Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2611(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0199/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0223

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

13.7. Κατάσταση των σύριων προσφύγων σε γειτονικές χώρες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 και B7-0228/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0199/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 και B7-0228/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michèle Striffler, Ελένη Θεοχάρους, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Μαρία-Ελένη Κοππά και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula και Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou και Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0223)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0200/2013 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου