Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 juni 2013 - Strasbourg

22. Rådets ståndpunkter vid första behandlingen

M. le Président tillkännagav, i enlighet med artikel 61.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (omarbetning) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (omarbetning) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 11 juni 2013..

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy