Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 10. juni 2013 - Strasbourg

22. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdning) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 11. juni 2013..

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik