Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 226kWORD 178k
Keskiviikko 22. toukokuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)
 3.Talous- ja rahaliittoa koskevat tulevat lainsäädäntöehdotukset (keskustelu)
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Talous- ja rahaliiton sosiaalinen pilari (keskustelu)
 6.Esityslistan muuttaminen
 7.Äänestykset
  
7.1.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) * (äänestys)
  
7.3.Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.4.Toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskeva EU:n ja Kanadan välinen sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.5.Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta ***I (äänestys)
  
7.6.Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille * (äänestys)
  
7.7.Pyrotekniset tuotteet ***I (äänestys)
  
7.8.Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Esityslistan muuttaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Syyrialaispakolaisten tilanne naapurimaissa (keskustelu)
 13.Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta (keskustelu)
 14.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (keskustelu)
 15.Tervetulotoivotukset
 16.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (keskustelu)
 17.EU:n kauppa- ja investointisopimusta koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa (keskustelu)
 18.Yleisten tullietuuksien palauttaminen Myanmarille/Burmalle ***I - Myanmarin/Burman yleiset tullietuudet (keskustelu)
 19.Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu ***I - Kahdenväliset investointisopimukset ja unionin lainsäädäntö (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Yhteisesittelijät: Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova esittelivät mietinnön.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carmen Romero López (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta, Britta Thomsen S&D-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann ja Tadeusz Zwiefka.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons ja Francesca Barracciu.

Puheenvuorot: Štefan Füle, Antonyia Parvanova ja Antonio López-Istúriz White.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: 22. toukokuuta 2013..


3. Talous- ja rahaliittoa koskevat tulevat lainsäädäntöehdotukset (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000060/2013) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Talous- ja rahaliittoa koskevat tulevat lainsäädäntöehdotukset (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles esitteli kysymyksen.

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Auke Zijlstra, Elmar Brok, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo ja Godfrey Bloom EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Antigoni Papadopoulou.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Olli Rehn käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta: talous- ja rahaliittoa koskevista tulevista lainsäädäntöehdotuksista: vastaus komission tiedonantoihin (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 7.3.


4. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

TRAN-valiokunta: Franco Frigo

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Franco Frigo

valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa: Franco Frigo.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


5. Talous- ja rahaliiton sosiaalinen pilari (keskustelu)

Komission julkilausuma: Talous- ja rahaliiton sosiaalinen pilari (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto ja Izaskun Bilbao Barandica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach ja Liisa Jaakonsaari.

Olli Rehn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.30 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

6. Esityslistan muuttaminen

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra palautti mieliin täysistunnon edellisen päätöksen Guantánamosta (istunnon pöytäkirja 18.4.2013, kohta 5) ja pyysi PPE-ryhmän nimissä, että parlamentti ei kävisi toista keskustelua tästä aiheesta, josta keskusteltiin jo huhtikuussa (istunnon pöytäkirja 18.4.2013, kohta 10.3) (puhemies ilmoitti, että poliittisen ryhmän virallinen pyyntö on toimitettava puhemiehelle klo15.00 mennessä, jotta parlamentti voi tarkastella kysymystä), ja Véronique De Keyser, joka kannatti José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyran pyyntöä.

(Katso myös istunnon pöytäkirja 22.5.2013, kohta 10).


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus Eurooppa-neuvoston esityksestä olla kutsumatta valmistelukuntaa koolle Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamista Tšekin tasavaltaan koskevan pöytäkirjan liittämiseksi Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLUONNOS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0208)


7.2. Ehdotus pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (kuuleminen) * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin tasavaltaan (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0209)


7.3. Yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Yhteisesittelijät: Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0210)


7.4. Toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskeva EU:n ja Kanadan välinen sopimus *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi toimitusketjun turvallisuuteen liittyvää tulliyhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja Kanadan välisen sopimuksen tekemisestä [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Peter Šťastný käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0211)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. Euroopan pankkiviranomainen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta mainitun asetuksen ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o …/… välisen vuorovaikutuksen osalta [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (esittelijä) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


7.6. Luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (esittelijä) ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


7.7. Pyrotekniset tuotteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0214)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0214)

Puheenvuorot:

Zuzana Roithová (esittelijä) ennen äänestystä ja Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) ilmaistaakseen komission kannan parlamentin hyväksymiin tarkistuksiin.


7.8. Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta [2012/2132(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0215)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Tiistaina 21.5.2013 toimitetut äänestykset)

Mietintö Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias ja Monika Smolková

Mietintö Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt ja Elena Băsescu

(Keskiviikkona 22.5.2013 toimitetut äänestykset)

Mietintö Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt ja Anna Záborská

Mietintö Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula ja Ewald Stadler

Mietintö Antonio López-Istúriz White ja Antonyia Parvanova - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox ja Syed Kamall

Mietintö Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr ja Syed Kamall

Mietintö Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr ja Seán Kelly

Mietintö Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Karl-Heinz Florenz ilmoitti, että hän ei osallistunut tämänpäiväisiin äänestyksiin henkilökohtaisista syistä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.25 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

10. Esityslistan muuttaminen

Mario Borghezio käytti puheenvuoron esittääkseen anteeksipyynnön Italian integraatioministerille Cécile Kyengelle ja peruakseen viimeksi mainittua mahdollisesti loukanneet sanansa (katso puhemiehen julkilausuma 20. toukokuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 20.5.2013, kohta 9).

°
° ° °

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa PPE-ryhmältä työjärjestyksen 177 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetyn pyynnön Guantánamosta käytävän keskustelun lykkäämiseksi (OJ:n kohta 162).

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra käytti puheenvuoron noudatettavasta menettelystä (puhemies ilmoitti, että keskustelun lykkäämistä koskeva pyyntö olisi esitettävä huomenna torstaina ennen kyseisen keskustelun alkamista).


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Syyrialaispakolaisten tilanne naapurimaissa (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrialaispakolaisten tilanne naapurimaissa (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Judith Sargentinille, joka vastasi kysymykseen, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniël van der Stoep, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David ja Juan Fernando López Aguilar.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec ja Ioan Mircea Paşcu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Syyrian pakolaisten tilanteesta naapurimaissa (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013)

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta Syyrian pakolaisten tilanteesta naapurimaissa (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin ja Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta Syyrian pakolaisten tilanteesta naapurimaissa (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta Syyrian pakolaisten tilanteesta naapurimaissa (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013)

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta Syyrian pakolaisten tilanteesta naapurimaissa (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013)

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta Syyrian pakolaisten tilanteesta naapurimaissa (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.7.


13. Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinta (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė ja Mariya Gabriel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Murphy ja Alda Sousa.

Krisztina Morvai käytti puheenvuoron esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Paul Murphylle, joka vastasi kysymykseen.

Andreas Mölzer käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinnasta (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinnasta (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013)

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias ja Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinnasta (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinnasta (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino ja Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinnasta (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013)

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini ja Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta siirtymävaiheessa olevien arabikevään maiden varallisuuden takaisin hankinnasta (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.8.


14. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Doris Pack PPE-ryhmän puolesta, Emine Bozkurt S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta ja Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: William (The Earl of) Dartmouth esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Marije Cornelissenille, joka vastasi kysymykseen, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Charalampos Angourakis GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Libor Roučekille, joka vastasi kysymykseen ja joka esitti kysymyksen sinistä korttia nostamalla, aivan kuten Marije Cornelissenkin, William (The Earl of) Dartmouthille, joka vastasi kysymyksiin, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon ja Eduard Kukan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons ja Janusz Władysław Zemke.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Lucinda Creighton.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Doris Pack AFET-valiokunnan puolesta Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.9.


15. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentin ("Sobranie") valtuuskunnan, jota johti Kenan Hasipi.


16. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2012 edistymiskertomus (2012/2866(RSP))

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin ja Doris Pack.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Puheenvuorot: Nikolaos Salavrakos ja Jelko Kacin esittääkseen kysymykset sinistä korttia nostamalla Doris Packille, joka vastasi kysymyksiin, Tunne Kelam, Milan Zver ja György Schöpflin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Georgios Toussas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, László Tőkés ja Georgios Koumoutsakos, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marije Cornelissen.

Puheenvuorot: Štefan Füle ja Lucinda Creighton.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Richard Howitt AFET-valiokunnan puolesta entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.10.


17. EU:n kauppa- ja investointisopimusta koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n kauppa- ja investointisopimusta koskevat neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Karel De Gucht (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Martin, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franco Bonanini, Daniel Caspary, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Yannick Jadot ja Angelika Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski ja Peter Skinner.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Puheenvuorot: Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean ja Béla Glattfelder.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška ja João Ferreira.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja Lucinda Creighton.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointineuvotteluista (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013)

- Yannick Jadot, Franziska Keller ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointineuvotteluista (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.11.


18. Yleisten tullietuuksien palauttaminen Myanmarille/Burmalle ***I - Myanmarin/Burman yleiset tullietuudet (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta Myanmarilta/Burmalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/97 kumoamisesta [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A7-0122/2013)

Komission julkilausuma: Myanmarin/Burman yleiset tullietuudet (2012/2929(RSP))

David Martin esitteli mietinnön.

Karel De Gucht (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacek Włosowicz EFD-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola ja Elisabeth Jeggle.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja David Martin.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- David Martin ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta yleisten tullietuuksien palauttamisesta Burmalle/Myanmarille (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.2 ja istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.12.


19. Kansainvälisillä sopimuksilla, joissa EU on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä korvausvastuu ***I - Kahdenväliset investointisopimukset ja unionin lainsäädäntö (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisillä sopimuksilla, joissa Euroopan unioni on osapuolena, sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisemista varten perustetuissa välimiesoikeuksissa käsiteltäviin asioihin liittyvän korvausvastuun hallinnointia koskevista puitteista [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000043/2013) Daniel Caspary ja Paweł Zalewski PPE-ryhmän puolesta, David Martin ja Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Silvana Koch-Mehrin ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Kahdenvälisten investointisopimusten yhteensopivuus unionin lainsäädännön kanssa (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski esitteli mietinnön.

David Martin, Helmut Scholz ja Franziska Keller esittelivät kysymyksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Gerard Batten tuomitakseen englantilaisen sotilaan murhan Woolwichin kaupunginosassa Lontoossa, ja Kriton Arsenis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: João Ferreira ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Karel De Gucht ja Paweł Zalewski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.5.2013, kohta 13.3.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 510.028/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö