Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 221kWORD 172k
Kolmapäev, 22. mai 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)
 3.Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (arutelu)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne sammas (arutelu)
 6.Päevakorra muutmine
 7.Hääletused
  
7.1.Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.2.Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (konsultatsioon) * (hääletus)
  
7.3.Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.4.ELi ja Kanada vaheline tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
7.5.Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ***I (hääletus)
  
7.6.Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga * (hääletus)
  
7.7.Pürotehnilised tooted ***I (hääletus)
  
7.8.Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Päevakorra muutmine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Süüria põgenike olukord naaberriikides (arutelu)
 13.Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (arutelu)
 14.Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (arutelu)
 15.Tervitus
 16.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (arutelu)
 17.ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (arutelu)
 18.Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine ***I - Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (arutelu)
 19.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I - Kahepoolsed investeerimislepingud ja ELi õigus (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Õiguskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carmen Romero López (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Edit Bauer fraktsiooni PPE nimel, Britta Thomsen fraktsiooni S&D nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann ja Tadeusz Zwiefka.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons ja Francesca Barracciu.

Sõna võtsid Štefan Füle, Antonyia Parvanova ja Antonio López-Istúriz White.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22. mai 2013..


3. Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000060/2013), mille esitas(id) Sharon Bowles ECON komisjoni nimel komisjonile: Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles esitas küsimuse.

Olli Rehn (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo ja Godfrey Bloom fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Antigoni Papadopoulou.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võttis Olli Rehn.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sharon Bowles ECON komisjoni nimel: Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta ning vastus komisjoni teatistele (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 7.3.


4. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

TRAN komisjon: Franco Frigo

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Franco Frigo

Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis: Franco Frigo.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


5. Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne sammas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Majandus- ja rahaliidu sotsiaalne sammas (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto ja Izaskun Bilbao Barandica.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach ja Liisa Jaakonsaari.

Sõna võttis Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.30 ja jätkus kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

6. Päevakorra muutmine

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kes tuletas meelde parlamendi varasemat otsust Guantánamo kohta (18.4.2013protokoll punkt 5) ja palus fraktsiooni PPE nimel, et parlament ei korraldaks sellel teemal veel ühte arutelu, kuna asja arutati aprillis (18.4.2013protokoll punkt 10.3) (istungi juhataja teatas, et selleks, et parlament saaks seda kaaluda, peaks fraktsioon esitama istungi juhatajale ametliku taotluse enne kella 15), ja Véronique De Keyser, kes toetas José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ettepanekut.

(Vt ka 22.5.2013protokoll punkt 10).


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (nõusolek) *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb Euroopa Ülemkogu ettepanekut konventi mitte kokku kutsuda, et lisada protokoll Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0208)


7.2. Protokolli eelnõu Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (konsultatsioon) * (hääletus)

Raport protokolli eelnõu kohta Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigi suhtes (Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõige 3) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0209)


7.3. Tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviilasjades kohaldatavate kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Õiguskomisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Kaasraportöörid: Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0210)


7.4. ELi ja Kanada vaheline tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Kanada vahelise tarneahela turvalisusega seotud küsimustes tehtava tollikoostöö lepingu sõlmimise kohta [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Peter Šťastný esines avaldusega kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel.

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0211)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.5. Euroopa Pangandusjärelevalve ja krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (raportöör) tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament nõustus selle ettepanekuga. Seetõttu loeti küsimus vastatavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


7.6. Eriülesannete andmine Euroopa Keskpangale seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga * (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (raportöör) tegi ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament nõustus selle ettepanekuga. Seetõttu loeti küsimus vastatavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


7.7. Pürotehnilised tooted ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pürotehniliste toodete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0214)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0214)

Sõnavõtud

Zuzana Roithová (raportöör) võttis sõna enne hääletust ja Olli Rehn (komisjoni asepresident) võttis sõna, et esitada komisjoni seisukoht parlamendis vastu võetud muudatusettepanekute kohta.


7.8. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamine (hääletus)

Raport audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kohaldamise kohta [2012/2132(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0215)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Teisipäeva, 21.5.2013 hääletused)

Raport: Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias ja Monika Smolková

Raport: Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt ja Elena Băsescu

(Kolmapäeva, 22.5.2013 hääletused)

Raport: Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt ja Anna Záborská

Raport: Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula ja Ewald Stadler

Raport: Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox ja Syed Kamall

Raport: Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr ja Syed Kamall

Raport: Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr ja Seán Kelly

Raport: Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

Karl-Heinz Florenz teatas, et isiklike huvidega seotud põhjustel ei osalenud ta sel päeval hääletustel.


(Istung katkestati kell 13.25 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

10. Päevakorra muutmine

Sõna võttis Mario Borghezio, kes vabandas Itaalia integratsiooniministri Cécile Kyenge ees ja võttis tagasi oma sõnad, mis võisid teda solvata (vt presidendi 20. mai 2013. aasta teadaannet) (20.5.2013protokoll punkt 9).

°
° ° °

Istungi juhataja teatas, et ta on saanud vastavalt kodukorra artikli 177 lõikele 1 fraktsiooni PPE ettepaneku lükata edasi arutelu Guantánamo teemal (päevakorra punkt 162).

Sõna võttis José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra järgitava menetluse kohta (istungi juhataja teatas talle, et edasilükkamise ettepanek tuleb esitada järgmisel päeval, neljapäeval, enne kõnealuse arutelu algust).


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Süüria põgenike olukord naaberriikides (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Süüria põgenike olukord naaberriikides (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Salavrakos, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Judith Sargentinile, kes sellele vastas, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Daniël van der Stoep (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David ja Juan Fernando López Aguilar.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec ja Ioan Mircea Paşcu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Sõna võttis Štefan Füle.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin ja Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel: Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel: Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel: Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.7.


13. Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Isabelle Durant fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė ja Mariya Gabriel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Paul Murphy ja Alda Sousa.

Sõna võttis Krisztina Morvai, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Paul Murphyle, kes vastas küsimusele.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna ka Andreas Mölzer.

Sõna võttis Štefan Füle.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel: Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias ja Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel: Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica ja Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel: Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino ja Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel: Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini ja Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel:Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.8.


14. Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Doris Pack fraktsiooni PPE nimel, Emine Bozkurt fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, ja Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid William (The Earl of) Dartmouth, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Marije Cornelissenile, kes vastas küsimusele, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Charalampos Angourakis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Libor Roučekile, kes vastas ja kes koos Marije Cornelisseniga esitas sinist kaarti tõstes küsimuse William (The Earl of) Dartmouthile, kes vastas küsimusele, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon ja Eduard Kukan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons ja Janusz Władysław Zemke.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Doris Pack AFET komisjoni nimel: Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.9.


15. Tervitus

Istungi juhataja tervitas parlamendi nimel endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi parlamendi („Sobranie”) delegatsiooni, mille juht Kenan Hasipi viibis ametlike külaliste rõdul.


16. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (2012/2866(RSP))

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Štefan Füle (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Marije Cornelissen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin ja Doris Pack.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Nikolaos Salavrakos ja Jelko Kacin, kes esitasid sinist kaarti tõstes küsimuse Doris Packile, kes vastas küsimusele, Tunne Kelam, Milan Zver ja György Schöpflin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Georgios Toussas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, László Tőkés ja Georgios Koumoutsakos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marije Cornelissen.

Sõna võtsid Štefan Füle ja Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Richard Howitt AFET komisjoni nimel: Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.10.


17. ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Karel De Gucht (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Martin, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Franco Bonanini (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Yannick Jadot ja Angelika Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski ja Peter Skinner.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean ja Béla Glattfelder.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška ja João Ferreira.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Vital Moreira INTA komisjoni nimel: ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi kaubandus- ja investeerimisläbirääkimised Ameerika Ühendriikidega (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.11.


18. Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine ***I - Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks Myanmarile/Birmale määrusega (EÜ) nr 552/97 ajutiselt antud üldiste tariifsete soodustuste peatamine [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A7-0122/2013)

Komisjoni avaldus: Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (2012/2929(RSP))

David Martin tutvustas raportit.

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacek Włosowicz fraktsiooni EFD nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola ja Elisabeth Jeggle.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Elena Băsescu.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja David Martin.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- David Martin ja Vital Moreira INTA komisjoni nimel: Birma/Myanmari üldiste tariifsete soodustuste taastamine (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.2 ja 23.5.2013protokoll punkt 13.12.


19. Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I - Kahepoolsed investeerimislepingud ja ELi õigus (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on Euroopa Liit, seotud finantsvastutuse kindlaksmääramise raamistik [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000043/2013), mille esitas(id) Daniel Caspary ja Paweł Zalewski fraktsiooni PPE nimel, David Martin ja Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Silvana Koch-Mehrin fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Kahepoolsete investeerimislepingute kooskõla Euroopa Liidu õigusega (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski tutvustas raportit.

David Martin, Helmut Scholz ja Franziska Keller esitasid küsimuse.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Gerard Batten, kes mõistis hukka briti sõduri mõrvamise Londonis Woolwichi linnaosas, ja Kriton Arsenis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna João Ferreira ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Paweł Zalewski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.3.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 510.028/OJJE).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika