Indeks 
Protokol
PDF 228kWORD 175k
Onsdag den 22. maj 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål ***I (forhandling)
 3.Fremtidige lovgivningsforslag om ØMU (forhandling)
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 5.Den sociale søjle i Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 6.Ændring af dagsordenen
 7.Afstemningstid
  
7.1.Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (høring) * (afstemning)
  
7.3.Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.4.Aftale EU-Canada om toldsamarbejde vedrørende spørgsmål om forsyningskædesikkerhed *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter ***I (afstemning)
  
7.6.Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter * (afstemning)
  
7.7.Pyrotekniske artikler ***I (afstemning)
  
7.8.Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Ændring af dagsordenen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Situationen for syriske flygtninge i nabolandene (forhandling)
 13.Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (forhandling)
 14.Statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 15.Velkomstord
 16.Statusrapport 2012 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (forhandling)
 17.EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (forhandling)
 18.Genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer ***I - Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (forhandling)
 19.Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i ***I - Bilaterale investeringsaftaler og EU-lovgivningen (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Antonio López-Istúriz White og Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White og Antonyia Parvanova forelagde betænkningen.

Taler: Štefan Füle (medlem af Kommissionen).

Talere: Carmen Romero López (ordfører for udtalelse fra LIBE), Edit Bauer for PPE-Gruppen, Britta Thomsen for S&D-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann og Tadeusz Zwiefka.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons og Francesca Barracciu.

Talere: Štefan Füle, Antonyia Parvanova og Antonio López-Istúriz White.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: 22. maj 2013..


3. Fremtidige lovgivningsforslag om ØMU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000060/2013) af Sharon Bowles, for ECON, til Kommissionen: Fremtidige lovgivningsforslag om ØMU (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles begrundede spørgsmålet.

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Sylvie Goulard for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Derk Jan Eppink for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Elmar Brok, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo og Godfrey Bloom for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Antigoni Papadopoulou.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Taler: Olli Rehn.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Sharon Bowles, for ECON: om fremtidige lovgivningsforslag om ØMU: svar på Kommissionens meddelelser (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 23.5.2013.


4. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

TRAN: Franco Frigo

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Franco Frigo

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico: Franco Frigo.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


5. Den sociale søjle i Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Den sociale søjle i Den Økonomiske og Monetære Union (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Thomas Mann for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach og Liisa Jaakonsaari.

Taler: Olli Rehn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 11.30 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)


FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

6. Ændring af dagsordenen

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra der erindrede om, hvad Parlamentet tidligere havde vedtaget vedrørende Guantanamo (punkt 5 i protokollen af 18.4.2013), anmodede på vegne af PPE-Gruppen om, at Parlamentet afholdt endnu en forhandling om dette emne, der allerede var blevet drøftet i april (punkt 10.3 i protokollen af 18.4.2013). (Formanden meddelte, at der ville blive sendt en formel anmodning fra en politisk gruppe til formanden inden kl. 15.00, så Parlamentet kunne behandle spørgsmålet), og Véronique De Keyser, der støttede José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyras anmodning.

(Se også punkt 10 i protokollen af 22.5.2013).


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (godkendelse) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om Det Europæiske Råds forslag om ikke at indkalde et konvent med henblik på tilføjelse af en protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i Den Tjekkiske Republik til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0208)


7.2. Udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (høring) * (afstemning)

Betænkning om udkast til protokol om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på Den Tjekkiske Republik (artikel 48, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske union) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Godkendt (P7_TA(2013)0209)


7.3. Gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Antonio López-Istúriz White og Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0210)


7.4. Aftale EU-Canada om toldsamarbejde vedrørende spørgsmål om forsyningskædesikkerhed *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Canada om toldsamarbejde vedrørende spørgsmål om forsyningskædesikkerhed [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Peter Šťastný fremsatte en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 138, stk. 4.

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0211)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og tilsyn med kreditinstitutter ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår samspillet med Rådets forordning (EU) nr. .../.... om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet vedtog at udsætte afstemningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.6. Overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (rapporteure) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet vedtog at udsætte afstemningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


7.7. Pyrotekniske artikler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (omarbejdning) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0214)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0214)

Talere

Zuzana Roithová (ordfører) inden afstemningen og Olli Rehn (næstformand i Kommissionen), der bekendtgjorde Kommissionens holdning til de ændringsforslag, som Parlamentet havde vedtaget.


7.8. Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester [2012/2132(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0215)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid tirsdag 21.05.2013)

Betænkning: Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias og Monika Smolková

Betænkning: Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt og Elena Băsescu

(Afstemningstid onsdag 22.05.2013)

Betænkning: Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt og Anna Záborská

Betænkning: Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula og Ewald Stadler

Betænkning: Antonio López-Istúriz White og Antonyia Parvanova - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox og Syed Kamall

Betænkning: Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr og Syed Kamall

Betænkning: Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr og Seán Kelly

Betænkning: Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Karl-Heinz Florenz havde meddelt, at han af personlige grunde ikke havde deltaget i denne dags afstemninger.


(Mødet udsat kl. 13.25 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

10. Ændring af dagsordenen

Taler: Mario Borghezio, der gav en undskyldning til den italienske integrationsminister, Cécile Kyenge, og trak sine ord tilbage, som kunne have været krænkende for sidstnævnte (se meddelelse fra formanden af 20. maj 2013 (punkt 9 i protokollen af 20.5.2013).

°
° ° °

Formanden meddelte, at han fra PPE-Gruppen havde modtaget en en anmodning, jf. forretningsordenens artikel 177, stk. 1, om udsættelse af forhandlingen om Guantanamo (point 162 de l'OJ).

Taler: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra om hvilken procedure der skulle følges (formanden oplyste, at det ville være passende at fremsætte anmodningen om udsættelse den følgende dag inden indledningen af den pågældende forhandling).


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Situationen for syriske flygtninge i nabolandene (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for syriske flygtninge i nabolandene (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos, der stillede et blåt kort-spørgsmål til Judith Sargentini, der besvarrede det, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David og Juan Fernando López Aguilar.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec og Ioan Mircea Paşcu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons og Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Taler: Štefan Füle.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, om situationen for syriske flygtninge i nabolandene (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils og Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, om situationen for syriske flygtninge i nabolandene (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin og Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, om situationen for syriske flygtninge i nabolandene (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel og Elena Băsescu for PPE-Gruppen, om situationen for syriske flygtninge i nabolandene (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, om situationen for syriske flygtninge i nabolandene (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, om situationen for syriske flygtninge i nabolandene (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.7 i protokollen af 23.5.2013.


13. Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė og Mariya Gabriel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Murphy og Alda Sousa.

Taler: Krisztina Morvai, der stillede et blåt kort-spørgsmål til Paul Murphy, som besvarede det.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Andreas Mölzer.

Taler: Štefan Füle.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock for ECR-Gruppen, om inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri og Norbert Neuser for S&D-Gruppen, om inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias og Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, om inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, om inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino og Giovanni La Via for PPE-Gruppen, om inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini og Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, om inddrivelse af aktiver til lande, der befinder sig i en omstillingsperiode efter det arabiske forår (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.8 i protokollen af 23.5.2013.


14. Statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Doris Pack for PPE-Gruppen, Emine Bozkurt for S&D-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, og Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: William (The Earl of) Dartmouth, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Marije Cornelissen, der besvarede det, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Charalampos Angourakis for GUE/NGL-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Libor Rouček, der besvarede det, og Marije Cornelissen, der stillede et blåt kort-sørgsmål til William (The Earl of) Dartmouth, der besvarede det, samt Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon og Eduard Kukan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons og Janusz Władysław Zemke.

Talere: Štefan Füle og Lucinda Creighton.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Doris Pack, for AFET, om statusrapport 2012 for Bosnien-Hercegovina (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.9 i protokollen af 23.5.2013.


15. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens parlament, ("Sobranie") under ledelse af Kenan Hasipi, som havde taget plads i den officielle loge.


16. Statusrapport 2012 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2012 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2012/2866(RSP))

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Richard Howitt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Eduard Kukan for PPE-Gruppen, Norica Nicolai for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin og Doris Pack.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: Nikolaos Salavrakos, der ligesom Jelko Kacin stillede et blåt kort-spørgsmål til Doris Pack, der besvarede det, Tunne Kelam, Milan Zver og György Schöpflin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Georgios Toussas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, László Tőkés og Georgios Koumoutsakos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marije Cornelissen.

Talere: Štefan Füle og Lucinda Creighton.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Richard Howitt, for AFET, om statusrapport 2012 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.10 i protokollen af 23.5.2013.


17. EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Martin, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Franco Bonanini, løsgænger, Daniel Caspary, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Yannick Jadot og Angelika Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski og Peter Skinner.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Talere: Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean og Béla Glattfelder.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška og João Ferreira.

Talere: Karel De Gucht og Lucinda Creighton.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Vital Moreira, for INTA, om EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, om EU-forhandlinger om en handels- og investeringsaftale med USA (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.11 i protokollen af 23.5.2013.


18. Genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer ***I - Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om midlertidig tilbagetrækning af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A7-0122/2013)

Redegørelse fra Kommissionen: Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (2012/2929(RSP))

David Martin forelagde betænkningen.

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Jacek Włosowicz for EFD-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola og Elisabeth Jeggle.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu.

Talere: Karel De Gucht og David Martin.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- David Martin og Vital Moreira, for INTA, om genindførelse af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.2 i protokollen af 23.5.2013 og punkt 13.12 i protokollen af 23.5.2013.


19. Det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i ***I - Bilaterale investeringsaftaler og EU-lovgivningen (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for forvaltningen af det økonomiske ansvar ved tvistbilæggelse mellem investorer og stater for voldgiftsretter, der er oprettet ved internationale aftaler, som Den Europæiske Union er part i [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000043/2013) af Daniel Caspary og Paweł Zalewski for PPE-Gruppen, David Martin og Bernd Lange for S&D-Gruppen, Silvana Koch-Mehrin for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Bilaterale investeringsaftalers forenelighed med EU-lovgivningen (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski forelagde betænkningen.

David Martin, Helmut Scholz og Franziska Keller begrundede forespørgslen.

Taler: Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Bernd Lange for S&D-Gruppen, Gerard Batten, der fordømte drabet på en soldat i London-forstaden Woolwich, og Kriton Arsenis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: João Ferreira og Elena Băsescu.

Talere: Karel De Gucht og Paweł Zalewski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.3 i protokollen af 23.5.2013.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 510.028/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik