Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2601(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0234/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/05/2013 - 22.1

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 23 май 2013 г. - Страсбург

22.1. Гуантанамо: гладна стачка на затворници (гласуване)

Разискването се проведе на 18 април 2013 г. (точка 10.3 от протокола от 18 април 2013 г.).

Предложения за резолюция B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 и B7-0240/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0221/2013

приема се (P7_TA(2013)0231)

(Предложението за резолюция B7-0233/2013 отпада.)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0234/2013

(за замяна на B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 и B7-0240/2013):

внесени от следните членове на ЕП:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella и Antigoni Papadopoulou, от името на групата S&D;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki и Alexandra Thein, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL;

Laima Liucija Andrikienė и Bernd Posselt.

Предложението за обща резолюция RC-B7-0234/2013 отпада.

Правна информация - Политика за поверителност