Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2638(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0223/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0230

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο

13.14. Συνθήκες εργασίας και πρότυπα υγείας και ασφάλειας μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε εργοστάσια και την κατάρρευση κτηρίου στο Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 και B7-0232/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0223/2013

(αντικαθιστά τιςB7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 και B7-0232/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet και Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott και Jean-Luc Bennahmias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

Helmut Scholz, Willy Meyer και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0230)

Παρέμβαση

Phil Bennion, πριν την ψηφοφορία, για να επιφέρει διευκρίνιση σχετικά με την τροπολογία 5 επί του καταλόγου ψηφοφοριών της Ομάδας ALDE.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου