Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 263kWORD 241k
Neljapäev, 23. mai 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Alpide makropiirkondlik strateegia (arutelu)
 7.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (arutelu)
 8.Tervitus
 9.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (arutelu jätkamine)
 10.Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ***I - Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ***I (arutelu)
 11.Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 87a lõige 6 ja artikli 88 lõike 4 punkt d)
 12.Presidentuuri avaldus
 13.Hääletused
  
13.1.Ühenduse tolliseadustik ja selle kohaldamiskuupäev ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.2.Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine ***I (hääletus)
  
13.3.Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I (hääletus)
  
13.4.Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ***I (hääletus)
  
13.5.Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ***I (hääletus)
  
13.6.Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (hääletus)
  
13.7.Süüria põgenike olukord naaberriikides (hääletus)
  
13.8.Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (hääletus)
  
13.9.Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  
13.10.Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (hääletus)
  
13.11.ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (hääletus)
  
13.12.Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (hääletus)
  
13.13.Alpide makropiirkondlik strateegia (hääletus)
  
13.14.Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Päevakorra muutmine
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 20.Päevakorra muutmine
 21.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
21.1.India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed
  
21.2.Rwanda: Victoire Ingabire juhtum
 22.Hääletused
  
22.1.Guantánamo vangide näljastreik (hääletus)
  
22.2.India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed (hääletus)
  
22.3.Rwanda: Victoire Ingabire juhtum (hääletus)
 23.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 24.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 25.Esitatud dokumendid
 26.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 27.Järgmiste istungite ajakava
 28.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Saksamaa pädevad asutused on edastanud Alexander Alvaro parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse seoses Kölni kohtus käimasoleva menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 2 edastatakse taotlus vastutavale komisjonile, milleks on JURI komisjon.


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses 2,4-DB, dimetomorfi, indoksakarbi ja püraklostrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D021222/06 - 2013/2619(RPS) - tähtaeg: 01/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (D024634/02 - 2013/2618(RPS) - tähtaeg: 01/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL) millega kehtestatakse võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskirjad gaasi ülekandesüsteemides ning täiendatakse määrust (EÜ) nr 715/2009(D025104/02 - 2013/2647(RPS) - tähtaeg: 17/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni otsus, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ interkalibreerimise tulemusel liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/915/EÜ (D025283/03 - 2013/2650(RPS) - tähtaeg: 18/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (D025578/01 - 2013/2631(RPS) - tähtaeg: 08/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL), millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D025584/03 - 2013/2653(RPS) - tähtaeg: 18/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa seoses lubatava jessotoksiinide piirväärtusega elusates kahepoolmelistes molluskites (D025799/04 - 2013/2620(RPS) - tähtaeg: 03/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1089/2010, millega rakendatakse direktiivi 2007/2/EÜ seoses ruumiandmekogumite ja -teenuste ristkasutatavusega (D026242/02 - 2013/2615(RPS) - tähtaeg: 23/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ELi ökomärgist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 66/2010 III lisa (D026252/02 - 2013/2622(RPS) - tähtaeg: 03/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses rosmariiniekstrakti (E 392) kasutamisega teatavates madala rasvasisaldusega liha- ja kalatoodetes (D026572/02 - 2013/2634(RPS) - tähtaeg: 15/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 231/2012 seoses mitme polüooli spetsifikatsiooniga (D026573/02 - 2013/2635(RPS) - tähtaeg: 15/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisa ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa oktenüülmerevaikhappega modifitseeritud kummiaraabiku osas (D026574/02 - 2013/2645(RPS) - tähtaeg: 17/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses neutraalse metakrülaatkopolümeeri ja anioonse metakrülaatkopolümeeri kasutamisega tahketes toidulisandites ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses aluselise metakrülaatkopolümeeri (E 1205), neutraalse metakrülaatkopolümeeri ja anioonse metakrülaatkopolümeeri spetsifikatsioonidega (D026575/02 - 2013/2643(RPS) - tähtaeg: 17/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses suure stigmasteroolisisaldusega taimsete steroolide kasutamisega stabilisaatorina külmutamisvalmis alkoholikokteilides ning komisjoni määruse (EL) nr 231/2012 lisa seoses suure stigmasteroolisisaldusega taimsete steroolide spetsifikatsioonidega (D026576/03 - 2013/2652(RPS) - tähtaeg: 18/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 III lisa seoses rasvhapete sahharoosi estrite (E 473) kasutamisega veel põhinevate selgete maitsestatud jookide lõhna- ja maitseainetes (D026577/02 - 2013/2644(RPS) - tähtaeg: 17/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses teatavate lisaainete kasutamisega merevetikapõhistes kalamarjaasendajates (D026579/03 - 2013/2646(RPS) - tähtaeg: 17/07/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega rakendatakse haridus- ja koolitussüsteemide osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (D026663/01 - 2013/2648(RPS) - tähtaeg: 17/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: CULT

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/141/EÜ seoses imiku piimasegudele ja jätkupiimasegudele valkude osas esitatavate nõuetega (D026712/02 - 2013/2649(RPS) - tähtaeg: 18/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määruse eelnõu, mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu 2013. aastaks (D026930/02 - 2013/2651(RPS) - tähtaeg: 18/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni määruse eelnõu, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (D027004/01 - 2013/2656(RPS) - tähtaeg: 18/08/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse intelligentseid transpordisüsteeme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabeteenuse osutamisega (C(2013)2549)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. mai 2013.

edasi saadetud vastutavale komisjonile TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL, sätestades kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe võimalusel tasuta edastamisega seotud andmed ja korra (C(2013)2550)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. mai 2013.

edasi saadetud vastutavale komisjonile TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses konverteeritavate ja vahetatavate võlakirjadega seotud avalikustamisnõuetega (C(2013)2420)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kolm kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. aprill 2013.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega (C(2013)2458)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 13. mai 2013.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 biotsiidides kasutatavate olemasolevate toimeainete läbivaatamise tööprogrammide kestuse osas (C(2013)2814)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. mai 2013.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI
nõuandev komisjon: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009 seoses selliste vähendamiste arvutamise alusega, mida kohaldavad liikmesriigid põllumajandustootjate suhtes tulenevalt toetuste kohandustest 2013. aastal ja finantsdistsipliinist 2013. kalendriaastal (C(2013)2315)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. aprill 2013.

edasi saadetud vastutavale komisjonile AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1233/2011 (mis käsitleb riiklikult toetatavate ekspordikrediitide suuniste rakendamist) II lisa (C(2013)1378)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. märts 2013.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: kahe kuu võrra Euroopa Parlamendi taotlusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kütteseadmete, veesoojendite-kütteseadmete, kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide ning veesoojendist-kütteseadmest, temperatuuriregulaatorist ja päikeseenergiaseadmest koosnevate komplektide energiamärgistusega (C(2013) 817)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud alates kättesaamise kuupäevast 1. märts 2013.

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine: kahe täiendava kuu võrra Euroopa Parlamendi taotlusel.

edasi saadetud vastutavale komisjonile ITRE


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid kontrollikoja esitatud projektile, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamisi V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 ja V/AB-04/A/13.

Kooskõlas finantsmääruse artikli 25 lõikega 1 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kohtu esitatud projektile, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamist 1/2013.

Kooskõlas finantseeskirja artikliga 28 teavitas Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus eelarvepädevaid institutsioone paranduseelarvest 2013, mille tõlkekeskuse haldusnõukogu on heaks kiitnud.


6. Alpide makropiirkondlik strateegia (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2013), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner regionaalarengukomisjoni nimel komisjonile: Alpide makropiirkondlik strateegia (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013)

Danuta Maria Hübner esitas küsimuse.

Karel De Gucht (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Karin Kadenbach ja Richard Seeber, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Dorfmann, Patrizia Toia, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fiorello Provera, Niccolò Rinaldi, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fiorello Provera, Gerald Häfner, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Herbert Dorfmann ja Richard Seeber, Tomasz Piotr Poręba, Lambert van Nistelrooij, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eva Lichtenberger, María Irigoyen Pérez, Erminia Mazzoni, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula ja Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Vajgl ja Andreas Mölzer.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Roberta Angelilli, Jan Olbrycht, Manfred Weber, Alain Cadec, Jan Březina ja Iosif Matula fraktsiooni PPE nimel: Alpide makropiirkondlik strateegia (2013/2549(RSP)) (B7-0190/2013);

- Constanze Angela Krehl ja Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel: Alpide makropiirkondlik strateegia (2013/2549(RSP)) (B7-0196/2013);

- Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel: Alpide makropiirkondlik strateegia (2013/2549(RSP)) (B7-0197/2013);

- Ramona Nicole Mănescu fraktsiooni ALDE nimel: Alpide makropiirkondlik strateegia (2013/2549(RSP)) (B7-0229/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.13.


7. Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP))

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alf Svensson, Bernd Lange ja Charles Goerens.

(arutelu jätkamine: 23.5.2013protokoll punkt 9)


8. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Senaatoritekoja liikme Gabriela Cuevase juhitavat Mehhiko parlamendi väliskomisjoni delegatsiooni, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


9. Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (arutelu jätkamine)

(arutelu algus: 23.5.2013protokoll punkt 7)

Sõna võtsid Franziska Keller, Patrick Le Hyaric, Elisabeth Köstinger, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luis Yáñez-Barnuevo García, Vital Moreira, Karima Delli, Willy Meyer ja Tokia Saïfi.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Evelyn Regner, João Ferreira, Thomas Mann, David Martin, Georgios Toussas, Seán Kelly, Maria Badia i Cutchet ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Phil Prendergast, Josefa Andrés Barea, Ana Miranda, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Lunacek, Paul Murphy, Andreas Mölzer, María Irigoyen Pérez, Anneli Jäätteenmäki ja Andrés Perelló Rodríguez.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel: Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusnormid, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP)) (B7-0223/2013);

- Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet ja Jean-Luc Bennahmias fraktsiooni ALDE nimel: Töötingimused ning tervisekaitse- ja ohutusnõuded, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP)) (B7-0224/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano ja Edward McMillan-Scott fraktsiooni ALDE nimel: Töötingimused ning tervisekaitse- ja ohutusnõuded, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP)) (B7-0225/2013);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Töötingimused ning tervisekaitse- ja ohutusnormid, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP)) (B7-0230/2013);

- Helmut Scholz, Paul Murphy, Thomas Händel, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric ja Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel: Töötingimused ning tervisekaitse- ja ohutusnormid, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP)) (B7-0231/2013);

- Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Judith Sargentini, Helga Trüpel ja Nikos Chrysogelos fraktsiooni Verts/ALE nimel: Töötingimused ning tervisekaitse- ja ohutusnormid, pidades silmas hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (2013/2638(RSP)) (B7-0232/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.14.


10. Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ***I - Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta [COM(2012)0089 - C7-0060/2012- 2012/0039(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/65/EMÜ seoses loomatervishoiunõuetega Euroopa Liidu siseseks kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ning nende Euroopa Liitu importimiseks [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

Horst Schnellhardt tutvustas raporteid.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen fraktsiooni PPE nimel, Justas Vincas Paleckis fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Michèle Striffler, Daciana Octavia Sârbu, Britta Reimers, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni ja James Nicholson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Karin Kadenbach, Paul Rübig, Andreas Mölzer ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Horst Schnellhardt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 13.4 ja 23.5.2013protokoll punkt 13.5.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


11. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed (kodukorra artikli 87a lõige 6 ja artikli 88 lõike 4 punkt d)

Parlamendi president andis teada järgmist.

ENVI komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid rakendusmeetmete projektile tehti täiskogul teatavaks teisipäeval, 21. mail 2013 (21.5.2013protokoll punkt 13).

Kodukorra artikli 87a kohaselt määratud 24tunnise tähtaja jooksul ei esitatud ühtegi vastuväidet.

Seepärast loetakse soovitus vastuvõetuks ning see jõustub 22. mail 2013 ja avaldatakse 23. mai 2013. aasta istungil vastuvõetud tekstide hulgas (P7_TA(2013)0216).


12. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega seoses Ühendkuningriigi sõduri tapmisega eile Londonis ja avaldas parlamendi nimel kaastunnet hukkunu perekonnale.

°
° ° °

Sõna võtsid 12. mail 2013. Bulgaarias toimunud parlamendivalimiste järel kujunenud olukorra teemal Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Antonyia Parvanova, Rebecca Harms ja Bruno Gollnisch.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Ühenduse tolliseadustik ja selle kohaldamiskuupäev ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik), selle kohaldamiskuupäeva osas [COM(2013)0193 - C7-0096/2013- 2013/0104(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0217)


13.2. Myanmarile/Birmale antud üldiste tariifsete soodustuste taastamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks Myanmarile/Birmale määrusega (EÜ) nr 552/97 ajutiselt antud üldiste tariifsete soodustuste peatamine [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: David Martin (A7-0122/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0218)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0218)


13.3. Finantsvastutus, mis on seotud nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on EL ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse nende rahvusvaheliste lepingutega loodud investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise vahekohtutega, mille osaline on Euroopa Liit, seotud finantsvastutuse kindlaksmääramise raamistik [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0219)

Paweł Zalewski (raportöör) tegi kooskõlas kodukorra artikli 57 lõikega 2 ettepaneku lükata edasi seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


13.4. Lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta [COM(2012)0089 - C7-0060/2012- 2012/0039(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0220)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0220)

Sõnavõtt

Horst Schnellhardt (raportöör) tegi põhjenduse 39 a ja artikli 47 esimese lõigu kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


13.5. Loomatervishoiunõuded kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/65/EMÜ seoses loomatervishoiunõuetega Euroopa Liidu siseseks kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ning nende Euroopa Liitu importimiseks [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0221)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0221)


13.6. Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0250/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0222)


13.7. Süüria põgenike olukord naaberriikides (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 ja B7-0228/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0199/2013

(asendades B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 ja B7-0228/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa ja David Martin fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou ja Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0223)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0200/2013 muutus kehtetuks.)


13.8. Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 ja B7-0194/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0188/2013

(asendades B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 ja B7-0194/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David ja Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri ja Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein ja Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel;

Isabelle Durant, Judith Sargentini ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0224)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0191/2013 muutus kehtetuks.)


13.9. Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0161/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0225)


13.10. Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0186/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0226)

Sõnavõtt

Libor Rouček tegi punkti 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


13.11. ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0187/2013 ja B7-0195/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0187/2013

Vastu võetud (P7_TA(2013)0227)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0195/2013 muutus kehtetuks.)


13.12. Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0198/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0228)


13.13. Alpide makropiirkondlik strateegia (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 ja B7-0229/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0190/2013

(asendades B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 ja B7-0229/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula, Manfred Weber, Jan Olbrycht, Jan Březina, Roberta Angelilli ja Alain Cadec fraktsiooni PPE nimel;

Constanze Angela Krehl ja Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel;

Ramona Nicole Mănescu ja Jean-Luc Bennahmias fraktsiooni ALDE nimel;

Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel

Fiorello Provera.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0229)


13.14. Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 ja B7-0232/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0223/2013

(asendades B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 ja B7-0232/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet ja Elisabeth Köstinger fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott ja Jean-Luc Bennahmias fraktsiooni ALDE nimel;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;

Helmut Scholz, Willy Meyer ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0230)

Sõnavõtt

Phil Bennion tegi enne hääletust ALDE fraktsiooni hääletusnimekirjas muudatusettepanekut 5 puudutava täpsustuse.


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: David Martin - A7-0122/2013

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Daniël van der Stoep, Adam Bielan ja Daniel Hannan

Raport: Paweł Zalewski - A7-0124/2013

Daniel Hannan

Raport: Horst Schnellhardt - A7-0371/2012

Petri Sarvamaa, Daniël van der Stoep ja Elena Băsescu

Raport: Horst Schnellhardt - A7-0366/2012

Daniël van der Stoep ja Elena Băsescu

Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta - B7-0250/2013

Daniël van der Stoep ja Elena Băsescu

Süüria põgenike olukord naaberriikides - RC-B7-0199/2013

Daniël van der Stoep, Mitro Repo, Emer Costello ja Elena Băsescu

Varade tagastamine üleminekuetapis olevatele araabia kevade riikidele - RC-B7-0188/2013

Daniël van der Stoep ja Elena Băsescu

Bosnia ja Hertsegoviina 2012. aasta eduaruanne - B7-0161/2013

Daniël van der Stoep

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2012. aasta eduaruanne - B7-0186/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Elena Băsescu ja Ingeborg Gräßle

ELi kaubandus- ja investeerimislepingu läbirääkimised USAga - B7-0187/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Maria Badia i Cutchet ja Elena Băsescu

Üldiste tariifsete soodustuste andmine Myanmarile/Birmale - B7-0198/2013

Daniël van der Stoep

Alpide makropiirkondlik strateegia - RC-B7-0190/2013

Fabrizio Bertot ja Elena Băsescu

Töötingimused ning tervishoiu- ja ohutusstandardid pärast hiljutisi vabrikupõlenguid ja hoonevaringut Bangladeshis - RC-B7-0223/2013

Elena Băsescu


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.25 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

16. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


17. Päevakorra muutmine

(Vt 22.5.2013protokoll punkt 6 ja 22.5.2013protokoll punkt 10)

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes palus vastavalt kodukorra artikli140 lõikele 2 panna Guantánamot käsitlevad resolutsiooni ettepanekud (21.5.2013protokoll punkt 4) hääletusele ilma aruteluta, ning Barbara Lochbihler, Krisztina Morvai ja Liisa Jaakonsaari olid taotluse vastu. (Asepresident vastas neile, et taotlus pannakse hääletusele vahetult enne arutelude alustamist.)

(Vt 23.5.2013protokoll punkt 20)


18. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE taotlusel kinnitas parlament järgmise ametisse nimetamise:

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks: Erminia Mazzoni asemel Santiago Fisas Ayxela.


19. Nõukogu esimese lugemise seisukohad

Vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus intellektuaalomandi õigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003 (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
kaasatud komisjonid: JURI, INTA

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 24. maist 2013.


20. Päevakorra muutmine

(Vt 23.5.2013protokoll punkt 17)

Parlamendi president tuletas meelde, et PPE fraktsioon tegi kooskõlas kodukorra artikli 140 lõikega 2 ettepaneku panna Guantánamot käsitlevad resolutsiooni ettepanekud (21.5.2013protokoll punkt 4) hääletusele ilma aruteluta.

Sõna võtsid Franz Obermayr ja Marc Tarabella.

Taotlus kiideti nimelisel hääletusel heaks (25 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei olnud).


21. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 21.5.2013protokoll punkt 4.)


21.1. India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed

Resolutsiooni ettepanekud B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 ja B7-0245/2013 (2013/2640(RSP))

Ryszard Czarnecki, Karima Delli, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, Joanna Senyszyn fraktsiooni S&D nimel, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacek Włosowicz fraktsiooni EFD nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bernd Posselt ja Joanna Senyszyn, Philip Claeys, Monica Luisa Macovei, Franz Obermayr ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jolanta Emilia Hibner, Mitro Repo, Marek Henryk Migalski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sari Essayah, Marc Tarabella, Raül Romeva i Rueda, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marek Henryk Migalski ja Krisztina Morvai, ja Corina Creţu.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 22.2.


21.2. Rwanda: Victoire Ingabire juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 ja B7-0249/2013 (2013/2641(RSP))

Nicole Kiil-Nielsen, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Mitro Repo ja Marie-Christine Vergiat tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Sari Essayah fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai ja Andreas Schwab.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.5.2013protokoll punkt 22.3.


22. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


22.1. Guantánamo vangide näljastreik (hääletus)

Arutelu toimus 18. aprillil 2013 (18.4.2013. päevakorra punkt 10.3).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 ja B7-0240/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0221/2013

Vastu võetud (P7_TA(2013)0231)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0233/2013 muutus kehtetuks.)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0234/2013

(asendades B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 ja B7-0240/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Laima Liucija Andrikienė ja Bernd Posselt.

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B7-0234/2013 muutus kehtetuks.


22.2. India: Mohammad Afzal Guru hukkamine ja selle tagajärjed (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 ja B7-0245/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0235/2013

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0237/2013

(asendades B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 ja B7-0245/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness ja Krzysztof Lisek fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel;

Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel;

Karima Delli, Barbara Lochbihler ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0232)


22.3. Rwanda: Victoire Ingabire juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 ja B7-0249/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0243/2013

(asendades B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 ja B7-0249/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka ja Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel;

Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0233)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0248/2013 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtt

Cristian Dan Preda esitas põhjenduse K kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


23. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


24. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine

PETI ja BUDG komisjonid

- Euroopa Liidu institutsioonide asukohad (2012/2308(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO
nõuandvad komisjonid: PETI, BUDG

REGI komisjon

- Kuidas saab Euroopa Liit aidata ettevõtteid, äriühinguid ja alustavaid ettevõtjaid töökohtade loomist soodustava keskkonna loomisel? (2013/2046(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: REGI

JURI komisjon

- Direktiivi 2006/66/EÜ muutmine (kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ettenähtud kantavate patareide ja akude turulelaskmine) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 37), JURI (kodukorra artikkel 37a)

- Soolise tasakaalu parandamine börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas (2012/0299(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile JURI, FEMM
nõuandvad komisjonid: ECON, EMPL, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 37)

EMPL komisjon

- Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid (2013/2066(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: EMPL, REGI

- Puuetega naised (2013/2065(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM
nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL

- Eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses ELi struktuurifondide kulutustega liikmesriikides (2013/2042(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: EMPL, BUDG


25. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine - Neven MIMICA (RO) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 – 2013/0806(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

Kaasatud komisjon: ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Vajaduse korral konsulteerib president konsulteerib vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 307 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Vajaduse korral konsulteerib president konsulteerib vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 307 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise, taimse paljundusmaterjali ja taimekaitsevahendite eeskirjade kohaldamine ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, ning direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ, 2008/120/EÜ ja 2009/128/EÜ (ametliku kontrolli määrus) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH, AGRI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus loomatervise kohta (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

PECH, ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto üleviimise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Vajaduse korral konsulteerib president konsulteerib vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 307 selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17.mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (EGF/2013/000 TA 2013 - Tehniline abi komisjoni algatusel) punktile 28 (COM(2013)0291 - C7-0126/2013 - 2013/2087(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 08/2013 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavate turulepääsu tingimustega seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (COM(2013)0288 - C7-0141/2013 - 2013/0150(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta - COM(2011)0396 - (2011/0176 COD), tagasivõtmine vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 293 lõikele 2
(Olli Rehni kiri)
Info : INTA AFET, DEVE, BUDG

- Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 25 kohane komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ELi kodakondsuse tugevdamiseks aastatel 2011-2013 tehtud edusammude kohta COM(2013)0270.
Info : LIBE, PETI, AFCO, IMCO, CULT, EMPL, TRAN, JURI

2) parlamendiliikmed

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek: Alpide makropiirkondliku strateegia tunnustamine (B7-0253/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

2.2) kodukorra muutmise ettepanekud (kodukorra artikkel 212)

- Morten Messerschmidt. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek Kodukorra artikli 166 (lõpphääletus) ja artikli 195 (komisjonis toimuvad hääletused) lõike 3 muutmine (B7-0252/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

3) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamused järgmiste ettepanekute kohta:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laevavarustust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/98/EÜ (COM(2012)0772 - 2012/0358 (COD)) - (CES 609-2013)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamise kohta ning määruse (EL) nr 996/2010 muutmise ja direktiivi 2003/42/EÜ, komisjoni määruse (EÜ) nr 1321/2007 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1330/2007 kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2012)07762012/0361(COD)) - (CES 926-2013)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur (COM(2013)0040 - 2013/0022 (COD)) - (CES 1582-2013)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks COM(2013)00092013/0007(COD)) - (CES 1637- 2013))

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (COM(2012)0595 - 2012/0288(COD)) - (CES 2363-2012)

4) Regioonide Komitee

- Resolutsioon tulevase üldise toimimisviisi kohta vaesuse kaotamiseks ja maailmale säästva tuleviku tagamiseks - (CDR 2025-2013)

- Subsidiarity Annual Report 2012 (Dokument on kättesaadav vaid inglise keeles)

Regioonide Komitee otsused mitte koostada arvamust järgmiste ettepanekute kohta:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 912/2010, millega luuakse Euroopa GNSSi Agentuur (COM(2013)0040 - 2013/0022 (COD))

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/CEE, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (COM(2013)01022013/0062(COD))

5) Euroopa Keskpank

- 2012. aasta aruanne - BCE L/MD/13/262-2013

6) Kontrollikoda

- Eriaruanne nr 23/2012: „Kas ELi struktuurimeetmed on edukalt toetanud mahajäetud tööstus- ja militaaralade taaselustamist?”


26. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


27. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 10. juuni 2013. kuni 13. juuni 2013..


28. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika