Zoznam 
Zápisnica
PDF 273kWORD 262k
Štvrtok, 23. mája 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Makroregionálna stratégia pre Alpy (rozprava)
 7.Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (rozprava)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (pokračovanie rozpravy)
 10.Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I - Veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so psami, s mačkami a fretkami ***I (rozprava)
 11.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 87a ods. 6 a článok 88 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 12.Vyhlásenie Predsedníctva
 13.Hlasovanie
  
13.1.Colný kódex Spoločenstva, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.2.Opätovné zavedenie prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám ***I (hlasovanie)
  
13.3.Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ ***I (hlasovanie)
  
13.4.Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I (hlasovanie)
  
13.5.Veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so psami, s mačkami a fretkami ***I (hlasovanie)
  
13.6.Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa HMÚ (hlasovanie)
  
13.7.Situácia sýrskych utečencov v susedných krajinách (hlasovanie)
  
13.8.Vymáhanie majetku pre krajiny arabskej jari, ktoré prechádzajú transformáciou (hlasovanie)
  
13.9.Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (hlasovanie)
  
13.10.Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2012 (hlasovanie)
  
13.11.Rokovania o obchodných a investičných dohodách EÚ s USA (hlasovanie)
  
13.12.Prístup Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám (hlasovanie)
  
13.13.Makroregionálna stratégia pre Alpy (hlasovanie)
  
13.14.Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Zmena programu
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Pozície Rady v prvom čítaní
 20.Zmena programu
 21.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
21.1.India: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky
  
21.2.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej
 22.Hlasovanie
  
22.1.Guantánamo: hladovka väzňov (hlasovanie)
  
22.2.India: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (hlasovanie)
  
22.3.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej (hlasovanie)
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 25.Predloženie dokumentov
 26.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 27.Termíny nasledujúcich rokovaní
 28.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné nemecké orgány podali žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity, ktorú požíva Alexander Alvaro, v súvislosti s konaním prebiehajúcim na prokuratúre v Kolíne.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


3. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2,4-DB, dimetomorfu, indoxakarbu a pyraklostrobínu v určitých produktoch alebo na ich povrchu (D021222/06 - 2013/2619(RPS) - lehota: 01/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (D024634/02 - 2013/2618(RPS) - lehota: 01/08/2013)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2009 (D025104/02 - 2013/2647(RPS) - lehota: 17/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ITRE

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES stanovujú hodnoty pre klasifikačné systémy pri monitorovaní vôd v členských štátoch vyplývajúce z interkalibračného porovnania a ktorým sa ruší rozhodnutie 2008/915/ES (D025283/03 - 2013/2650(RPS) - lehota: 18/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (D025578/01 - 2013/2631(RPS) - lehota: 08/08/2013)
pridelené gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D025584/03 - 2013/2653(RPS) - lehota: 18/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o povolené limity yessotoxínov v živých lastúrnikoch (D025799/04 - 2013/2620(RPS) - lehota: 03/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (D026242/02 - 2013/2615(RPS) - lehota: 23/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ (D026252/02 - 2013/2622(RPS) - lehota: 03/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie extraktov z rozmarínu (E 392) v určitých mäsách s nízkym obsahom tuku a v rybacích produktoch (D026572/02 - 2013/2634(RPS) - lehota: 15/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o špecifikácie niekoľkých polyolov (D026573/02 - 2013/2635(RPS) - lehota: 15/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o arabskú gumu modifikovanú kyselinou oktenyljantárovou (D026574/02 - 2013/2645(RPS) - lehota: 17/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie neutrálneho kopolyméru metakrylátu a aniónového kopolyméru metakrylátu v potravinových doplnkoch v tuhej forme, a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o špecifikácie kopolyméru základného metakrylátu (E 1205), neutrálneho kopolyméru metakrylátu a aniónového kopolyméru metakrylátu (D026575/02 - 2013/2643(RPS) - lehota: 17/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie rastlinných sterolov s vysokým obsahom stigmasterolu v alkoholických miešaných nápojoch na zmrazenie, a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o špecifikácie rastlinných sterolov s vysokým obsahom stigmasterolu ako prídavnej látky v potravinách (D026576/03 - 2013/2652(RPS) - lehota: 18/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie sacharoesterov mastných kyselín (E 473) v arómach do čírych ochutených nápojov na báze vody (D026577/02 - 2013/2644(RPS) - lehota: 17/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o použitie určitých prídavných látok v náhradách rybích ikier na báze morských rias (D026579/03 - 2013/2646(RPS) - lehota: 17/07/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania v oblasti štatistiky systémov vzdelávania a odbornej prípravy (D026663/01 - 2013/2648(RPS) - lehota: 17/08/2013)
pridelené gestorský výbor: CULT

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica 2006/141/ES, pokiaľ ide o požiadavky na bielkoviny v počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive (D026712/02 - 2013/2649(RPS) - lehota: 18/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na rok 2013 stanovuje „zoznam Prodcom“ priemyselných výrobkov, stanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (D026930/02 - 2013/2651(RPS) - lehota: 18/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ITRE

- Návrh nariadenia Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (D027004/01 - 2013/2656(RPS) - lehota: 18/08/2013)
pridelené gestorský výbor: ITRE


4. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady o inteligentných dopravných systémoch 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá (C(2013)2549)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j. 15. mája 2013.

predložené gestorskému výboru TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o údaje a postupy, ak je to možné, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom (C(2013)2550)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j. 15. mája 2013.

predložené gestorskému výboru TRAN

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o požiadavky na zverejňovanie v prípade konvertibilných a vymeniteľných dlhových cenných papierov (C(2013)2420)

Lehota na vznesenie námietky: tri mesiace odo dňa doručenia, t. j. 30. apríla 2013.

predložené gestorskému výboru ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vysávačov štítkami (C(2013)2458)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j . 13. mája 2013.

predložené gestorskému výboru ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.528/2012, pokiaľ ide o trvanie pracovného programu na preskúmavanie existujúcich biocídnych účinných látok (C(2013)2814)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j. 17. mája 2013.

predložené gestorskému výboru ENVI
stanovisko: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o základ pre výpočet znížení, ktoré majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov z dôvodu úpravy platieb v roku 2013 a finančnej disciplíny na kalendárny rok 2013 (C(2013)2315)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j. 25. apríla 2013.

predložené gestorskému výboru AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1233/2011 o uplatňovaní určitých usmernení v oblasti štátom podporovaných vývozných úverov (C(2013)1378)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j. 14. marca 2013.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: dva ďalšie mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami (C(2013) 817)

Lehota na vznesenie námietky: dva mesiace odo dňa doručenia, t. j. 1. marca 2013.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: dva ďalšie mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru ITRE


5. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie námietky voči návrhu Dvora audítorov na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 a V/AB-04/A/13.

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol, že nevznesie námietky voči návrhu Súdneho dvora na presun rozpočtových prostriedkov 1/2013.

V súlade s článkom 28 nariadenia o rozpočtových pravidlách Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie informovalo rozpočtový orgán o opravnom rozpočte na rok 2013, ktorý schválila správna rada prekladateľského strediska.


6. Makroregionálna stratégia pre Alpy (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000016/2013), ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru Výbor pre regionálny rozvoj, pre Komisiu: Makroregionálna stratégia pre Alpy (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013)

Danuta Maria Hübner rozvinula otázku.

Karel De Gucht (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Richard Seeber v mene skupiny PPE, Karin Kadenbach v mene skupiny S&D, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Karin Kadenbach a Richard Seeber, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Herbert Dorfmann, Patrizia Toia, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fiorello Provera, Niccolò Rinaldi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fiorello Provera, Gerald Häfner, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Herbert Dorfmann a Richard Seeber, Tomasz Piotr Poręba, Lambert van Nistelrooij, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eva Lichtenberger, María Irigoyen Pérez, Erminia Mazzoni, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Vajgl a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Roberta Angelilli, Jan Olbrycht, Manfred Weber, Alain Cadec, Jan Březina a Iosif Matula v mene skupiny PPE o makroregionálnej stratégii pre Alpy (2013/2549(RSP)) (B7-0190/2013);

- Constanze Angela Krehl a Karin Kadenbach v mene skupiny S&D o makroregionálnej stratégii pre Alpy (2013/2549(RSP)) (B7-0196/2013);

- Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE o makroregionálnej stratégii pre Alpy (2013/2549(RSP)) (B7-0197/2013);

- Ramona Nicole Mănescu v mene skupiny ALDE o makroregionálnej stratégii pre Alpy (2013/2549(RSP)) (B7-0229/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.13 zápisnice zo dňa 23.5.2013.


7. Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (2013/2638(RSP))

Karel De Gucht (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Alf Svensson, Bernd Lange a Charles Goerens.

(pokračovanie rozpravy: bod 9 zápisnice zo dňa 23.05.2013)


8. Oficiálne privítanie

Predsedníčka privítala v mene Parlamentu členov delegácie z výboru mexického parlamentu pre zahraničné veci na čele so senátorkou Gabrielou Cuevasosovu, ktorí boli usadení na čestnej galérii.


9. Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (pokračovanie rozpravy)

(pokračovanie rozpravy: bod 7 zápisnice zo dňa 23.05.2013)

Vystúpili títo poslanci: Franziska Keller, Patrick Le Hyaric, Elisabeth Köstinger, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luis Yáñez-Barnuevo García, Vital Moreira, Karima Delli, Willy Meyer a Tokia Saïfi.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Evelyn Regner, João Ferreira, Thomas Mann, David Martin, Georgios Toussas, Seán Kelly, Maria Badia i Cutchet a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Phil Prendergast, Josefa Andrés Barea, Ana Miranda, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Lunacek, Paul Murphy, Andreas Mölzer, María Irigoyen Pérez, Anneli Jäätteenmäki a Andrés Perelló Rodríguez.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin a Marc Tarabella v mene skupiny S&D o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši (2013/2638(RSP)) (B7-0223/2013)

- Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet a Jean-Luc Bennahmias v mene skupiny ALDE o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši (2013/2638(RSP)) (B7-0224/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano a Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši (2013/2638(RSP)) (B7-0225/2013)

- Charles Tannock v mene skupiny ECR o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši (2013/2638(RSP)) (B7-0230/2013)

- Helmut Scholz, Paul Murphy, Thomas Händel, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši (2013/2638(RSP)) (B7-0231/2013)

- Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Judith Sargentini, Helga Trüpel a Nikos Chrysogelos v mene skupiny Verts/ALE o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši (2013/2638(RSP)) (B7-0232/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.14 zápisnice zo dňa 23.5.2013.


10. Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I - Veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so psami, s mačkami a fretkami ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat [COM(2012)0089 - C7-0060/2012- 2012/0039(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so psami, s mačkami a fretkami v rámci Únie a ich dovoz do Únie [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

Horst Schnellhardt uviedol správy.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Justas Vincas Paleckis v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Michèle Striffler, Daciana Octavia Sârbu, Britta Reimers, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni a James Nicholson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Karin Kadenbach, Paul Rübig, Andreas Mölzer a Petru Constantin Luhan.

Vystúpili: Günther Oettinger a Horst Schnellhardt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.4 zápisnice zo dňa 23.5.2013 a bod 13.5 zápisnice zo dňa 23.5.2013.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


11. Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 87a ods. 6 a článok 88 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)

Predseda urobil toto vyhlásenie:

odporúčanie výboru ENVI nevzniesť pripomienky k návrhu vykonávacieho opatrenia bolo oznámené v pléne v utorok 21. mája 2013 (bod 13 zápisnice zo dňa 21.5.2013).

Žiadna pripomienka k tomuto odporúčaniu nebola vznesená v lehote dvadsiatich štyroch hodín stanovenej v článku 87a rokovacieho poriadku.

Toto odporúčanie sa teda považuje za schválené s účinnosťou od 22. mája 2013 a rozhodnutie sa uverejní v textoch prijatých na schôdzi z 23. mája 2013 (P7_TA(2013)0216).


12. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie týkajúce sa zavraždenia britského vojaka včera v Londýne a v mene Parlamentu vyjadril sústrasť rodine obete.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: k situácii v Bulharsku po legislatívnych voľbách konaných 12. mája 2013: Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Antonyia Parvanova, Rebecca Harms a Bruno Gollnisch.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Colný kódex Spoločenstva, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 450/2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex), pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania [COM(2013)0193 - C7-0096/2013- 2013/0104(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0217)


13.2. Opätovné zavedenie prístupu Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 552/97 o dočasnom odňatí prístupu k všeobecným colným preferenciám Mjanmarskému zväzu [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A7-0122/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0218)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0218)


13.3. Finančná zodpovednosť spojená so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je EÚ ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na riešenie finančnej zodpovednosti spojenej so súdmi urovnávania sporov medzi investorom a štátom zriadenými medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0219)

Paweł Zalewski (spravodajca), aby v súlade s článkom 57 ods. 2 rokovacieho poriadku navrhol odloženie hlasovania o návrhu legislatívneho uznesenia.

Parlament schválil tento návrh. Vec sa preto považuje za vrátenú príslušnému výboru na opätovné prerokovanie.


13.4. Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat [COM(2012)0089 - C7-0060/2012- 2012/0039(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0220)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0220)

Vystúpenie

Horst Schnellhardt (spravodajca) predniesol ústny PN k odôvodneniu 39a a článku 47 ods. 1, ktorý bol schválený.


13.5. Veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so psami, s mačkami a fretkami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS, pokiaľ ide o veterinárne požiadavky, ktorými sa riadi obchod so psami, s mačkami a fretkami v rámci Únie a ich dovoz do Únie [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0221)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0221)


13.6. Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa HMÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0250/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0222)


13.7. Situácia sýrskych utečencov v susedných krajinách (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 a B7-0228/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0199/2013

(nahrádzajúci B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 a B7-0228/2013):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu a Eduard Kukan v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa a David Martin v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou a Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Sajjad Karim v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0223)

(Návrh uznesenia B7-0200/2013 sa stal bezpredmetným.)


13.8. Vymáhanie majetku pre krajiny arabskej jari, ktoré prechádzajú transformáciou (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 a B7-0194/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0188/2013

(nahrádzajúci B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 a B7-0194/2013):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David a Mariya Gabriel v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri a Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein a Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0224)

(Návrh uznesenia B7-0191/2013 sa stal bezpredmetným.)


13.9. Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0161/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0225)


13.10. Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2012 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0186/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0226)

Vystúpenie

Libor Rouček predniesol ústny PN k odseku 2, ktorý bol prijatý.


13.11. Rokovania o obchodných a investičných dohodách EÚ s USA (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0187/2013 a B7-0195/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA B7-0187/2013

Prijatý (P7_TA(2013)0227)

(Návrh uznesenia B7-0195/2013 sa stal bezpredmetným.)


13.12. Prístup Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0198/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0228)


13.13. Makroregionálna stratégia pre Alpy (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 a B7-0229/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0190/2013

(nahrádzajúci B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 a B7-0229/2013):

podaný týmito poslancami:
Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula, Manfred Weber, Jan Olbrycht, Jan Březina, Roberta Angelilli a Alain Cadec v mene skupiny PPE;

Constanze Angela Krehl a Karin Kadenbach v mene skupiny S&D;

Ramona Nicole Mănescu a Jean-Luc Bennahmias v mene skupiny ALDE;

Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE;

Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR

Fiorello Provera.

Prijatý (P7_TA(2013)0229)


13.14. Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 a B7-0232/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0223/2013

(nahrádzajúci B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 a B7-0232/2013):

podaný týmito poslancami:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet a Elisabeth Köstinger v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin a Marc Tarabella v mene skupiny S&D;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott a Jean-Luc Bennahmias v mene skupiny ALDE;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli a Malika Benarab-Attou v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Helmut Scholz, Willy Meyer a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0230)

Vystúpenie

Phil Bennion, aby pred hlasovaním spresnil zoznam hlasovania o PN 5 za skupinu ALDE.


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: David Martin - A7-0122/2013

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Daniël van der Stoep, Adam Bielan a Daniel Hannan

Správa: Paweł Zalewski - A7-0124/2013

Daniel Hannan

Správa: Horst Schnellhardt - A7-0371/2012

Petri Sarvamaa, Daniël van der Stoep a Elena Băsescu

Správa: Horst Schnellhardt - A7-0366/2012

Daniël van der Stoep a Elena Băsescu

Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa HMÚ - B7-0250/2013

Daniël van der Stoep a Elena Băsescu

Situácia sýrskych utečencov v susedných krajinách - RC-B7-0199/2013

Daniël van der Stoep, Mitro Repo, Emer Costello a Elena Băsescu

Vymáhanie majetku pre krajiny arabskej jari, ktoré prechádzajú transformáciou - RC-B7-0188/2013

Daniël van der Stoep a Elena Băsescu

Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok 2012 - B7-0161/2013

Daniël van der Stoep

Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2012 - B7-0186/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Elena Băsescu a Ingeborg Gräßle

Rokovania o obchodných a investičných dohodách EÚ s USA - B7-0187/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Maria Badia i Cutchet a Elena Băsescu

Prístup Mjanmarska/Barmy k všeobecným colným preferenciám - B7-0198/2013

Daniël van der Stoep

Makroregionálna stratégia pre Alpy - RC-B7-0190/2013

Fabrizio Bertot a Elena Băsescu

Pracovné podmienky a zdravotné a bezpečnostné normy po nedávnych požiaroch tovární a zrútení budov v Bangladéši - RC-B7-0223/2013

Elena Băsescu


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.25 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

16. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


17. Zmena programu

(pozri bod 6 zápisnice zo dňa 22.05.2013 a bod 10 zápisnice zo dňa 22.05.2013)

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene klubu PPE, ktorý v súlade s článkom 140 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadal, aby sa o návrhoch uznesenia o Guantanáme (bod 4 zápisnice zo dňa 21.5.2013) hlasovalo bez rozpravy, a Barbara Lochbihler, Krisztina Morvai a Liisa Jaakonsaari, ktorí sa postavili proti tejto žiadosti (predseda im odpovedal, že o tejto žiadosti sa bude hlasovať tesne pred začatím rozpravy).

(pozri bod 20 zápisnice zo dňa 23.05.2013)


18. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti klubu PPE Parlament schválil toto menovanie:

Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou: Santiago Fisas Ayxela namiesto Erminie Mazzoniovej.


19. Pozície Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD))
pridelené gestorský výbor: IMCO
Pridružené výbory JURI, INTA

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 24. mája 2013.


20. Zmena programu

(pozri bod 17 zápisnice zo dňa 23.05.2013)

Predseda pripomenul, že v súlade s článkom 140 ods. 2 rokovacieho poriadku klub PPE požiadal, aby sa o návrhoch uznesenia o Guantanáme (bod 4 zápisnice zo dňa 21.5.2013) hlasovalo bez rozpravy.

Vystúpili títo poslanci: Franz Obermayr a Marc Tarabella.

Hlasovaním podľa mien (25 hlasovali za, 19 proti a nikto sa nezdržal) bola žiadosť schválená.


21. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 4 zápisnice zo dňa 21.5.2013 )


21.1. India: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky

Návrhy uznesenia B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 a B7-0245/2013 (2013/2640(RSP))

Ryszard Czarnecki, Karima Delli, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt v mene skupiny PPE, Joanna Senyszyn v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Jacek Włosowicz v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bernd Posselt a Joanna Senyszyn, Philip Claeys, Monica Luisa Macovei, Franz Obermayr a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jolanta Emilia Hibner, Mitro Repo, Marek Henryk Migalski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sari Essayah, Marc Tarabella, Raül Romeva i Rueda, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Marek Henryk Migalski a Krisztina Morvai, a Corina Creţu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 22.2 zápisnice zo dňa 23.5.2013.


21.2. Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej

Návrhy uznesenia B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 a B7-0249/2013 (2013/2641(RSP))

Nicole Kiil-Nielsen, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Mitro Repo a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Sari Essayah v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai a Andreas Schwab.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 22.3 zápisnice zo dňa 23.5.2013.


22. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


22.1. Guantánamo: hladovka väzňov (hlasovanie)

Rozprava sa konala 18. apríla 2013 (pozri bod 10.3 zápisnice zo dňa 18.04.2013).

Návrhy uznesenia B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 a B7-0240/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA B7-0221/2013

Prijatý (P7_TA(2013)0231)

(Návrh uznesenia B7-0233/2013 sa stal bezpredmetným.)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0234/2013

(nahrádzajúci B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 a B7-0240/2013):

podaný týmito poslancami:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki a Alexandra Thein v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos a Catherine Grèze v mene skupiny Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias a Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL;

Laima Liucija Andrikienė a Bernd Posselt.

Návrh spoločného uznesenia RC-B7-0234/2013 sa stal bezpredmetným.


22.2. India: poprava Mohammada Afzala Gurua a jej dôsledky (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 a B7-0245/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA B7-0235/2013

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0237/2013

(nahrádzajúci B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 a B7-0245/2013):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza a Antigoni Papadopoulou v mene skupiny S&D;

Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort a Hannu Takkula v mene skupiny ALDE;

Karima Delli, Barbara Lochbihler a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE;

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0232)


22.3. Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 a B7-0249/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0243/2013

(nahrádzajúci B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 a B7-0249/2013):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka a Joachim Zeller v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR;

Marie-Christine Vergiat a Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2013)0233)

(Návrh uznesenia B7-0248/2013 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Cristian Dan Preda predniesol ústny PN k odôvodneniu K, ktorý bol schválený.


23. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


24. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmeny v pridelení výborom

výbory PETI, BUDG

- Umiestnenie sídel inštitúcií Európskej únie (2012/2308(INI))
pridelené gestorský výbor: AFCO
stanovisko: PETI, BUDG

výbor REGI

- Ako môže Európska únia prispieť k vytvoreniu priaznivého prostredia pre podniky, spoločnosti a začínajúce podniky, aby mohli tvoriť pracovné miesta? (2013/2046(INI))
pridelené gestorský výbor: EMPL
stanovisko: REGI

výbor JURI

- Zmena a doplnenie smernice 2006/66/ES (uvádzanie prenosných batérií a akumulátorov, ktoré obsahujú kadmium a sú určené na použitie v bezšnúrových elektrických nástrojoch, na trh) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: ITRE, JURI, IMCO, JURI (článok 37), JURI (článok 37 a)

- Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze (2012/0299(COD))
predložené gestorskému výboru JURI, FEMM
stanovisko: ECON, EMPL, IMCO, JURI (článok 37)

výbor EMPL

- Rodové aspekty európskeho rámca pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (2013/2066(INI))
pridelené gestorský výbor: FEMM
stanovisko: EMPL, REGI

- Ženy so zdravotným postihnutím (2013/2065(INI))
pridelené gestorský výbor: FEMM
stanovisko: DEVE, EMPL

- Účinky rozpočtových obmedzení pre regionálne a miestne orgány, pokiaľ ide o výdavky zo štrukturálnych fondov EÚ v členských štátoch (2013/2042(INI))
pridelené gestorský výbor: REGI
stanovisko: EMPL, BUDG


25. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Vymenovanie člena Európskej komisie - Neven Mimica (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 - 2013/0806(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

Pridružený výbor: ENVI

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, BUDG

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o produkcii rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovaní na trhu (právna úprava v oblasti rastlinného rozmnožovacieho materiálu) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 307 ZFEÚ bude predseda o tomto návrhu prípadne konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 307 ZFEÚ bude predseda o tomto návrhu prípadne konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES (nariadenie o úradných kontrolách) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH, AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zdraví zvierat (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

PECH, ENVI

– Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s ustanoveniami článku 307 ZFEÚ bude predseda o tomto návrhu prípadne konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17.mája2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (EGF/2013/000 TA 2013 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2013)0291 - C7-0126/2013 - 2013/2087(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 08/2013 - Oddiel III - Komisia (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (prepracované znenie) (COM(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č.528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní vzhľadom na určité podmienky prístupu na trh (COM(2013)0288 - C7-0141/2013 - 2013/0150(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, IMCO

– Stiahnutie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o makrofinančnej pomoci tretím krajinám – COM(2011)0396 - (2011/0176 COD) podľa článku 293 ods. 2 ZFEÚ.
(list Olliho Rehna)
Informácie: INTA AFET, DEVE, BUDG

– Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov podľa článku 25 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o dosiahnutom pokroku na ceste k skutočnému občianstvu EÚ v rokoch 2011– 2013 – COM(2013)0270.
Informácie: LIBE, PETI, AFCO, IMCO, CULT, EMPL, TRAN, JURI

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o uznaní makroregionálnej stratégie pre Alpy (B7-0253/2013)

pridelené

gestorský výbor :

REGI

2.2) návrhy na zmenu rokovacieho poriadku (čl. 212 rokovacieho poriadku)

– Morten Messerschmidt. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku európskeho Parlamentu Návrh na zmenu článku 166 (Záverečné hlasovanie) a článku 195 ods. 3 (Hlasovanie vo výbore) (B7-0252/2013)

pridelené

gestorský výbor :

AFCO

3) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k týmto dokumentom:

– návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o vybavení námorných lodí a zrušení smernice 96/98/EC (COM(2012)0772 - 2012/0358 (COD)) - (CES 609-2013)

– návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hlásení udalostí v civilnom letectve, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa ruší smernica č. 2003/42/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2007 (COM(2012)07762012/0361(COD)) - (CES 926-2013)

– návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (COM(2013)0040 - 2013/0022 (COD)) - (CES 1582-2013)

– návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva COM(2013)00092013/0007(COD)) - (CES 1637- 2013))

– návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (COM(2012)0595 - 2012/0288(COD)) - (CES 2363-2012)

4) Výboru regiónov

– Uznesenie „Budúci globálny prístup k odstráneniu chudoby a zabezpečeniu udržateľnej budúcnosti pre celý svet“ – (CDR 2025-2013)

- Subsidiarity Annual Report 2012 (Tento dokument existuje len v EN)

Rozhodnutia Výboru regiónov nepredložiť stanovisko k týmto dokumentom:

– návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 912/2010 o zriadení Agentúry pre európsky GNSS (COM(2013)0040 - 2013/0022 (COD)) - (CES 1582-2013)

– návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/37/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (COM(2013)01022013/0062(COD))

5) Európskej centrálnej banky

– výročná správa za rok 2012 - BCE L/MD/13/262-2013

6) Dvora audítorov

– Osobitná správa č. 23/2012: Podporovala sa regenerácia priemyselných a vojenských lokalít zo štrukturálnych opatrení EÚ úspešne?


26. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


27. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 10. júna 2013 do 13. júna 2013.


28. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.35 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia