Indekss 
Protokols
PDF 229kWORD 199k
Trešdiena, 2013. gada 22. maijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās ***I (debates)
 3.Turpmāki priekšlikumi tiesību aktiem par EMS (debates)
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs
 5.Ekonomikas un monetārās savienības sociālais pīlārs (debates)
 6.Darba kārtības grozīšana
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (piekrišana) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.2.Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (apspriešanās) * (balsošana)
  
7.3.Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.4.ES un Kanādas nolīgums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
7.5.Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (balsošana)
  
7.6.Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * (balsošana)
  
7.7.Pirotehniskie izstrādājumi ***I (balsošana)
  
7.8.Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana (balsošana)
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Darba kārtības grozīšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Sīrijas bēgļu stāvoklis kaimiņvalstīs (debates)
 13.Pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguve (debates)
 14.Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojums (debates)
 15.Oficiāla sveikšana
 16.Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2012. gada progresa ziņojums (debates)
 17.ES un ASV sarunas par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu (debates)
 18.Mjanmas/Birmas piekļuves vispārējām tarifa preferencēm atjaunošana ***I - Mjanmas/Birmas piekļuve vispārējām tarifa preferencēm (debates)
 19.Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse ***I - Divpusējo ieguldījumu nolīgumi un ES tiesību akti (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Juridiskā komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Līdzreferenti: Antonio López-Istúriz White un Antonyia Parvanova (A7-0126/2013).

Antonio López-Istúriz White un Antonyia Parvanova iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Štefan Füle (Komisijas loceklis).

Uzstājās Carmen Romero López (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Edit Bauer PPE grupas vārdā, Britta Thomsen S&D grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Marina Yannakoudakis ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann un Tadeusz Zwiefka.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos un Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons un Francesca Barracciu.

Uzstājās Štefan Füle, Antonyia Parvanova un Antonio López-Istúriz White.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013. gada 22. maijā.


3. Turpmāki priekšlikumi tiesību aktiem par EMS (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000060/2013) un kuru uzdeva Sharon Bowles ECON komitejas vārdā Komisijai: Turpmāki priekšlikumi tiesību aktiem par EMS (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013).

Sharon Bowles izvērsa jautājumu.

Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jean-Paul Gauzès PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, Sylvie Goulard ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Derk Jan Eppink ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo un Godfrey Bloom EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Antigoni Papadopoulou.

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Olli Rehn.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Sharon Bowles, ECON komitejas vārdā: par turpmākajiem priekšlikumiem tiesību aktiem par EMS — reakcija uz Komisijas paziņojumiem (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2013.5.23. protokola 7.3. punkts


4. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

TRAN komiteja: Franco Frigo;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Franco Frigo;

Delegācija ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā: Franco Frigo.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


5. Ekonomikas un monetārās savienības sociālais pīlārs (debates)

Komisijas paziņojums: Ekonomikas un monetārās savienības sociālais pīlārs (2013/2642(RSP)).

Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Thomas Mann PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Mara Bizzotto EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto un Izaskun Bilbao Barandica.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach un Liisa Jaakonsaari.

Uzstājās Olli Rehn.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.30 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)


SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

6. Darba kārtības grozīšana

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, kurš, atgādinot sēdes dalībnieku iepriekšējo lēmumu par Gvantanamo (18.4.2013. protokola 5. punkts), PPE grupas vārdā prasīja Parlamentam nerīkot atkārtotas debates par šo jautājumu, kas aprīlī (18.4.2013. protokola 10.3. punkts) jau tika apspriests (sēdes vadītāja norādīja - lai Parlaments varētu izskatīt jautājumu, oficiāls politiskās grupas pieprasījums ir jānosūta priekšsēdētājam līdz plkst. 15.00), un Véronique De Keyser, atbalstot José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pieprasījumu.

(Skatīt arī 22.5.2013. protokola 10. punktu).


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (piekrišana) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par Eiropadomes priekšlikumu nesasaukt Konventu par Protokola par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai pievienošanu Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Andrew Duff (A7-0282/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0208).


7.2. Projekts protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (apspriešanās) * (balsošana)

Ziņojums par projektu protokolam par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošanu Čehijas Republikai (Līguma par Eiropas Savienību 48. panta 3. punkts) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Andrew Duff (A7-0174/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts (P7_TA(2013)0209).


7.3. Aizsardzības pasākumu savstarpēja atzīšana civillietās ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Juridiskā komiteja - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Līdzreferenti: Antonio López-Istúriz White un Antonyia Parvanova (A7-0126/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMI un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0210).


7.4. ES un Kanādas nolīgums par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu par muitas sadarbību ar piegādes ķēdes drošību saistītās lietās [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Peter Šťastný (A7-0152/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Peter Šťastný sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 138. panta 4. punktu.

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2013)0211).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. Eiropas Banku iestāde un kredītiestāžu uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A7-0393/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0212).

Sven Giegold (referents) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments piekrita šim priekšlikumam. Līdz ar to jautājums tiek uzskatīts par nodotu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.6. Īpašu uzdevumu piešķiršana Eiropas Centrālajai bankai saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A7-0392/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0213).

Marianne Thyssen (referente) saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu ierosināja atlikt balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Parlaments piekrita šim priekšlikumam. Līdz ar to jautājums tiek uzskatīts par nodotu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


7.7. Pirotehniskie izstrādājumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū (pārstrādātā redakcija) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Zuzana Roithová (A7-0375/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2013)0214).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2013)0214).

Uzstāšanās

Zuzana Roithová (referente) uzstājās pirms balsošanas, un Olli Rehn (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) iepazīstināja ar Komisijas nostāju attiecībā uz Parlamenta pieņemtajiem grozījumiem.


7.8. Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošanu [2012/2132(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Piotr Borys (A7-0055/2013).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2013)0215).


8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

(Balsošanas laiks otrdien, 21.5.2013.)

Mojca Kleva Kekuš ziņojums - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias un Monika Smolková

Ildikó Gáll-Pelcz ziņojums - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt un Elena Băsescu

(Balsošanas laiks trešdien, 22.5.2013.)

Andrew Duff ziņojums - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt un Anna Záborská

Andrew Duff ziņojums - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula un Ewald Stadler

Antonio López-Istúriz White un Antonyia Parvanova ziņojums - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox un Syed Kamall

Sven Giegold ziņojums - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr un Syed Kamall

Marianne Thyssen ziņojums - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr un Seán Kelly

Piotr Borys ziņojums - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Karl-Heinz Florenz ir paziņojis, ka personisku interešu dēļ viņš nepiedalījās šīs dienas balsojumā.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.25 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Darba kārtības grozīšana

Uzstājās Mario Borghezio, kurš atvainojās Itālijas integrācijas ministrei Cécile Kyenge un atsauca savas piezīmes, kas viņai varēja šķist aizvainojošas (skatīt priekšsēdētāja 2013. gada 20. maija paziņojumu (20.5.2013. protokola 9. punkts)).

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņēmis saskaņā ar Reglamenta 177. panta 1. punktu iesniegto PPE grupas pieprasījumu atlikt debates par Gvantanamo (DK 162. punkts).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra par piemērojamo procedūru (sēdes vadītājs viņam norādīja, ka pieprasījums par debašu atlikšanu ir jāiesniedz nākamajā dienā (ceturtdien) pirms attiecīgo debašu sākuma).


11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Sīrijas bēgļu stāvoklis kaimiņvalstīs (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Sīrijas bēgļu stāvoklis kaimiņvalstīs (2013/2611(RSP)).

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Véronique De Keyser S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Judith Sargentini, kas uz to atbildēja, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Daniël van der Stoep, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David un Juan Fernando López Aguilar.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec un Ioan Mircea Paşcu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons un Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā - par Sīrijas bēgļu stāvokli kaimiņvalstīs (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā - par Sīrijas bēgļu stāvokli kaimiņvalstīs (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin un Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā - par Sīrijas bēgļu stāvokli kaimiņvalstīs (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel un Elena Băsescu PPE grupas vārdā - par Sīrijas bēgļu stāvokli kaimiņvalstīs (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā - par Sīrijas bēgļu stāvokli kaimiņvalstīs (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par Sīrijas bēgļu stāvokli kaimiņvalstīs (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.5.2013. protokola 13.7. punkts.


13. Pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguve (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguve (2013/2612(RSP)).

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Catherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos) vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė un Mariya Gabriel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paul Murphy un Alda Sousa.

Uzstājās Krisztina Morvai, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Paul Murphy, kas uz to atbildēja.

Uzstājās arī Andreas Mölzer saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock ECR grupas vārdā - par pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguvi (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri un Norbert Neuser S&D grupas vārdā - par pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguvi (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias un Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā - par pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguvi (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā - par pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguvi (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino un Giovanni La Via PPE grupas vārdā - par pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguvi (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini un Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā - par pārejas posmā esošo Arābu pavasara valstu aktīvu atguvi (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.5.2013. protokola 13.8. punkts.


14. Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojums (2012/2865(RSP)).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Doris Pack PPE grupas vārdā, Emine Bozkurt S&D grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā un Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: László SURJÁN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Marije Cornelissen, kas uz to atbildēja, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Charalampos Angourakis GUE/NGL grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Libor Rouček, kurš uz to atbildēja un kurš, tāpat kā Marije Cornelissen, uzdeva zilās kartītes jautājumu William (The Earl of) Dartmouth, kas uz to atbildēja, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon un Eduard Kukan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons un Janusz Władysław Zemke.

Uzstājās Štefan Füle un Lucinda Creighton.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Doris Pack AFET komitejas vārdā - par Bosnijas un Hercegovinas 2012. gada progresa ziņojumu (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.5.2013. protokola 13.9. punkts.


15. Oficiāla sveikšana

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā sveica Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas parlamenta ("Sobranie") delegāciju, kuru vadīja Kenan Hasipi un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


16. Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2012. gada progresa ziņojums (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2012. gada progresa ziņojums (2012/2866(RSP)).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Richard Howitt S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt, Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Norica Nicolai ALDE grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin un Doris Pack.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nikolaos Salavrakos, kas, tāpat kā Jelko Kacin, uzdeva zilās kartītes jautājumu Doris Pack, kura uz to atbildēja, Tunne Kelam, Milan Zver un György Schöpflin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Erik Bánki, Georgios Toussas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, László Tőkés un Georgios Koumoutsakos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marije Cornelissen.

Uzstājās Štefan Füle un Lucinda Creighton.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Richard Howitt AFET komitejas vārdā - par 2012. gada progresa ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.5.2013. protokola 13.10. punkts.


17. ES un ASV sarunas par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES un ASV sarunas par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu (2013/2558(RSP)).

Lucinda Creighton (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Karel De Gucht (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Robert Sturdy ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Martin, William (The Earl of) Dartmouth EFD grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Franco Bonanini, pie grupām nepiederošs deputāts, Daniel Caspary, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Yannick Jadot un Angelika Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski un Peter Skinner.

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean un Béla Glattfelder.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška un João Ferreira.

Uzstājās Karel De Gucht un Lucinda Creighton.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Vital Moreira INTA komitejas vārdā - par ES un ASV sarunām par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā - par ES un ASV sarunām par tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.5.2013. protokola 13.11. punkts.


18. Mjanmas/Birmas piekļuves vispārējām tarifa preferencēm atjaunošana ***I - Mjanmas/Birmas piekļuve vispārējām tarifa preferencēm (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 552/97, ar ko uz laiku atsauc Mjanmas Savienības piekļuvi vispārējām tarifa preferencēm [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A7-0122/2013).

Komisijas paziņojums: Mjanmas/Birmas piekļuve vispārējām tarifa preferencēm (2012/2929(RSP)).

David Martin iepazīstināja ar ziņojumu.

Karel De Gucht (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Jacek Włosowicz EFD grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola un Elisabeth Jeggle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu.

Uzstājās Karel De Gucht un David Martin.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- David Martin un Vital Moreira INTA komitejas vārdā - par vispārējo tarifa preferenču pieejamības atjaunošanu attiecībā uz Mjanmu/Birmu (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.5.2013. protokola 13.2. punkts un 23.5.2013. protokola 13.12. punkts.


19. Finansiālā atbildība, kas saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse ***I - Divpusējo ieguldījumu nolīgumi un ES tiesību akti (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido sistēmu tādas finansiālās atbildības pārvaldībai, kura saistīta ar ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas tribunāliem, kas izveidoti ar tādiem starptautiskiem nolīgumiem, kuros Eiropas Savienība ir līgumslēdzēja puse [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Paweł Zalewski (A7-0124/2013).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000043/2013) un kuru uzdeva Daniel Caspary un Paweł Zalewski PPE grupas vārdā, David Martin un Bernd Lange S&D grupas vārdā, Silvana Koch-Mehrin ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: Divpusējo ieguldījumu nolīgumu saderība ar ES tiesību aktiem (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013).

Paweł Zalewski iepazīstināja ar ziņojumu.

David Martin, Helmut Scholz un Franziska Keller izvērsa jautājumu.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Bernd Lange S&D grupas vārdā, Gerard Batten, nosodot angļu karavīra slepkavību Woolwich rajonā Londonā, un Kriton Arsenis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās João Ferreira un Elena Băsescu.

Uzstājās Karel De Gucht un Paweł Zalewski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 23.5.2013. protokola 13.3. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 510.028/OJJE).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika