Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 250kWORD 210k
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ***I (συζήτηση)
 3.Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (συζήτηση)
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Κοινωνικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
 6.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (έγκριση) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (διαβούλευση) * (ψηφοφορία)
  
7.3.Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία ΕΕ-Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων * (ψηφοφορία)
  
7.7.Είδη πυροτεχνίας ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Κατάσταση των σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες (συζήτηση)
 13.Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (συζήτηση)
 14.Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 15.Υποδοχή
 16.Έκθεση προόδου του 2012 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 17.Διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων (συζήτηση)
 18.Αποκατάσταση της συμμετοχής του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων ***I - Συμμετοχή του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις (συζήτηση)
 19.Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I - Διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και νομοθεσία της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 21.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Antonio López-Istúriz White και Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Οι Antonio López-Istúriz White και Antonyia Parvanova παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carmen Romero López (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Britta Thomsen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Mariya Gabriel, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Angelika Werthmann και Tadeusz Zwiefka.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons και Francesca Barracciu.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle, Antonyia Parvanova και Antonio López-Istúriz White.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 22 Μαΐου 2013..


3. Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000060/2013) που κατέθεσε η Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την ΟΝΕ (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Η Sharon Bowles αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Auke Zijlstra, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo και Godfrey Bloom, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Sharon Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON: σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ): Αντίδραση στις ανακοινώσεις της Επιτροπής (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.


4. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

επιτροπή TRAN: Franco Frigo

Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Franco Frigo

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού: Franco Frigo.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


5. Κοινωνικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Κοινωνικός πυλώνας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (2013/2642(RSP))

Ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Γεώργιος Τούσσας, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνει ο Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.30 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

6. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Παρεμβαίνει ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ο οποίος, αφού υπενθυμίσει την προηγούμενη απόφαση του Σώματος σχετικά με το Γκουαντάναμο (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2013), ζητεί εξ ονόματος της Ομάδας PPE να μην πραγματοποιήσει το Κοινοβούλιο δεύτερη συζήτηση επί του θέματος, δεδομένου ότι αυτό συζητήθηκε ήδη τον Απρίλιο (σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2013) (Η Πρόεδρος απαντά ότι γραπτή αίτηση της πολιτικής ομάδας πρέπει να αποσταλεί στον Πρόεδρο πριν τις 15.00 προκειμένου να μπορέσει το Κοινοβούλιο να εξετάσει το ζήτημα) και η Véronique De Keyser, η οποία υποστηρίζει το αίτημα του José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

(Βλέπε επίσης σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.5.2013).


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (έγκριση) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μην συγκαλέσει Συνέλευση για την προσθήκη Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0208)


7.2. Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (διαβούλευση) * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία (Άρθρο 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0209)


7.3. Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Συνεισηγητές: Antonio López-Istúriz White και Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0210)


7.4. Συμφωνία ΕΕ-Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Peter Šťastný προβαίνει σε δήλωση βάσει του άρθρου 138 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0211)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.5. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την αλληλεπίδρασή του με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/… του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0212)

Ο Sven Giegold (εισηγητής) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 57, παράγραφος 2, του κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο παρέχει την έγκρισή του στην εν λόγω πρόταση. Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


7.6. Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0213)

Η Marianne Thyssen (εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος κατ' εφαρμογήν του άρθρου 57, παράγραφος 2, του κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο παρέχει την έγκρισή του στην εν λόγω πρόταση. Το θέμα λογίζεται ως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή προς επανεξέταση.


7.7. Είδη πυροτεχνίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0214)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0214)

Παρεμβάσεις

Η Zuzana Roithová (εισηγήτρια), πριν την ψηφοφορία, και ο Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) για να γνωστοποιήσει την θέση της Επιτροπής σχετικά με τις τροπολογίες που ενέκρινε το Κοινοβούλιο.


7.8. Εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων [2012/2132(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0215)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης 21.05.2013)

Έκθεση Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias και Monika Smolková

Έκθεση Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt και Elena Băsescu

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 22.05.2013)

Έκθεση Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt και Anna Záborská

Έκθεση Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula και Ewald Stadler

Έκθεση Antonio López-Istúriz White και Antonyia Parvanova - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox και Syed Kamall

Έκθεση Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr και Syed Kamall

Έκθεση Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr και Seán Kelly

Έκθεση Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Karl-Heinz Florenz γνωστοποιεί ότι, για λόγους προσωπικού συμφέροντος, δεν συμμετείχε στις σημερινές ψηφοφορίες.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

10. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Παρεμβαίνει ο Mario Borghezio για να ζητήσει συγγνώμη από την Υπουργό Κοινωνικής Ένταξης της Ιταλίας, Cécile Kyenge, και να ανακαλέσει τα εναντίον της προσβλητικά του σχόλια (βλ. δήλωση του Προέδρου, της 20ης Μαΐου 2013 (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2013).

°
° ° °

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αίτηση της Ομάδας PPE, σύμφωνα με το άρθρο 177 παράγραφος 1, του Κανονισμού, με την οποία ζητείται αναβολή της συζήτησης για το Γκουαντάναμο (σημείο 162 OJ).

Παρεμβαίνει ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία (Ο Πρόεδρος του υποδεικνύει ότι αρκεί να υποβληθεί η αίτηση αναβολής αύριο, ημέρα Πέμπτη, πριν την έναρξη της εν λόγω συζήτησης).


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Κατάσταση των σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Κατάσταση των σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, για ναθέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Judith Sargentini, η οποία απαντά στην ερώτηση, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Νικόλαος Σαλαβράκος, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David και Juan Fernando López Aguilar.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Peter van Dalen, Michèle Striffler, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Ελένη Θεοχάρους, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec και Ioan Mircea Paşcu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons και Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Τάκης Χατζηγεωργίου, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Μαρία-Ελένη Κοππά, Richard Howitt, David Martin και Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.


13. Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP))

Ο Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė και Mariya Gabriel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Paul Murphy και Alda Sousa.

Παρεμβαίνει η Krisztina Morvai, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Paul Murphy, ο οποίος απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνει επίσης με την διαδικασία "catch the eye" ο Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias και Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino και Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini και Eva Joly, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.


14. Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2012/2865(RSP))

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι William (The Earl of) Dartmouth, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Marije Cornelissen, η οποία απαντά στην ερώτηση, Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Χαράλαμπος Αγγουράκης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Libor Rouček, ο οποίος απαντά και στη συνέχεια, όπως η Marije Cornelissen, θέτει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον William (The Earl of) Dartmouth, ο οποίος απαντά, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon και Eduard Kukan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Lucinda Creighton.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου 2012 για την Βοσνία και Ερζεγοβίνη (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.


15. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ("Sobranie"), της οποίας ηγείται ο Kenan Hasipi και η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


16. Έκθεση προόδου του 2012 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2012 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2012/2866(RSP))

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt, Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Μαριέττα Γιαννάκου, Μαρία-Ελένη Κοππά, Jelko Kacin και Doris Pack.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Νικόλαος Σαλαβράκος ο οποίος, όπως και ο Jelko Kacin, θέτει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Doris Pack, η οποία απαντά, Tunne Kelam, Milan Zver και György Schöpflin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki, Γεώργιος Τούσσας, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, László Tőkés και Γεώργιος Κουμουτσάκος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Marije Cornelissen.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Lucinda Creighton.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Richard Howitt, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2012 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.


17. Διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων (2013/2558(RSP))

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Martin, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franco Bonanini, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Yannick Jadot και Angelika Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski και Peter Skinner.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean και Béla Glattfelder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για μια συμφωνία στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.


18. Αποκατάσταση της συμμετοχής του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων ***I - Συμμετοχή του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 552/97 που αναστέλλει προσωρινά τη συμμετοχή της Ένωσης του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A7-0122/2013)

Δήλωση της Επιτροπής: Συμμετοχή του Μιανμάρ/της Βιρμανίας στις γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις (2012/2929(RSP))

Ο David Martin παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacek Włosowicz, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola και Elisabeth Jeggle.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και David Martin.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- David Martin και Vital Moreira, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την αποκατάσταση της πρόσβασης της Βιρμανίας/Μιανμάρ στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013 και σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.


19. Οικονομική ευθύνη σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος ***I - Διμερείς επενδυτικές συμφωνίες και νομοθεσία της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου διαχείρισης της οικονομικής ευθύνης σε σχέση με διαιτητικά δικαστήρια επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000043/2013) που κατέθεσε Daniel Caspary και Paweł Zalewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin και Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Η συμβατότητα διμερών επενδυτικών συμφωνιών με τη νομοθεσία της ΕΕ (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Ο Paweł Zalewski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Οι David Martin, Helmut Scholz και Franziska Keller αναπτύσσουν την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerard Batten, για να καταδικάσει την δολοφονία Άγγλου στρατιώτη στο Woolwich, προάστιο του Λονδίνου, και Κρίτων Αρσένης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι João Ferreira και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και Paweł Zalewski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.5.2013.


20. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 510.028/OJJE).


21. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Πιτσιλλίδης, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου