Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 10 czerwca 2013 r. - Strasburg

22. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust.1 Regulaminu, o otrzymaniu od Rady następujących wspólnych stanowisk, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, jak również stanowiska Komisji na poniższe tematy:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (przekształcenie) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: LIBE

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (przekształcenie) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
odesłane do komisji przedm. właśc.: LIBE

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro dnia 11 czerwca 2013 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności