
Středa, 22. května 2013 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech ***I (rozprava)
 3.Budoucí legislativní návrhy týkající se hospodářské a měnové unie (rozprava)
 4.Členství ve výborech a delegacích
 5.Sociální pilíř hospodářské a měnové unie (rozprava)
 6.Změna pořadu jednání
 7.Hlasování
  7.1.Návrh protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice (souhlas) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Návrh protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice (konzultace) * (hlasování)
  7.3.Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Dohoda mezi EU a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  7.5.Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (hlasování)
  7.6.Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * (hlasování)
  7.7.Pyrotechnické výrobky ***I (hlasování)
  7.8.Uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Změna pořadu jednání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Situace syrských uprchlíků v sousedních zemích (rozprava)
 13.Navracení majetku zemím arabského jara, které procházejí procesem transformace (rozprava)
 14.Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (rozprava)
 15.Přivítání
 16.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (rozprava)
 17.Jednání o dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA (rozprava)
 18.Obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím ***I - Přístup Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím (rozprava)
 19.Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou ***I - Dvoustranné dohody o investicích a právo EU (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 22. KVĚTNA 2013

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Spoluzpravodajové: Antonio López-Istúriz White a Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White a Antonyia Parvanova uvedli zprávu

Vystoupil Štefan Füle (člen Komise).

Vystoupili: Carmen Romero López (navrhovatelka výboru LIBE), Edit Bauer za skupinu PPE, Britta Thomsen za skupinu S&D, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann a Tadeusz Zwiefka.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons a Francesca Barracciu.

Vystoupili: Štefan Füle, Antonyia Parvanova a Antonio López-Istúriz White.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: 22. května 2013..


3. Budoucí legislativní návrhy týkající se hospodářské a měnové unie (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000060/2013), kterou pokládá Sharon Bowles za výbor ECON Komisi: Budoucí legislativní návrhy týkající se hospodářské a měnové unie (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles rozvinula otázku.

Olli Rehn (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Jean-Paul Gauzès za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Derk Jan Eppink za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra nezařazený, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo a Godfrey Bloom za skupinu EFD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Antigoni Papadopoulou.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupil Olli Rehn.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Sharon Bowles, za výbor ECON: o budoucích legislativních návrzích týkajících se hospodářské a měnové unie: reakce na sdělení Komise (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 23.5.2013.


4. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádosti o jmenování:

výbor TRAN: Franco Frigo

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Franco Frigo

delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko: Franco Frigo.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


5. Sociální pilíř hospodářské a měnové unie (rozprava)

Prohlášení Komise: Sociální pilíř hospodářské a měnové unie (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Thomas Mann za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto a Izaskun Bilbao Barandica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach a Liisa Jaakonsaari.

Vystoupil Olli Rehn.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:30 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

6. Změna pořadu jednání

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, který připomněl předchozí rozhodnutí Parlamentu ke Guantánamu (bod 5 zápisu ze dne 18.4.2013) a jménem skupiny PPE požádal, aby Parlament neotvíral podruhé rozpravu o tomto tématu, které již bylo projednáno v dubnu (bod 10.3 zápisu ze dne 18.4.2013) (Předsedkyně uvedla, že oficiální žádost politické skupiny musí být zaslána předsedovi do 15:00, aby mohl Parlament otázku zvážit), a Véronique De Keyser, která podpořila žádost, kterou předložil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

(Viz také bod 10 zápisu ze dne 22.5.2013).


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Návrh protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice (souhlas) *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu Evropské rady nesvolávat konvent pro účely připojení protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0208)


7.2. Návrh protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice (konzultace) * (hlasování)

Zpáva o návrhu protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v České republice (čl. 48 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

schválen (P7_TA(2013)0209)


7.3. Vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Spoluzpravodajové: Antonio López-Istúriz White a Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0210)


7.4. Dohoda mezi EU a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení oo návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského řetězce [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Peter Šťastný učinil prohlášení na základě čl. 138 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2013)0211)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.5. Evropský orgán pro bankovnictví a obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (zpravodaj) navrhl v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.6. Svěření zvláštních úkolů týkajících se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi, Evropské centrální bance * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (zpravodajka) navrhla v souladu s čl. 57 odst. 2 jednacího řádu odložení hlasování o návrhu legislativního usnesení.

Parlament tento návrh schválil. Věc se považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


7.7. Pyrotechnické výrobky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (přepracované znění) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2013)0214)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0214)

Vystoupení

Zuzana Roithová (zpravodajka), před hlasováním, a Olli Rehn (místopředseda Komise), který informoval o postoji Komise k pozměňovacím návrhům přijatým Parlamentem.


7.8. Uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách (hlasování)

Zpráva o uplatňování směrnice o audiovizuálních mediálních službách [2012/2132(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodaj: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2013)0215)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování v úterý 21. 5. 2013)

zpráva Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias a Monika Smolková

zpráva Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt a Elena Băsescu

(Hlasování ve středu 22. 5. 2013)

zpráva Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt a Anna Záborská

zpráva Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula a Ewald Stadler

zpráva Antonio López-Istúriz White a Antonyia Parvanova - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox a Syed Kamall

zpráva Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr a Syed Kamall

zpráva Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr a Seán Kelly

zpráva Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Karl-Heinz Florenz oznámil, že z důvodu osobního zájmu se dnešního hlasování neúčastnil.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

10. Změna pořadu jednání

Vystoupil Mario Borghezio, který se omluvil italské ministryni pro integraci Cécile Kyengeové a odvolal svá slova, která ji mohla urazit (viz prohlášení předsedy ze dne 20. května 2013 (bod 9 zápisu ze dne 20.5.2013).

°
° ° °

Předseda oznámil, že obdržel žádost skupiny PPE předloženou v souladu s čl. 177 odst. 1 jednacího řádu, aby byla rozprava o Guantánamu odročena (bod 162 pořadu jednání).

Vystoupil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra k dalšímu postupu. (Předseda mu oznámil, že žádost o odročení je třeba předložit nazítří, tj. ve čtvrtek, před zahájení příslušné rozpravy).


11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Situace syrských uprchlíků v sousedních zemích (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace syrských uprchlíků v sousedních zemích (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení jménem Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Nikolaos Salavrakos, který zvednutím modré karty položil otázku, na kterou odpověděla Judith Sargentini, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Daniël van der Stoep nezařazený, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David a Juan Fernando López Aguilar.

PŘEDSEDNICTVÍ: Roberta ANGELILLI
místopředsedkyně

Vystoupili: Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec a Ioan Mircea Paşcu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin a Inés Ayala Sender za skupinu S&D o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel a Elena Băsescu za skupinu PPE o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland a Sonia Alfano za skupinu ALDE o situaci syrských uprchlíků v sousedních zemích (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.7 zápisu ze dne 23.5.2013.


13. Navracení majetku zemím arabského jara, které procházejí procesem transformace (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Navracení majetku zemím arabského jara, které procházejí procesem transformace (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení jménem Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Charles Tannock za skupinu ECR, Fiorello Provera za skupinu EFD, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Ewald Stadler nezařazený, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė a Mariya Gabriel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Murphy a Alda Sousa.

Vystoupila Krisztina Morvai, aby zvednutím modré karty položila otázku, na kterou odpověděl Paul Murphy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil rovněž Andreas Mölzer.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock za skupinu ECR o navracení majetku do zemí arabského jara procházejících procesem transformace (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri a Norbert Neuser za skupinu S&D o navracení majetku do zemí arabského jara procházejících procesem transformace (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias a Paul Murphy za skupinu GUE/NGL o navracení majetku v zemích arabského jara, jež procházejí procesem transformace (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE o navracení majetku do zemí arabského jara procházejících procesem transformace (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino a Giovanni La Via za skupinu PPE o navracení majetku do zemí arabského jara procházejících procesem transformace (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini a Eva Joly za skupinu Verts/ALE o navracení majetku do zemí arabského jara procházejících procesem transformace (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.8 zápisu ze dne 23.5.2013.


14. Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupily: Doris Pack za skupinu PPE, Emine Bozkurt za skupinu S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, a Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupili: William (The Earl of) Dartmouth, aby zvednutím modré karty položil otázku, na kterou odpověděla Marije Cornelissen, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Charalampos Angourakis za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys nezařazený, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, aby zvednutím modré karty položil otázku, na kterou odpověděl Libor Rouček, který poté stejně jako Marije Cornelissen zvednutím modré karty položil otázku, na kterou odpověděl William (The Earl of) Dartmouth, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon a Eduard Kukan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons a Janusz Władysław Zemke.

Vystoupili: Štefan Füle a Lucinda Creighton.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Doris Pack, za výbor AFET, o zprávě o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.9 zápisu ze dne 23.5.2013.


15. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal delegaci parlamentu Bývalé jugoslávské republiky Makedonie ("Sobranie"), kterou vedl Kenan Hasipi a která usedla na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


16. Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (2012/2866(RSP))

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Richard Howitt za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Posselt, Eduard Kukan za skupinu PPE, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Marije Cornelissen za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin a Doris Pack.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

Vystoupili: Nikolaos Salavrakos, který stejně jako Jelko Kacin zvednutím modré karty položil otázku, na kterou odpověděla Doris Pack, Tunne Kelam, Milan Zver a György Schöpflin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Georgios Toussas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, László Tőkés a Georgios Koumoutsakos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marije Cornelissen.

Vystoupili: Štefan Füle a Lucinda Creighton.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Richard Howitt, za výbor AFET, ke zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.10 zápisu ze dne 23.5.2013.


17. Jednání o dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Jednání o dohodě o obchodu a investicích mezi EU a USA (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (úřadující předsedkyně Rady) a Karel De Gucht (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Martin, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Franco Bonanini nezařazený, Daniel Caspary, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Yannick Jadot a Angelika Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski a Peter Skinner.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Vystoupili: Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean a Béla Glattfelder.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška a João Ferreira.

Vystoupili: Karel De Gucht a Lucinda Creighton.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Vital Moreira, za výbor INTA o jednáních o obchodu a investicích mezi EU a Spojenými státy americkými (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o jednáních mezi EU a Spojenými státy americkými o obchodu a investicích (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.11 zápisu ze dne 23.5.2013.


18. Obnovení přístupu Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím ***I - Přístup Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Rady (ES) č. 552/97, kterým se Myanmaru/Barmě dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A7-0122/2013)

Prohlášení Komise: Přístup Myanmaru/Barmy k všeobecným celním preferencím (2012/2929(RSP))

David Martin uvedl zprávu.

Karel De Gucht (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE, Jacek Włosowicz za skupinu EFD, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola a Elisabeth Jeggle.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Elena Băsescu.

Vystoupili: Karel De Gucht a David Martin.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- David Martin a Vital Moreira, za výbor INTA, o obnovení přístupu Barmy/Myanmaru k všeobecnému systému celních preferencí (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 23.5.2013 a bod 13.12 zápisu ze dne 23.5.2013.


19. Finanční odpovědnost v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je EU smluvní stranou ***I - Dvoustranné dohody o investicích a právo EU (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro řešení finanční odpovědnosti v souvislosti se soudy pro urovnávání sporů mezi investorem a státem zřízenými mezinárodními dohodami, jichž je Evropská unie smluvní stranou [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000043/2013), kterou pokládají Daniel Caspary a Paweł Zalewski za skupinu PPE, David Martin a Bernd Lange za skupinu S&D, Silvana Koch-Mehrin za skupinu ALDE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Franziska Keller za skupinu Verts/ALE Komisi: Slučitelnost dvoustranných dohod o investicích s právem EU (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski uvedl zprávu.

David Martin, Helmut Scholz a Franziska Keller rozvinuli otázku.

Vystoupil Karel De Gucht (člen Komise).

Vystoupili: Bernd Lange za skupinu S&D, Gerard Batten, který odsoudil vraždu anglického vojáka, k níž došlo v londýnské čtvrti Woolwich, a Kriton Arsenis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: João Ferreira a Elena Băsescu.

Vystoupili: Karel De Gucht a Paweł Zalewski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.3 zápisu ze dne 23.5.2013.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 510.028/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 22:50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí