Indeks 
Protokół
PDF 232kWORD 203k
Środa, 22 maja 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych ***I (debata)
 3.Przyszłe wnioski ustawodawcze dotyczące UGW (debata)
 4.Skład komisji i delegacji
 5.Filar społeczny unii gospodarczej i walutowej (debata)
 6.Zmiana w porządku dnia
 7.Głosowanie
  
7.1.Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (zgoda) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (konsultacja) * (głosowanie)
  
7.3.Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Umowa między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (głosowanie)
  
7.6.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi * (głosowanie)
  
7.7.Wyroby pirotechniczne ***I (głosowanie)
  
7.8.Stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zmiana w porządku dnia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Sytuacja syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących (debata)
 13.Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (debata)
 14.Sprawozdanie w sprawie postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. (debata)
 15.Oficjalne powitanie
 16.Sprawozdanie w sprawie postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2012 r. (debata)
 17.Negocjacje między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach (debata)
 18.Przywrócenie dostępu Mjanmy/Birmy do ogólnych preferencji taryfowych ***I - Przywrócenie dostępu Mjanmy/ Birmy do ogólnych preferencji taryfowych (debata)
 19.Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I - Dwustronne umowy inwestycyjne a prawo UE (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Antonio López-Istúriz White i Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

Antonio López-Istúriz White i Antonyia Parvanova przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Carmen Romero López (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Edit Bauer w imieniu grupy PPE, Britta Thomsen w imieniu grupy S&D, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Mariya Gabriel, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann i Tadeusz Zwiefka.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Izaskun Bilbao Barandica, Hubert Pirker, Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre, Regina Bastos i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Claudette Abela Baldacchino, Andrew Henry William Brons i Francesca Barracciu.

Głos zabrali: Štefan Füle, Antonyia Parvanova i Antonio López-Istúriz White.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 22 maja 2013..


3. Przyszłe wnioski ustawodawcze dotyczące UGW (debata)

Pytanie ustne (O-000060/2013) które zadała Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Przyszłe wnioski ustawodawcze dotyczące unii gospodarczej i walutowej (UGW) (2013/2609(RSP)) (B7-0204/2013)

Sharon Bowles rozwinęła pytanie.

Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Sylvie Goulard w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Corien Wortmann-Kool, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Roberto Gualtieri, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Martina Anderson, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, João Ferreira, Pablo Zalba Bidegain, George Sabin Cutaş, Antolín Sánchez Presedo i Godfrey Bloom w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Antigoni Papadopoulou.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Olli Rehn.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sharon Bowles, w imieniu komisji ECON: w sprawie przyszłych wniosków ustawodawczych dotyczących unii gospodarczej i walutowej (UGW): odpowiedź na komunikaty Komisji (2013/2609(RSP)) (B7-0250/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 23.5.2013.


4. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy S&D następujące wnioski o mianowanie:

komisja TRAN: Franco Frigo

Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Franco Frigo

Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk: Franco Frigo.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


5. Filar społeczny unii gospodarczej i walutowej (debata)

Oświadczenie Komisji: Filar społeczny unii gospodarczej i walutowej (2013/2642(RSP))

Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Elisa Ferreira, Godfrey Bloom, Georgios Toussas, Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati, Evelyn Regner, Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto i Izaskun Bilbao Barandica.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Jaroslav Paška, Karin Kadenbach i Liisa Jaakonsaari.

Głos zabrał Olli Rehn.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.30 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.05.)


PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

6. Zmiana w porządku dnia

Głos zabrał José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, który przypomniał wcześniejszą decyzję PE dotyczącą Guantanamo (pkt 5 protokołu z dnia 18.4.2013) i zwrócił się w imieniu grupy PPE o nieprzeprowadzanie drugiej debaty na temat, który został już omówiony w kwietniu (pkt 10.3 protokołu z dnia 18.4.2013) (Przewodnicząca poinformowała, że grupa polityczna musi przedłożyć formalny wniosek Przewodniczącemu przed godz. 15.00, aby Parlament mógł rozpatrzyć te kwestię). Głos zabrała Véronique De Keyser, która poparła wniosek José Ignacia Salafranki Sáncheza-Neyry.

(Zob. także pkt 10 porządku dnia z 22.5.2013 r.)


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (zgoda) *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku Rady Europejskiej o niezwoływanie konwentu w celu dodania do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej [00091/2011 - C7-0386/2011- 2011/0818(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Andrew Duff (A7-0282/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0208)


7.2. Projekt protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (konsultacja) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu protokołu w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej do Republiki Czeskiej (art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej) [00091/2011 - C7-0385/2011- 2011/0817(NLE)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Andrew Duff (A7-0174/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Zatwierdzono (P7_TA(2013)0209)


7.3. Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych [COM(2011)0276 - C7-0128/2011- 2011/0130(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Antonio López-Istúriz White i Antonyia Parvanova (A7-0126/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0210)


7.4. Umowa między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw [11362/2012 - C7-0078/2013- 2012/0073(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Peter Šťastný (A7-0152/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Peter Šťastný złożył oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2013)0211)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.5. Europejski Urząd Nadzoru i nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) w odniesieniu do jego powiązania z rozporządzeniem Rady (UE) nr …/… powierzającym Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi [COM(2012)0512 - C7-0289/2012- 2012/0244(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A7-0393/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0212)

Sven Giegold (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na taki wniosek. Sprawa została w związku z tym uznana za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


7.6. Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi [COM(2012)0511 - 2012/0242(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0213)

Marianne Thyssen (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament wyraził zgodę na taki wniosek. Sprawa została w związku z tym uznana za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


7.7. Wyroby pirotechniczne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona) [COM(2011)0764 - C7-0425/2011- 2011/0358(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Zuzana Roithová (A7-0375/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0214)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0214)

Wystąpienia

Zuzana Roithová (sprawozdawczyni) przed głosowaniem i Olli Rehn (wiceprzewodniczący), aby przedstawić stanowisko Komisji w sprawie poprawek przyjętych przez Parlament.


7.8. Stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych [2012/2132(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Piotr Borys (A7-0055/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0215)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(głosowanie we wtorek 21.05.2013)

Sprawozdanie Mojcy Klevy Kekuš - A7-0162/2013

Izaskun Bilbao Barandica, Marian Harkin, Peter Jahr, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Morten Messerschmidt, Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marta Andreasen, Lara Comi, Ewald Stadler, Elena Oana Antonescu, Elena Băsescu, Marisa Matias i Monika Smolková

Sprawozdanie Ildikó Gáll-Pelcz - A7-0154/2013

Francesca Barracciu, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Morten Messerschmidt i Elena Băsescu

(Głosowanie w środę 22.05.2013 r.)

Sprawozdanie Andrew Duffa - A7-0282/2012

Ewald Stadler, Bernd Posselt i Anna Záborská

Sprawozdanie Andrew Duffa - A7-0174/2013

Andrea Češková, Adam Bielan, Hannu Takkula i Ewald Stadler

Sprawozdanie Antonia Lópeza-Istúriza White'a i Antonyi Parvanovej - A7-0126/2013

Salvatore Iacolino, Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Roberta Angelilli, Hannu Takkula, Emer Costello, Silvia Costa, Ashley Fox i Syed Kamall

Sprawozdanie Svena Giegolda - A7-0393/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr i Syed Kamall

Sprawozdanie Marianne Thyssen - A7-0392/2012

Erminia Mazzoni, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr i Seán Kelly

Sprawozdanie Piotra Borysa - A7-0055/2013

Mitro Repo


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Karl-Heinz Florenz poinformował, że z powodów osobistych nie wziął udziału w dzisiejszym głosowaniu.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.25 i wznowione o godzinie 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

10. Zmiana w porządku dnia

Głos zabrał Mario Borghezio, aby przeprosić włoską minister integracji Cécile Kyenge i odwołać słowa, które mogły być dla niej obraźliwe (zob. oświadczenie przewodniczącego z dnia 20 maja 2013 r. (pkt 9 protokołu z dnia 20.5.2013).

°
° ° °

Przewodniczący poinformował, że otrzymał wniosek grupy PPE, zgodnie z art. 177 ust. 1 regulaminu, w sprawie przesunięcia debaty na temat Guantanamo (point 162 de l'OJ).

Głos zabrał José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w sprawie procedury, jaką należy zastosować (Przewodniczący poinformował go, że wniosek w sprawie przesunięcia debaty należy przedłożyć następnego dnia, tj. w czwartek, przed rozpoczęciem przedmiotowej debaty).


11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Sytuacja syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących (2013/2611(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Judith Sargentini, która udzieliła na nie odpowiedzi, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Daniël van der Stoep niezrzeszony, Elmar Brok, Ana Gomes, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Kyriacos Triantaphyllides, Franz Obermayr, Filip Kaczmarek, David Martin, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Mário David i Juan Fernando López Aguilar.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Peter van Dalen, Michèle Striffler, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Pier Antonio Panzeri, Alf Svensson, Ismail Ertug, Eleni Theocharous, Emine Bozkurt, Sari Essayah, Pino Arlacchi, Hubert Pirker, Marek Siwiec i Ioan Mircea Paşcu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eija-Riitta Korhola, Krzysztof Lisek, Rareş-Lucian Niculescu, Olle Schmidt, Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons i Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji syryjskich uchodźców w państwach graniczących z Syrią (2013/2611(RSP)) (B7-0199/2013);

- Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias, Cornelis de Jong, Sabine Wils i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji uchodźców syryjskich w państwach graniczących z Syrią (2013/2611(RSP)) (B7-0200/2013);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Maria Eleni Koppa, Richard Howitt, David Martin i Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji syryjskich uchodźców w państwach graniczących z Syrią (2013/2611(RSP)) (B7-0222/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji syryjskich uchodźców w państwach graniczących z Syrią (2013/2611(RSP)) (B7-0226/2013);

- Judith Sargentini, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Isabelle Durant, Tarja Cronberg i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji syryjskich uchodźców w państwach graniczących z Syrią (2013/2611(RSP)) (B7-0227/2013);

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji syryjskich uchodźców w państwach graniczących z Syrią (2013/2611(RSP)) (B7-0228/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.7 protokołu z dnia 23.5.2013.


13. Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Odzyskiwanie mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (2013/2612(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji) złożył oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, Ewald Stadler niezrzeszony, Mário David, Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Eva Joly, Struan Stevenson, Marie-Christine Vergiat, Eija-Riitta Korhola, Pier Antonio Panzeri, Niccolò Rinaldi, Laima Liucija Andrikienė i Mariya Gabriel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Paul Murphy i Alda Sousa.

Głos zabrał Krisztina Morvai, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Paulowi Murphy`emu, który udzielił na nie odpowiedzi.

Głos zabrał również zgodnie z procedurą pytań z sali Andreas Mölzer.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie odzyskiwania mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (2013/2612(RSP)) (B7-0188/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri i Norbert Neuser w imieniu grupy S&D, w sprawie odzyskiwania mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (2013/2612(RSP)) (B7-0189/2013);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Alda Sousa, Marisa Matias i Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie odzyskiwania mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (2013/2612(RSP)) (B7-0191/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie odzyskiwania mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (2013/2612(RSP)) (B7-0192/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino i Giovanni La Via w imieniu grupy PPE, w sprawie odzyskiwania mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (2013/2612(RSP)) (B7-0193/2013);

- Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Jean-Paul Besset, Judith Sargentini i Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie odzyskiwania mienia przez kraje, w których zachodzą przemiany zapoczątkowane w czasie arabskiej wiosny (2013/2612(RSP)) (B7-0194/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.8 protokołu z dnia 23.5.2013.


14. Sprawozdanie w sprawie postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie w sprawie postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. (2012/2865(RSP))

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrały: Doris Pack w imieniu grupy PPE, Emine Bozkurt w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, i Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: William (The Earl of) Dartmouth, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Marije Cornelissen, która udzieliła na nie odpowiedzi, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Charalampos Angourakis w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Claeys niezrzeszony, Bernd Posselt, Libor Rouček, William (The Earl of) Dartmouth, Bernd Posselt, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Liborowi Roučekowi, który udzielił na nie odpowiedzi i który, wraz z Marije Cornelissen, zadał pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Williamowi (hrabii) Dartmouth, który udzielił na nie odpowiedzi, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Tanja Fajon i Eduard Kukan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Josef Weidenholzer, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons i Janusz Władysław Zemke.

Głos zabrali: Štefan Füle i Lucinda Creighton.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania z postępów Bośni i Hercegowiny w 2012 r. (2012/2865(RSP)) (B7-0161/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.9 protokołu z dnia 23.5.2013.


15. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (Sobranie) pod przewodnictwem Kenana Hasipiego, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.


16. Sprawozdanie w sprawie postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2012 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sprawozdanie w sprawie postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2012 r. (2012/2866(RSP))

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Štefan Füle (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Richard Howitt w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bernd Posselt, Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Andrey Kovatchev, Libor Rouček, Jorgo Chatzimarkakis, Paweł Robert Kowal, Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Jelko Kacin i Doris Pack.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Nikolaos Salavrakos, który podobnie jak Jelko Kacin, zadał pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Doris Pack, która udzieliła na nie odpowiedzi, Tunne Kelam, Milan Zver i György Schöpflin.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Georgios Toussas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Reinharda Bütikofera, László Tőkés i Georgios Koumoutsakos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Marije Cornelissen.

Głos zabrali: Štefan Füle i Lucinda Creighton.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Richard Howitt, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2012 r. (2012/2866(RSP)) (B7-0186/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.10 protokołu z dnia 23.5.2013.


17. Negocjacje między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Negocjacje między UE a USA w sprawie porozumienia o handlu i inwestycjach (2013/2558(RSP))

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Karel De Gucht (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Alexandra Graf Lambsdorffa, Robert Sturdy w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Davida Martina, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Franco Bonanini niezrzeszony, Daniel Caspary, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Yannicka Jadota i Angelikę Werthmann, Vital Moreira, Metin Kazak, Reinhard Bütikofer, Syed Kamall, Bastiaan Belder, Paul Murphy, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Marielle de Sarnez, Tokia Saïfi, Paolo De Castro, Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Zalewski i Peter Skinner.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Henri Weber, María Auxiliadora Correa Zamora, Andrea Cozzolino, Christofer Fjellner, Josefa Andrés Barea, Elisabeth Köstinger, Silvia Costa, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean i Béla Glattfelder.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Angelika Werthmann, Christian Engström, Jaroslav Paška i João Ferreira.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Lucinda Creighton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi (2013/2558(RSP)) (B7-0187/2013);

- Yannick Jadot, Franziska Keller i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi (2013/2558(RSP)) (B7-0195/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.11 protokołu z dnia 23.5.2013.


18. Przywrócenie dostępu Mjanmy/Birmy do ogólnych preferencji taryfowych ***I - Przywrócenie dostępu Mjanmy/ Birmy do ogólnych preferencji taryfowych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 552/97 tymczasowo wycofujące dostęp do ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do Mjanmy/Birmy [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A7-0122/2013)

Oświadczenie Komisji: Przywrócenie dostępu Mjanmy/ Birmy do ogólnych preferencji taryfowych (2012/2929(RSP))

David Martin przedstawił sprawozdanie.

Karel De Gucht (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Jacek Włosowicz w imieniu grupy EFD, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Christofera Fjellnera, Eija-Riitta Korhola i Elisabeth Jeggle.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elena Băsescu.

Głos zabrali: Karel De Gucht i David Martin.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- David Martin i Vital Moreira, w imieniu komisji INTA, w sprawie przywrócenia dostępu Republiki Związku Mjanmy do ogólnych preferencji taryfowych (2012/2929(RSP)) (B7-0198/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 23.5.2013 i pkt 13.12 protokołu z dnia 23.5.2013.


19. Odpowiedzialność finansowa związana z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia Europejska jest stroną ***I - Dwustronne umowy inwestycyjne a prawo UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy zarządzania odpowiedzialnością finansową związaną z trybunałami do spraw rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem, utworzonymi na mocy umów międzynarodowych, których Unia jest stroną [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

Pytanie ustne (O-000043/2013), które zadali Daniel Caspary i Paweł Zalewski w imieniu grupy PPE, David Martin i Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Silvana Koch-Mehrin w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Zgodność dwustronnych traktatów inwestycyjnych z prawem UE (2013/2610(RSP)) (B7-0120/2013)

Paweł Zalewski przedstawił sprawozdanie.

David Martin, Helmut Scholz i Franziska Keller rozwinęli pytanie.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Gerard Batten, który potępił zabójstwo angielskiego żołnierza w londyńskiej dzielnicy Woolwich, i Kriton Arsenis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: João Ferreira i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Karel De Gucht i Paweł Zalewski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.3 protokołu z dnia 23.5.2013.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 510.028/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.50.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności