Index 
Protokoll
PDF 267kWORD 242k
Torsdagen den 23 maj 2013 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.En makroregional strategi för Alperna (debatt)
 7.Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (debatt)
 8.Välkomsthälsning
 9.Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (fortsättning på debatten)
 10.Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ***I - Djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar ***I (debatt)
 11.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 87a.6 och 88.4 d i arbetsordningen)
 12.Uttalande av talmannen
 13.Omröstning
  13.1.Tullkodex för gemenskapen vad gäller dess tillämpningsdag ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.2.Återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma ***I (omröstning)
  13.3.Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I (omröstning)
  13.4.Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ***I (omröstning)
  13.5.Djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar ***I (omröstning)
  13.6.Kommande lagstiftningsförslag om EMU (omröstning)
  13.7.Situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna (omröstning)
  13.8.Återföring av tillgångar till länder som upplevt den arabiska våren och som nu befinner sig i ett övergångsskede (omröstning)
  13.9.2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)
  13.10.2012 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  13.11.EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna (omröstning)
  13.12.Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner (omröstning)
  13.13.En makroregional strategi för Alperna (omröstning)
  13.14.Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Ändring i föredragningslistan
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen
 20.Ändring i föredragningslistan
 21.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  21.1.Indien: Avrättning av Mohammad Afzal Guru och konsekvenserna av detta
  21.2.Rwanda: Fallet Victoire Ingabire
 22.Omröstning
  22.1.Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna (omröstning)
  22.2.Indien: Avrättning av Mohammad Afzal Guru och konsekvenserna av detta (omröstning)
  22.3.Rwanda: Fallet Victoire Ingabire (omröstning)
 23.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Beslut om vissa dokument
 25.Inkomna dokument
 26.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 27.Datum för nästa sammanträdesperiod
 28.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet

De behöriga tyska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av den parlamentariska immuniteten för Alexander Alvaro inom ramen för ett domstolsförfarande vid domstolen i Köln.

I enlighet med artikel 6.2 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb och pyraklostrobin i eller på vissa produkter (D021222/06 - 2013/2619(RPS) - tidsfrist: 01/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv .../…/EU av den XXX om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort (D024634/02 - 2013/2618(RPS) - tidsfrist: 01/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) om upprättandet av nätföreskrifter för kapacitetstilldelningsmekanismer i överföringssystem för gas, som kompletterar förordning (EG) nr 715/2009 (D025104/02 - 2013/2647(RPS) - tidsfrist: 17/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens beslut av den XXX om upprättande av de värden som fastställts för klassificeringarna i medlemsstaternas övervakningssystem som ett resultat av interkalibreringsförfarandet, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG och om upphävande av beslut 2008/915/EG (D025283/03 - 2013/2650(RPS) - tidsfrist: 18/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv .../…/EU av den XXX om ändring av rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning (D025578/01 - 2013/2631(RPS) - tidsfrist: 08/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning (EU) om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D025584/03 - 2013/2653(RPS) - tidsfrist: 18/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller de högsta tillåtna halterna av yessotoxiner i levande musslor (D025799/04 - 2013/2620(RPS) - tidsfrist: 03/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (D026242/02 - 2013/2615(RPS) - tidsfrist: 23/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke (D026252/02 - 2013/2622(RPS) - tidsfrist: 03/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av extrakt av rosmarin (E 392) i visst kött och vissa fiskprodukter med låg fetthalt (D026572/02 - 2013/2634(RPS) - tidsfrist: 15/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationerna för flera polyoler (D026573/02 - 2013/2635(RPS) - tidsfrist: 15/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 och av bilagan till förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller gummi arabicum modifierat med oktenylbärnstenssyra (D026574/02 - 2013/2645(RPS) - tidsfrist: 17/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av neutral metakrylatsampolymer och anjonisk metakrylatsampolymer i kosttillskott i fast form samt av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationerna för basisk metakrylatsampolymer (E 1205), neutral metakrylatsampolymer och anjonisk metakrylatsampolymer (D026575/02 - 2013/2643(RPS) - tidsfrist: 17/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av stigmasterolrika växtsteroler som stabiliseringsmedel i frysfärdiga alkoholhaltiga drinkar och av bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 231/2012 vad gäller specifikationer för livsmedelstillsatsen stigmasterolrika växtsteroler (D026576/03 - 2013/2652(RPS) - tidsfrist: 18/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av sackarosestrar av fettsyror (E 473) i aromer för klara vattenbaserade aromatiserade drycker (D026577/02 - 2013/2644(RPS) - tidsfrist: 17/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användning av vissa tillsatser i algbaserade fiskromliknande produkter (D026579/03 - 2013/2646(RPS) - tidsfrist: 17/07/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem (D026663/01 - 2013/2648(RPS) - tidsfrist: 17/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: CULT

- Kommissionens direktiv .../…/EU av den XXX om ändring av direktiv 2006/141/EG vad gäller proteinkrav för modersmjölksersättning och tillskottsnäring (D026712/02 - 2013/2649(RPS) - tidsfrist: 18/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om upprättande av 2013 års Prodcom-förteckning över industriprodukter i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3924/91 (D026930/02 - 2013/2651(RPS) - tidsfrist: 18/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället (D027004/01 - 2013/2656(RPS) - tidsfrist: 18/08/2013)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


4. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning som kompletterar Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon (C(2013)2549)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 15 maj 2013.

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning som kompletterar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare (C(2013)2550)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 15 maj 2013.

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 809/2004 i fråga om minimikrav för information i fråga om konvertibla och utbytbara skuldebrev (C(2013)2420)

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 30 april 2013.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av dammsugare (C(2013)2458)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 13 maj 2013.

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller löptiden för arbetsprogrammet för granskning av existerande verksamma ämnen i biocidprodukter (C(2013)2814)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 17 maj 2013.

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller beräkningsgrunden för de minskningar som medlemsstaterna ska tillämpa på jordbrukare på grund av anpassningarna av direktstöd under 2013 och på grund av finansiell disciplin för kalenderåret 2013 (C(2013)2315)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 25 april 2013.

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1233/2011 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter (C(2013)1378)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 14 mars 2013.

Förlängning av tidsfristen för invändningar: Två ytterligare månader på Europaparlamentets begäran.

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeutrustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator och solvärmeutrusting (C(2013) 817)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 1 mars 2013.

Förlängning av tidsfristen för invändningar: Två ytterligare månader på Europaparlamentets begäran.

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


5. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen, hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot revisionsrättens förslag till anslagsöverföring V/AB-02/T/13, V/AB-03/C/13 och V/AB-04/A/13.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen, hade budgetutskottet beslutat att inte göra invändningar mot domstolens förslag till anslagsöverföring 1/2013.

I enlighet med artikel 28 i budgetbestämmelserna, hade Översättningscentrum för Europeiska unionens organ informerat budgetmyndigheten om ändringsbudgeten för 2013 som godkänts av översättningscentrumets styrelse.


6. En makroregional strategi för Alperna (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000016/2013) från Danuta Maria Hübner, för utskottet för regional utveckling, till kommissionen: En makroregional strategi för Alperna (2013/2549(RSP)) (B7-0118/2013)

Danuta Maria Hübner utvecklade frågan.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade frågan

Talare: Richard Seeber för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Karin Kadenbach och Richard Seeber, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Herbert Dorfmann, Patrizia Toia, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fiorello Provera, Niccolò Rinaldi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fiorello Provera, Gerald Häfner, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Herbert Dorfmann och Richard Seeber, Tomasz Piotr Poręba, Lambert van Nistelrooij, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Eva Lichtenberger, María Irigoyen Pérez, Erminia Mazzoni, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Vajgl och Andreas Mölzer.

Talare: Karel De Gucht.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Roberta Angelilli, Jan Olbrycht, Manfred Weber, Alain Cadec, Jan Březina och Iosif Matula för PPE-gruppen, om en makroregional strategi för Alperna (2013/2549(RSP)) (B7-0190/2013);

- Constanze Angela Krehl och Karin Kadenbach för S&D-gruppen, En makroregional strategi för Alperna (2013/2549(RSP)) (B7-0196/2013);

- Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, En makroregional strategi för Alperna (2013/2549(RSP)) (B7-0197/2013);

- Ramona Nicole Mănescu för ALDE-gruppen, om en makroregional strategi för Alperna (2013/2549(RSP)) (B7-0229/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.13 i protokollet av den 23.5.2013.


7. Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (debatt)

Uttalande av kommissionen: Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (2013/2638(RSP))

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Phil Bennion för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Alf Svensson, Bernd Lange och Charles Goerens.

(fortsättning på debatten: punkt 9 i protokollet av den 23 maj 2013)


8. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation från det mexikanska parlamentets utrikesutskott, som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av senator Gabriela Cuevas.


9. Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (fortsättning på debatten)

(Debattens inledning: punkt 7 i protokollet av den 23 maj 2013)

Talare: Franziska Keller, Patrick Le Hyaric, Elisabeth Köstinger, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luis Yáñez-Barnuevo García, Vital Moreira, Karima Delli, Willy Meyer och Tokia Saïfi.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Evelyn Regner, João Ferreira, Thomas Mann, David Martin, Georgios Toussas, Seán Kelly, Maria Badia i Cutchet och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Phil Prendergast, Josefa Andrés Barea, Ana Miranda, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Lunacek, Paul Murphy, Andreas Mölzer, María Irigoyen Pérez, Anneli Jäätteenmäki och Andrés Perelló Rodríguez.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin och Marc Tarabella för S&D-gruppen, om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de fabriksbränder och den byggnadskollaps som nyligen inträffat i Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0223/2013)

- Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet och Jean-Luc Bennahmias för ALDE-gruppen, om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de senaste fabriksbränderna och byggnadskollapserna i Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0224/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano och Edward McMillan-Scott för ALDE-gruppen, om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de fabriksbränder och den byggnadskollaps som nyligen inträffade i Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0225/2013)

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de fabriksbränder och den byggnadskollaps som nyligen inträffade i Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0230/2013)

- Helmut Scholz, Paul Murphy, Thomas Händel, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de senaste fabriksbränderna och byggnadskollapsen i Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0231/2013)

- Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Yannick Jadot, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Judith Sargentini, Helga Trüpel och Nikos Chrysogelos för Verts/ALE-gruppen, om arbetsförhållanden och arbetsmiljöstandarder efter de fabriksbränder och den byggnadskollaps som nyligen inträffade i Bangladesh (2013/2638(RSP)) (B7-0232/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.14 i protokollet av den 23.5.2013.


10. Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ***I - Djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte [COM(2012)0089 - C7-0060/2012- 2012/0039(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och vid import av dessa djur till unionen [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

Horst Schnellhardt redogjorde för betänkandena.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Justas Vincas Paleckis för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Jill Evans för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Michèle Striffler, Daciana Octavia Sârbu, Britta Reimers, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Andrea Zanoni och James Nicholson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Paul Rübig, Andreas Mölzer och Petru Constantin Luhan.

Talare: Günther Oettinger och Horst Schnellhardt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.4 i protokollet av den 23.5.2013 och punkt 13.5 i protokollet av den 23.5.2013.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


11. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 87a.6 och 88.4 d i arbetsordningen)

Talmannen meddelade följande:

En rekommendation från ENVI-utskottet att inte invända mot ett förslag till genomförandeförordning tillkännagavs i kammaren tisdagen den 21 maj 2013 (punkt 13 i protokollet av den 21.5.2013).

Ingen invändning hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som är fastställd i arbetsordningen.

Således anses denna rekommendation godkänd, med verkan från den 22 maj 2013, och beslutet ska offentliggöras bland de antagna texterna från sammanträdet den 23 maj 2013 (P7_TA(2013)0216).


12. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om mordet på en brittisk soldat i går i London, och framförde parlamentets kondoleanser till offrets familj.

°
° ° °

Talare: om situationen i Bulgarien efter parlamentsvalet den 12 maj 2013: Joseph Daul, Enrique Guerrero Salom, Antonyia Parvanova, Rebecca Harms och Bruno Gollnisch.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


13.1. Tullkodex för gemenskapen vad gäller dess tillämpningsdag ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) vad gäller förordningens tillämpningsdag [COM(2013)0193 - C7-0096/2013- 2013/0104(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Constance Le Grip (A7-0170/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2013)0217)


13.2. Återinförande av allmänna tullförmåner för Myanmar/Burma ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 552/97 om tillfälligt upphävande av allmänna tullförmåner för Unionen Myanmar [COM(2012)0524 - C7-0297/2012- 2012/0251(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A7-0122/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0218)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0218)


13.3. Ekonomiskt ansvar i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för hanteringen av det ekonomiska ansvaret i samband med tvistlösning mellan investerare och stat vid tvistlösningsorgan som föreskrivs i internationella avtal där Europeiska unionen är part [COM(2012)0335 - C7-0155/2012- 2012/0163(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Paweł Zalewski (A7-0124/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0219)

Paweł Zalewski (föredragande) föreslog i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp.

Parlamentet godkände detta förslag. Ärendet anses således återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


13.4. Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte [COM(2012)0089 - C7-0060/2012- 2012/0039(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0220)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0220)

Inlägg

Horst Schnellhardt (föredragande)föreslog muntliga ändringar av skäl 39a och av artikel 47.1, vilka beaktades.


13.5. Djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG vad gäller djurhälsokraven för handel med hundar, katter och illrar inom unionen och vid import av dessa djur till unionen [COM(2012)0090 - C7-0061/2012- 2012/0040(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2013)0221)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2013)0221)


13.6. Kommande lagstiftningsförslag om EMU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0250/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0222)


13.7. Situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0199/2013, B7-0200/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 och B7-0228/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0199/2013

(ersätter B7-0199/2013, B7-0222/2013, B7-0226/2013, B7-0227/2013 och B7-0228/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Eleni Theocharous, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu och Eduard Kukan för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Saïd El Khadraoui, Pino Arlacchi, Emilio Menéndez del Valle, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala, Maria Eleni Koppa och David Martin för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Hannu Takkula och Alexandra Thein för ALDE-gruppen;

Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou och Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden och Sajjad Karim för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0223)

(Resolutionsförslag B7-0200/2013 bortföll.)


13.8. Återföring av tillgångar till länder som upplevt den arabiska våren och som nu befinner sig i ett övergångsskede (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0191/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 och B7-0194/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0188/2013

(ersätter B7-0188/2013, B7-0189/2013, B7-0192/2013, B7-0193/2013 och B7-0194/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Daniel Caspary, Anne Delvaux, Sari Essayah, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via, Filip Kaczmarek, Mário David och Mariya Gabriel för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Ana Gomes, Göran Färm, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri och Maria Eleni Koppa för S&D-gruppen;

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Alexandra Thein och Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen;

Isabelle Durant, Judith Sargentini och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0224)

(Resolutionsförslag B7-0191/2013 bortföll.)


13.9. 2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0161/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0225)


13.10. 2012 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0186/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0226)

Inlägg

Libor Rouček föreslog en muntligt ändring av punkt 2, vilken beaktades.


13.11. EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0187/2013 och B7-0195/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0187/2013

Antogs (P7_TA(2013)0227)

(Resolutionsförslag B7-0195/2013 bortföll.)


13.12. Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0198/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2013)0228)


13.13. En makroregional strategi för Alperna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 och B7-0229/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0190/2013

(ersätter B7-0190/2013, B7-0196/2013, B7-0197/2013 och B7-0229/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula, Manfred Weber, Jan Olbrycht, Jan Březina, Roberta Angelilli och Alain Cadec för PPE-gruppen;

Constanze Angela Krehl och Karin Kadenbach för S&D-gruppen;

Ramona Nicole Mănescu och Jean-Luc Bennahmias för ALDE-gruppen;

Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen;

Oldřich Vlasák för ECR-gruppen

Fiorello Provera.

Antogs (P7_TA(2013)0229)


13.14. Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 och B7-0232/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0223/2013

(ersätter B7-0223/2013, B7-0224/2013, B7-0225/2013, B7-0230/2013, B7-0231/2013 och B7-0232/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet och Elisabeth Köstinger för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, David Martin och Marc Tarabella för S&D-gruppen;

Phil Bennion, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott och Jean-Luc Bennahmias för ALDE-gruppen;

Jean Lambert, Franziska Keller, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Karima Delli och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen;

Helmut Scholz, Willy Meyer och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0230)

Inlägg

Phil Bennion, som före omröstningen, önskade göra en precisering rörande ändringsförslag 5 i ALDE-gruppens omröstningslista.


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande David Martin - A7-0122/2013

Iva Zanicchi, Mitro Repo, Daniël van der Stoep, Adam Bielan och Daniel Hannan

Betänkande Paweł Zalewski - A7-0124/2013

Daniel Hannan

Betänkande Horst Schnellhardt - A7-0371/2012

Petri Sarvamaa, Daniël van der Stoep och Elena Băsescu

Betänkande Horst Schnellhardt - A7-0366/2012

Daniël van der Stoep och Elena Băsescu

Kommande lagstiftningsförslag om EMU - B7-0250/2013

Daniël van der Stoep och Elena Băsescu

Situationen för de syriska flyktingarna i grannländerna - RC-B7-0199/2013

Daniël van der Stoep, Mitro Repo, Emer Costello och Elena Băsescu

Återföring av tillgångar till länder som upplevt den arabiska våren och som nu befinner sig i ett övergångsskede - RC-B7-0188/2013

Daniël van der Stoep och Elena Băsescu

2012 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina - B7-0161/2013

Daniël van der Stoep

2012 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - B7-0186/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Elena Băsescu och Ingeborg Gräßle

EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna - B7-0187/2013

Daniël van der Stoep, Adam Bielan, Maria Badia i Cutchet och Elena Băsescu

Myanmars/Burmas tillgång till allmänna tullförmåner - B7-0198/2013

Daniël van der Stoep

En makroregional strategi för Alperna - RC-B7-0190/2013

Fabrizio Bertot och Elena Băsescu

Arbetsvillkor samt hälso- och säkerhetsstandarder till följd av fabriksbränder och byggnadsras nyligen i Bangladesh - RC-B7-0223/2013

Elena Băsescu


15. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Oldřich VLASÁK
Vice talman

16. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


17. Ändring i föredragningslistan

(Se punkt 6 i protokollet av den 22.5.2013 och punkt 10 i protokollet av den 22.5.2013)

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, som i enlighet med artikel 140.2 i arbetsordningen begärde att resolutionsförslagen om Guantánamo (punkt 4 i protokollet av den 21.5.2013) skulle gå till omröstning utan debatt, och Barbara Lochbihler, Krisztina Morvai och Liisa Jaakonsaari som motsatte sig denna begäran. (Talmannen svarade dem att en omröstning om denna begäran skulle hållas alldeles innan debatten inleddes.)

(Se punkt 20 i protokollet av den 23.5.2013)


18. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-gruppen godkände parlamentet följande nominering:

delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet: Santiago Fisas Ayxela i stället för Erminia Mazzoni.


19. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG, och 2006/141/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr 41/2009 och (EG) nr 953/2009 (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
Associerade utskott JURI, INTA

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 24 maj 2013..


20. Ändring i föredragningslistan

(Se punkt 17 i protokollet av den 23.5.2013)

Talmannen påminde om att PPE-gruppen hade föreslagit, i enlighet med artikel 140.2 i arbetsordningen, att resolutionsförslagen om Guantánamo (punkt 4 i protokollet av den 21.5.2013) skulle gå till omröstning utan debatt.

Talare: Franz Obermayr och Marc Tarabella.

Förslaget godkändes genom namnupprop (25 röster för, 19 röster mot och 0 nedlagda röster).


21. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 4 i protokollet av den 21.5.2013).


21.1. Indien: Avrättning av Mohammad Afzal Guru och konsekvenserna av detta

Resolutionsförslag B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 och B7-0245/2013 (2013/2640(RSP))

Ryszard Czarnecki, Karima Delli, Eija-Riitta Korhola, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Phil Bennion och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Joanna Senyszyn för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Jacek Włosowicz för EFD-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bernd Posselt och Joanna Senyszyn, Philip Claeys, Monica Luisa Macovei, Franz Obermayr och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jolanta Emilia Hibner, Mitro Repo, Marek Henryk Migalski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sari Essayah, Marc Tarabella, Raül Romeva i Rueda, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Marek Henryk Migalski och Krisztina Morvai, och Corina Creţu.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 22.2 i protokollet av den 23.5.2013.


21.2. Rwanda: Fallet Victoire Ingabire

Resolutionsförslag B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 och B7-0249/2013 (2013/2641(RSP))

Nicole Kiil-Nielsen, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Mitro Repo och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Sari Essayah för PPE-gruppen, Corina Creţu för S&D-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola, Marc Tarabella, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai och Andreas Schwab.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 22.3 i protokollet av den 23.5.2013.


22. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


22.1. Guantánamo: hungerstrejk bland fångarna (omröstning)

Debatten hölls den 18 avril 2013 (punkt 10.3 i protokollet av den 18.4.2013).

Resolutionsförslag B7-0221/2013, B7-0233/2013, B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 och B7-0240/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0221/2013

Antogs (P7_TA(2013)0231)

(Resolutionsförslag B7-0233/2013 bortföll.)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0234/2013

(ersätter B7-0234/2013, B7-0236/2013, B7-0239/2013 och B7-0240/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Richard Howitt, Marc Tarabella och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen;

Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki och Alexandra Thein för ALDE-gruppen;

Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Malika Benarab-Attou, Mark Demesmaeker, Nikos Chrysogelos och Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias och Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen;

Laima Liucija Andrikienė och Bernd Posselt.

Det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0234/2013 bortföll.


22.2. Indien: Avrättning av Mohammad Afzal Guru och konsekvenserna av detta (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0235/2013, B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 och B7-0245/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0235/2013

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0237/2013

(ersätter B7-0237/2013, B7-0238/2013, B7-0241/2013, B7-0242/2013 och B7-0245/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eija-Riitta Korhola, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness och Krzysztof Lisek för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza och Antigoni Papadopoulou för S&D-gruppen;

Graham Watson, Phil Bennion, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort och Hannu Takkula för ALDE-gruppen;

Karima Delli, Barbara Lochbihler och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0232)


22.3. Rwanda: Fallet Victoire Ingabire (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013, B7-0248/2013 och B7-0249/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0243/2013

(ersätter B7-0243/2013, B7-0244/2013, B7-0246/2013, B7-0247/2013 och B7-0249/2013):

inlämnat av följande ledamöter:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Jarosław Leszek Wałęsa, Bogusław Sonik, Zuzana Roithová, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Anne Delvaux, Anna Záborská, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Laima Liucija Andrikienė, Monica Luisa Macovei, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tadeusz Zwiefka och Joachim Zeller för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Raimon Obiols, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo, Norbert Neuser, Pino Arlacchi, Antigoni Papadopoulou och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen.

Isabelle Durant, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock och Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0233)

(Resolutionsförslag B7-0248/2013 bortföll.)

Inlägg

Cristian Dan Preda presenterade ett muntligt ändringsförslag till skäl K, vilket beaktades.


23. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


24. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott

utskotten PETI och BUDG

- Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO
rådgivande utskott: PETI, BUDG

REGI-utskottet

- Hur kan Europeiska unionen bidra till att skapa en gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen? (2013/2046(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: REGI

JURI-utskottet

- Ändring av direktiv 2006/66/EG (utsläppande på marknaden av bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg) (COM(2012)0136 - C7-0087/2012 - 2012/0066(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE, JURI, IMCO, JURI (artikel 37), JURI (artikel 37a)

- En jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag (2012/0299(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI, FEMM
rådgivande utskott: ECON, EMPL, IMCO, JURI (artikel 37)

EMPL-utskottet

- Könsaspekter på EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (2013/2066(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: EMPL, REGI

- Kvinnor med funktionsnedsättning (2013/2065(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: FEMM
rådgivande utskott: DEVE, EMPL

- Effekterna på EU:s strukturfondsutgifter i medlemsstaterna av budgetbegränsningskraven inom de regionala och lokala myndigheterna (2013/2042(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: REGI
rådgivande utskott: EMPL, BUDG


25. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Utnämning av en ledamot av kommissionen - Neven Mimica (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 - 2013/0806(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

Associerat utskott: ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien (COM(2013)0242 - C7-0119/2013 - 2013/0128(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

AFET, BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial (lagstiftning om växtförökningsmaterial) (COM(2013)0262 - C7-0121/2013 - 2013/0137(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle också, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, eventuellt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle också, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, eventuellt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel samt om ändring av förordningarna (EG) nr999/2001, (EG) nr1829/2003, (EG) nr1831/2003, (EG) nr1/2005, (EG) nr396/2005, (EG) nr834/2007, (EG) nr1099/2009, (EG) nr1069/2009, (EG) nr1107/2009, (EU) nr 1151/2012 och direktiven 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG och 2009/128/EG (förordningen om offentlig kontroll) (COM(2013)0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

PECH, AGRI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott

AGRI

rådgivande utskott:

PECH, ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (COM(2013)0266 - C7-0125/2013 - 2013/0139(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

Talmannen skulle också, i enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget, eventuellt höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (EGF/2013/000 TA 2013 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2013)0291 - C7-0126/2013 - 2013/2087(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 08/2013 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0063/2013 - C7-0127/2013 - 2013/2088(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till rådets förordning om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (omarbetning) (COM(2013)0184 - C7-0132/2013 - 2013/0096(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden (COM(2013)0288 - C7-0141/2013 - 2013/0150(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, IMCO

- Tillbakadragande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för makroekonomiskt stöd till tredjeländer - COM(2011)0396 - (2011/0176 COD) i enlighet med artikel 293.2 i EUF-fördraget.

(Skrivelse från Olli Rehn)

För information: INTA , AFET, DEVE, BUDG

- Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, enligt artikel 25 i EUF-fördraget, om arbetet för att väl fungerande EU-medborgarskap 2011-2013 – COM(2013)0270.
För information: LIBE, PETI, AFCO, IMCO, CULT, EMPL, TRAN, JURI

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om erkännande av den makroregionala strategin för Alperna (B7-0253/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

REGI

2.2) förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 212 i arbetsordningen)

- Morten Messerschmidt. Förslag till ändring av Europaparlamentets arbetsordning - Ändring av artikel 166 (Slutomröstning) och artikel 195.3 (Omröstningar i utskott) (B7-0252/2013)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

3) från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Ekonomiska och sociala kommitténs yttranden över:

-Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marin utrustning och om upphävande av direktiv 96/98/EG (COM(2012)0772 - 2012/0358 (COD)) - (CES 609-2013)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av händelser inom civil luftfart och om ändring av förordning (EU) nr 996/2010 och upphävande av direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 (COM(2012)07762012/0361(COD)) - (CES 926-2013)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS (COM(2013)0040 - 2013/0022 (COD)) - (CES 1582-2013)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs COM(2013)00092013/0007(COD)) - (CES 1637- 2013))

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (COM(2012)0595 - 2012/0288(COD)) - (CES 2363-2012)

4) från Regionkommittén

- Resolution om ”En framtida övergripande strategi för att utplåna fattigdomen och ge världen en hållbar framtid” - (CDR 2025-2013)

- Årsrapporten om subsidiaritet för 2012 (endast på engelska)

Regionkommittén hade beslutat att inte avge yttranden över:

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 912/2010 om inrättande av Europeiska byrån för GNSS (COM(2013)0040 - 2013/0022 (COD))

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (COM(2013)01022013/0062(COD))

5) från Europeiska centralbanken

- Årsrapporten för 2012 - BCE L/MD/13/262-2013

6) från Revisionsrätten

- Särskild rapport nr 23/2012: ”Har EU:s strukturåtgärder till stöd för återställande av förfallna industri- och militärområden varit framgångsrika?”


26. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


27. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 10 juni 2013.13 juni 2013..


28. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Balz, Bánki, Barracciu, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu Houillon, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Miranda, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Stevenson, Stihler, Stolojan, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasák, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatörer

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy