Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 10 юни 2013 г. - Страсбург

22. Позиции на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следните общи позиции, придружени от мотивите за тяхното приемане, а също и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 11 юни 2013 г.

Правна информация - Политика за поверителност