Rodyklė 
Protokolas
PDF 233kWORD 201k
Trečiadienis, 2013 m. gegužės 22 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose ***I (diskusijos)
 3.Būsimi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl EPS (diskusijos)
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 5.Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis ramstis (diskusijos)
 6.Darbotvarkės pakeitimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas (konsultavimasis) * (balsavimas)
  
7.3.Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Europos Sąjungos ir Kanados susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ***I (balsavimas)
  
7.6.Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui * (balsavimas)
  
7.7.Pirotechnikos gaminiai ***I (balsavimas)
  
7.8.Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Darbotvarkės pakeitimas
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Sirijos pabėgėlių padėtis kaimyninėse šalyse (diskusijos)
 13.Pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimas (diskusijos)
 14.2012 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (diskusijos)
 15.Oficialus pasveikinimas
 16.2012 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 17.Derybos dėl ES ir JAV susitarimo dėl prekybos ir investicijų (diskusijos)
 18.Galimybės Mianmaro Sąjungai naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis atnaujinimas ***I - Galimybė Mianmarui naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais (diskusijos)
 19.Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas ***I - Dvišalės investicinės sutartys ir ES teisė (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Teisės reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Antonio López-Istúriz White ir Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White ir Antonyia Parvanova pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Štefan Füle (Komisijos narys).

Kalbėjo: Carmen Romero López (LIBE komiteto nuomonės referentas), Edit Bauer PPE frakcijos vardu, Britta Thomsen S&D frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann ir Tadeusz Zwiefka.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons ir Francesca Barracciu.

Kalbėjo: Štefan Füle, Antonyia Parvanova ir Antonio López-Istúriz White.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2013 m. gegužės .22 d..


3. Būsimi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl EPS (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000060/2013) kurį pateikė Sharon Bowles, ECON komiteto vardu, Komisijai: Būsimi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl EPS (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles pateikė klausimą.

Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Jean-Paul Gauzès PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu, Sylvie Goulard ALDE frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Derk Jan Eppink ECR frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Corien Wortmann-Kool pateiktą klausimą), Jürgen Klute GUE/NGL frakcijos vardu, Auke Zijlstra , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą), Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo ir Godfrey Bloom EFD frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Antigoni Papadopoulou.

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Olli Rehn.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį:

- Sharon Bowles ECON komiteto vardu – Būsimi pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų EPS klausimu: atsakas į Komisijos komunikatus (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.3 protokolo 23.5.2013.


4. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

TRAN komitetas: Franco Frigo

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Franco Frigo

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete: Franco Frigo.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


5. Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis ramstis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Ekonominės ir pinigų sąjungos socialinis ramstis (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Thomas Mann PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto ir Izaskun Bilbao Barandica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach ir Liisa Jaakonsaari.

Kalbėjo Olli Rehn.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.30 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

6. Darbotvarkės pakeitimas

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, jis priminė ankstesnį Parlamento sprendimą dėl Gvantanamo (punktas 5 protokolo 18.4.2013) ir PPE frakcijos vadu paprašė, kad Parlamentas nerengtų antros diskusijos šiuo klausimu, dėl kurio jau diskutuota balandžio mėn. (punktas 10.3 protokolo 18.4.2013) (Pirmininkė nurodė, kad oficialus frakcijos prašymas Pirmininkui turi būti pateiktas iki 15.00 val., kad Parlamentas galėtų apsvarstyti šį klausimą), ir Véronique De Keyser, ji parėmė José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra prašymą.

(taip pat žr. punktas 10 protokolo 22.5.2013)


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas (pritarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Europos Vadovų Tarybos pasiūlymo nesušaukti konvento dėl Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo papildymo protokolu dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0208)


7.2. Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai projektas (konsultavimasis) * (balsavimas)

Pranešimas dėl Protokolo dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymo Čekijos Respublikai (Europos Sąjungos sutarties 48 straipsnio 3 dalis) projekto [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Patvirtinta (P7_TA(2013)0209)


7.3. Apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimas civilinėse bylose ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių tarpusavio pripažinimo civilinėse bylose [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Teisės reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Antonio López-Istúriz White ir Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAI ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0210)


7.4. Europos Sąjungos ir Kanados susitarimas dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl muitinių bendradarbiavimo tiekimo grandinės saugumo srityje sudarymo projekto [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Peter Šťastný padarė deklaraciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2013)0211)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. Europos bankininkystės institucija ir rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos dėl jo sąsajų su Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (pranešėjas) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.6. Specialių užduočių, susijusių su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika, pavedimas Europos Centriniam Bankui * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (pranešėja) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.


7.7. Pirotechnikos gaminiai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su pirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2013)0214)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2013)0214)

Kalbėjo:

Zuzana Roithová (pranešėja) prieš balsavimą ir Olli Rehn (Komisijos pirmininko pavaduotojas), jis pranešė apie Komisijos poziciją dėl Parlamento priimtų pakeitimų.


7.8. Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymas (balsavimas)

Pranešimas dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo [2012/2132(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2013)0215)


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(2013 m. gegužės 21 d., antradienio, balsavimas)

Pranešimas: Mojca Kleva Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias ir Monika Smolková

Pranešimas: Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt ir Elena Băsescu

(2013 05 22, antradienio, balsavimas)

Pranešimas: Andrew Duff - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt ir Anna Záborská

Pranešimas: Andrew Duff - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula ir Ewald Stadler

Pranešimas: Antonio López-Istúriz White ir Antonyia Parvanova - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox ir Syed Kamall

Pranešimas: Sven Giegold - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr ir Syed Kamall

Pranešimas: Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr ir Seán Kelly

Pranešimas: Piotr Borys - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Karl-Heinz Florenz pranešė, kad dėl priežasčių, susijusių asmeniniais interesais, jis nedalyvavo šios dienos balsavime.


(Posėdis sustabdytas 13.25 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Mario Borghezio, jis atsiprašė Italijos integracijos ministrės Cécile Kyenge ir atsiėmė ją įžeisti galėjusius savo žodžius (žr. 2013 m. gegužės 20 d. pirmininko pranešimą ) (punktas 9 protokolo 20.5.2013).

10. Darbotvarkės pakeitimas

Kalbėjo Mario Borghezio, jis atsiprašė Italijos integracijos ministrės Cécile Kyenge ir atsiėmė ją įžeisti galėjusius savo žodžius (žr. 2013 m. gegužės 20 d. pirmininko deklaraciją ) (punktas 9 protokolo 20.5.2013).

°
° ° °

Pirmininkas paskelbė, kad gavo PPE frakcijos pasiūlymą, pateiktą pagal Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnio 1 dalį, atidėti diskusijas dėl Gvantanamo (point 162 de l'OJ).

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra dėl taikytinos tvarkos (Pirmininkas jam nurodė, kad pasiūlymą atidėti diskusijas tinkama pateikti kitą dieną, ketvirtadienį, prasidedant atitinkamoms diskusijoms).


11. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


12. Sirijos pabėgėlių padėtis kaimyninėse šalyse (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Sirijos pabėgėlių padėtis kaimyninėse šalyse (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos (jis, pakėlęs mėlynąją kortelę, uždavė klausimą Judith Sargentini, pastaroji atsakė į šį klausimą), Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Daniël van der Stoep , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David ir Juan Fernando López Aguilar.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec ir Ioan Mircea Paşcu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin ir Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu – dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu – dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.7 protokolo 23.5.2013.


13. Pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimas (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Ewald Stadler , nepriklausomas Parlamento narys, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją Paul Rübig kortelę pateiktą klausimą), Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė ir Mariya Gabriel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Murphy ir Alda Sousa.

Kalbėjo Krisztina Morvai (ji, pakėlusi mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Paul Murphy, pastarasis atsakė į šį klausimą).

Taip pat pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo Andreas Mölzer.

Kalbėjo Štefan Füle.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri ir Norbert Neuser S&D frakcijos vardu – dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias ir Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu – dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino ir Giovanni La Via PPE frakcijos vardu – dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini ir Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu – dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.8 protokolo 23.5.2013.


14. 2012 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2012 m. Bosnijos ir Hercegovinos pažangos ataskaita (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Doris Pack PPE frakcijos vardu, Emine Bozkurt S&D frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, ir Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: William (The Earl of) Dartmouth (jis, pakėlęs mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Marije Cornelissen, pastaroji atsakė į šį klausimą), Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Charalampos Angourakis GUE/NGL frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt (jis, pakėlęs mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Libor Rouček, pastarasis atsakė į šį klausimą ir, pakėlęs mėlynąją kortelę, kaip ir Marije Cornelissen, pateikė klausimą William (The Earl of) Dartmouth, pastarasis atsakė į šį klausimą), Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon ir Eduard Kukan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons ir Janusz Władysław Zemke.

Kalbėjo: Štefan Füle ir Lucinda Creighton.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Doris Pack, AFET komiteto vardu, Bosnijos ir Hercegovinos 2012 m. pažangos ataskaita (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.9 protokolo 23.5.2013.


15. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčią Kenan Hasipi vadovaujamą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Susirinkimo delegaciją.


16. 2012 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2012 m. Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (2012/2866(RSP))

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Richard Howitt S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Posselt pateiktą klausimą), Eduard Kukan PPE frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin ir Doris Pack.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Nikolaos Salavrakos (jis, pakėlęs mėlynąją kortelę, kaip ir Jelko Kacin, pateikė klausimą Doris Pack, pastarasis atsakė į šį klausimą), Tunne Kelam, Milan Zver ir György Schöpflin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki, Georgios Toussas (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Reinhard Bütikofer pateiktą klausimą) , László Tőkés ir Georgios Koumoutsakos (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marije Cornelissen pateiktą klausimą).

Kalbėjo: Štefan Füle ir Lucinda Creighton.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Richard Howitt AFET komiteto vardu dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2012 m. pažangos ataskaitos (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.10 protokolo 23.5.2013.


17. Derybos dėl ES ir JAV susitarimo dėl prekybos ir investicijų (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Derybos dėl ES ir JAV susitarimo dėl prekybos ir investicijų (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą), Robert Sturdy ECR frakcijos vardu, (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę David Martin pateiktą klausimą) , William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Franco Bonanini , nepriklausomas Parlamento narys, Daniel Caspary, (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Yannick Jadot ir Angelika Werthmann pateiktus klausimus) , Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski ir Peter Skinner.

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean ir Béla Glattfelder.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška ir João Ferreira.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir Lucinda Creighton.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- Vital Moreira INTA komiteto vardu – dėl ES derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl prekybos ir investicijų (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu – dėl ES derybų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl prekybos ir investicijų (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.11 protokolo 23.5.2013.


18. Galimybės Mianmaro Sąjungai naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis atnaujinimas ***I - Galimybė Mianmarui naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/97, laikinai Mianmaro Sąjungai neleidžiantis naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A7-0122/2013)

Komisijos pareiškimas: Galimybė Mianmarui naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais (2012/2929(RSP))

David Martin pristatė savo pranešimą.

Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Jacek Włosowicz EFD frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Christofer Fjellner pateiktą klausimą), Eija-Riitta Korhola ir Elisabeth Jeggle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir David Martin.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį:

- David Martin ir Vital Moreira INTA komiteto vardu – dėl galimybės Mianmarui (Birmai) naudotis bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais atnaujinimo (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.2 protokolo 23.5.2013 ir punktas 13.12 protokolo 23.5.2013.


19. Finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES, paskirstymo tvarkos nustatymas ***I - Dvišalės investicinės sutartys ir ES teisė (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinės atsakomybės, susijusios su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra Europos Sąjunga, paskirstymo tvarka [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000043/2013) kurį pateikė Daniel Caspary ir Paweł Zalewski PPE frakcijos vardu, David Martin ir Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Silvana Koch-Mehrin ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Komisijai: Dvišalių investicijų sutarčių suderinamumas su ES teise (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski pristatė savo pranešimą.

David Martin, Helmut Scholz ir Franziska Keller pateikė klausimą.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Gerard Batten (jis pasmerkė Jungtinės Karalystės kareivio nužudymą Londono Woolwich rajone) ir Kriton Arsenis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: João Ferreira ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir Paweł Zalewski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.3 protokolo 23.5.2013.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 510.028/OJJE).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika