Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 23. května 2013 - Štrasburk

22. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


22.1. Guantánamo: hladovka vězňů (hlasování)

Rozprava se konala dne 18. dubna 2013 (bod 10.3 zápisu ze dne 18.4.2013).

Návrhy usnesení B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 a B7-0240/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ B7-0221/2013

přijat (P7_TA(2013)0231)

(Návrh usnesení B7-0233/2013 se nebere v potaz.)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0234/2013

(nahrazující B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 a B7-0240/2013):

předložen těmito poslanci:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki a Alexandra Thein za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos a Catherine Grèze za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL;

Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt.

Společný návrh usnesení RC-B7-0234/2013 se nebere v potaz.


22.2. Indie: poprava Mohammada Afzala Gurua a její dopady (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 a B7-0245/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ B7-0235/2013

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0237/2013

(nahrazující B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 a B7-0245/2013):

předložen těmito poslanci:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness a Krzysztof Lisek za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort a Hannu Takkula za skupinu ALDE;

Karima Delli, Barbara Lochbihler a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0232)


22.3. Rwanda: případ Victoire Ingabireové (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 a B7-0249/2013

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0243/2013

(nahrazující B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 a B7-0249/2013):

předložen těmito poslanci:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka a Joachim Zeller za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR;

Marie-Christine Vergiat a Willy Meyer za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2013)0233)

(Návrh usnesení B7-0248/2013 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Cristian Dan Preda předložil ústní pozměňovací návrh k budou odůvodnění K, který byl přijat.

Právní upozornění - Ochrana soukromí