Seznam 
Zápis
PDF 251kWORD 222k
Pondělí, 10. června 2013 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Složení Parlamentu
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Členství v politických skupinách
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu - 2014
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)
 10.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 11.Texty dohod dodané Radou
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předložení dokumentů
 14.Petice
 15.Plán práce
 16.Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (rozprava)
 17.Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elekromagnetická pole) ***I (rozprava)
 18.Sociální investice pro růst a soudržnost (rozprava)
 19.Kontrola celních orgánů zaměřená na dodržování práv duševního vlastnictví (rozprava) ***II
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Nový program evropské spotřebitelské politiky (krátké přednesení)
 22.Postoje Rady v 1. čtení
 23.Sociální bydlení v Evropské unii (krátké přednesení)
 24.Mobilita žen ve vzdělávání a profesní mobilita žen (krátké přednesení)
 25.Právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech (krátké přednesení)
 26.Regionální politika jako součást širších systémů státní podpory (krátké přednesení)
 27.Elektronické mýtné a systém vinět osobních automobilů (krátké přednesení)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení, v němž vzdal hold početným obětem záplav v Evropě a vyjádřil solidaritu s desítkami tisíc osob, které byly evakuovány. Poděkoval všem dobrovolníkům, kteří při této příležitosti pomohli, a uvedl, že situace je i nadále velmi vážná a že je třeba postiženým oblastem urychleně pomoci. Předseda dále zdůraznil význam prací určených k předcházení těmto pohromám.

Předseda připomněl oslavy, které se budou konat dne 1. července 2013, tedy k datu přístoupení Chorvatska – které se tak stane 28. členským státem – k Evropské unii. Vyzval poslance, aby se se společně s ním a s předsedou chorvatského parlamentu Josipem Lekou zúčastnili slavnostního přivítání, které se bude konat první den červencového zasedání.

°
° ° °

Vystoupil Daniel Cohn-Bendit, který se na vyzvání předsedy omluvil Herbertu Reulovi za urážlivé výroky, které proti němu pronesl na zasedání dne 23. května 2013.


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupila Sonia Alfano, která vzdala hold kapitánu italské armády Giuseppemu la Rosaovi, který padl v Afghánistánu při snaze ochránit své spolubojovníky.


4. Složení Parlamentu

Příslušné bulharské orgány oznámily, že pan Kristian Vigenin byl s účinností ode dne 29. května 2013 jmenován ministrem zahraničních věcí a že byla zvolena paní Marusya Ivanova Lyubcheva, která jej nahradí s účinností ode dne 7. června 2013.

Parlament v souladu s čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976 a čl . 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu Kristiana Vigenina s účinností ode dne 29. května 2013 a vzal na vědomí zvolení Marusye Ivanovy Lyubchevové poslankyní Evropského parlamentu s účinností ode dne 7. června 2013.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Marusya Ivanova Lyubcheva v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


5. Ověření pověřovacích listin

Na návrh svého výboru JURI Parlament rozhodl potvrdit mandáty těchto poslanců:

- Susy De Martini, Fabrizio Bertot a Franco Bonanini s účinností ode dne 12. dubna 2013;

- Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi a Roberta Metsola s účinností ode dne 25. dubna 2013;

- Franco Frigo s účinností ode dne 7. května 2013.


6. Členství v politických skupinách

Mario Borghezio se s účinností ode dne 3. června 2013 stává nezařazeným poslancem.


7. Členství ve výborech a delegacích

Na žádost politické skupiny PPE schválil Parlament toto jmenování:

delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem: Roberta Metsola

°
° ° °

Vystoupil Mario Borghezio, který oznámil, že požádal o zrušení rozhodnutí skupiny EFD ohledně jeho vyloučení.


8. Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu - 2014

Konference předsedů přijala na své schůzi konané ve čtvrtek 6. června 2013 následující návrh   harmonogramu dílčích zasedání Evropského parlamentu na rok 2014:

- od 13. do 16. ledna

- od 3. do 6. února

- od 24. do 27. února

- od 10. do 13. března

- od 2. do 3. dubna

- od 14. do 17. dubna

- od 1. do 3. července (ustavující zasedání)

- od 14. do 17. července

- od 15. do 18. září

- od 8. do 9. října

- od 20. do 23. října

- od 12. do 13. listopadu

- od 24. do 27. listopadu

- od 15. do 18. prosince

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je stanovena na úterý 11. června 2013 ve 12:00.
Hlasování se bude konat ce středu 12. června 2013 v 11:30.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 74 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti (00023/2013/LEX - C7-0159/2013 - 2013/0104(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (00010/2013/LEX - C7-0158/2013 - 2012/0040(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Rady (ES) č. 552/97, kterým se Myanmaru/Barmě dočasně ruší přístup k všeobecným celním preferencím (00012/2013/LEX - C7-0157/2013 - 2012/0251(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 (00009/2013/LEX - C7-0156/2013 - 2012/0039(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři a o změně směrnice 2004/35/ES (00008/2013/LEX - C7-0155/2013 - 2011/0309(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (přepracované znění) (00016/2013/LEX - C7-0154/2013 - 2011/0358(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech (00007/2013/LEX - C7-0153/2013 - 2011/0130(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (00076/2012/LEX - C7-0152/2013 - 2011/0364(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (00034/2013/LEX - C7-0151/2013 - 2011/0156(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (00027/2013/LEX - C7-0150/2013 - 2011/0137(COD)).


10. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 115 jednacího řádu):

- (O-000040/2013) , kterou pokládá Eva Joly, za Výbor pro rozvoj, et Elmar Brok, za Výbor pro zahraniční věci, Radě: Obnova a demokratizace v Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013);

- (O-000041/2013) , kterou pokládá Eva Joly za Výbor pro rozvoj, et Elmar Brok, za Výbor pro zahraniční věci, Komisi: Obnova a demokratizace v Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013);

- (O-000057/2013) , kterou pokládá Pervenche Berès, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, Komisi: Sdělení Komise nazvané "Za sociální investice pro růst a soudržnost - včetně provádění Ev ropského sociálního fondu v období 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013);

- (O-000063/2013) , kterou pokládá Sharon Bowles, za Hospodářský a měnový výbor, Radě: Nedostatečný pokrok Rady v projednávání dokumentů o finančních službách (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013);

- (O-000065/2013) , kterou pokládá Sharon Bowles, za Hospodářský a měnový výbor, Komisi: Prodlení v přijímání návrhů o finančních službách ze strany Komise (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013).


11. Texty dohod dodané Radou

Rada poskytla ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé;

- dohoda mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob.


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (čl. 119 odst. 1 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. května 2013)

výbor AFET

- Výroční zpráva Rady Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice v roce 2012 (2013/2081(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor ECON

- Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2012 (2013/2076(INI))

- Výroční zpráva o politice EU v oblasti hospodářské soutěže (2013/2075(INI))

výbor JURI

- Vhodnost právních předpisů EU, subsidiarita a proporcionalita – 19. zpráva o zlepšení právních předpisů za rok 2011 (COM(2012)0746COM(2012)0373) - (2013/2077(INI))
(stanovisko: AFCO, REGI)

výbor LIBE

- Situace v oblasti dodržování základních práv v Evropské unii (2012) (2013/2078(INI))
(stanovisko: PETI, FEMM, EMPL)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 42 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. května 2013)

výbor ENVI

- Práva Parlamentu v rámci postupu jmenování budoucích výkonných ředitelů Evropské agentury pro životní prostředí - změna článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 ze dne 23. dubna 2009 o Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti pro životní prostředí (2013/2089(INI))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. dubna 2013)

výbor AFET

- Korupce ve veřejném a soukromém sektoru: dopady na lidská práva ve třetích zemích (2013/2074(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor CULT

- Provádění strategie EU pro mládež 2010–2012 (COM(2012)0495) - (2013/2073(INI))
(stanovisko: FEMM, ENVI, EMPL, REGI)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. května 2013)

výbor AFCO

- Zlepšení praktických opatření v souvislosti s organizací evropských voleb v roce 2014 (COM(2013)0126COM(2013)1303) - (2013/2102(INI))

výbor AGRI

- Budoucnost evropského odvětví zahradnictví – strategie růstu (2013/2100(INI))

- Šlechtění rostlin: Jaké jsou možnosti zvýšení kvality a produkce? (2013/2099(INI))

- Regionální označení kvality: směrem k osvědčeným postupům ve venkovských hospodářstvích (2013/2098(INI))
(stanovisko: TRAN, REGI)

- Zachování výroby mléka v horských oblastech, znevýhodněných oblastech a v nejvzdálenějších regionech po skončení režimu mléčných kvót (2013/2097(INI))

- Budoucnost malých zemědělských podniků (2013/2096(INI))

výbor DEVE

- Úsilí mezinárodního společenství v oblasti rozvoje budování státu v Jižním Súdánu (2013/2090(INI))
(stanovisko: AFET)

výbor ENVI

- Potravinová krize, podvody v potravinovém řetězci a jejich kontrola (2013/2091(INI))
(stanovisko: AGRI, IMCO)

- Zpráva o provádění za rok 2013: Vývoj a používání technologií zachycování a skladování uhlíku v Evropě (2013/2079(INI))

výbor FEMM

- Sexuální vykořisťování a prostituce a jejich dopady na rovnost mezi pohlavími (2013/2103(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor IMCO

- Evropský akční plán pro obchod ku prospěchu všech aktérů (COM(2013)0036) - (2013/2093(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

výbor ITRE

- Kosmická průmyslová politika EU – uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví (COM(2013)0108) - (2013/2092(INI))
(stanovisko: AFET, INTA, IMCO)

- Zpráva o provádění regulačního rámce pro elektronické komunikace (2013/2080(INI))
(stanovisko: IMCO)

výbor PECH

- Znalosti v námořní oblasti 2020: zlepšení mapování mořského dna pro účely rybolovu (COM(2012)0473) - (2013/2101(INI))

výbor REGI

- Regionální politika jako součást širších systémů státní podpory (2013/2104(INI))
(stanovisko: EMPL, ECON)

- Připravenost členských států EU na účinný a včasný začátek nového programového období politiky soudržnosti (2013/2095(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Inteligentní specializace: vytváření sítí excelence pro účinnou politiku soudržnosti (2013/2094(INI))

Změna názvu

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. května 2013)

výbor AFET

- nový název zprávy z vlastního podnětu INI 2012/2253: „Doporučení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci, místopředsedkyni Komise, Radě et Komisi týkající se přezkumu organizace a fungování ESVČ v roce 2013“

Postup s přidruženými výbory (článek 50 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. května 2013)

výbor REGI

- Regionální politika jako součást širších systémů státní podpory (2013/2104(INI))
(stanovisko: EMPL, ECON)
Postup s přidruženými výbory REGI, ECON

výbor IMCO

- Jmenování nového člena Evropské komise – chorvatský člen pan Neven Mimica (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 - 2013/0806(NLE))
(stanovisko: ENVI)

Postup s přidruženými výbory IMCO, ENVI

Postup společných schůzí výborů (článek 51 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 16. května 2013)

- Boj proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD))
výbory: CONT, LIBE
(stanovisko: JURI, ECON, JURI (článek 37 jednacího řádu))


13. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č.1083/2006, pokud jde oněkterá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

FEMM, PECH, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL, ECON, IMCO, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí záruky EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o spolupráci při uplatňování jejich právních předpisů o hospodářské soutěži (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady onavracení kulturních statků neoprávněně vyvezených zúzemí členského státu (přepracované znění) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

JURI

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Návrh nařízení Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/312(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

stanovisko:

BUDG

- Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE))

předáno

věcně příslušný výbor :

AFCO

2) z parlamentních výborů

- ***IZpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)) - výbor ECON - Zpravodajka: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (COM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Diane Dodds (A7-0141/2013)

- Zpráva o strategii pro službu elektronického mýtného a o systému vinět osobních automobilů v Evropě (2012/2296(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Jim Higgins (A7-0142/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací (COM(2012)0498 - C7-0290/2012 - 2012/0236(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Diane Dodds (A7-0146/2013)

- Doporučení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, Radě a Komisi ohledně přezkumu organizace a fungování ESVČ v roce 2013 (2012/2253(INI)) - výbor AFET – Spoluzpravodajové: Elmar Brok a Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění určité legislativní akty v oblasti zemědělské statistiky a statistiky rybolovu (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Paolo De Castro (A7-0148/2013)

- ***IZpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A7-0150/2013)

- Zpráva o sociálním bydlení v Evropské unii (2012/2293(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Karima Delli (A7-0155/2013)

- Zpráva o zlepšení přístupu ke spravedlnosti: právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech (2012/2101(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

- Zpráva o novém programu evropské spotřebitelské politiky (2012/2133(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

- Zpráva o mobilitě žen ve vzdělávání a profesní mobilitě žen v EU (2013/2009(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

- Zpráva o rozvojových cílech tisíciletí – stanovení rámce pro období po roce 2015 (2012/2289(INI)) - výbor DEVE - Zpravodaj: Filip Kaczmarek (A7-0165/2013)

- Zpráva o vnější politice EU v oblasti letecké dopravy – řešení budoucích výzev (2012/2299(INI)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

- Zpráva o organizované trestné činnosti, korupci a praní špinavých peněz: doporučené kroky a iniciativy (průběžná zpráva) (2012/2117(INI)) - výbor CRIM - Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

- Zpráva o svobodě tisku a sdělovacích prostředků ve světě (2011/2081(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

- ***IZpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

- *Zpráva k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

- *Zpráva k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanovují prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)) - výbor ECON - Zpravodajka: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

- *Zpráva o návrhu na jmenování Georgeho Pufana členem Účetního dvora (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

- *Zpráva o návrhu na jmenování Nevena Matese členem Účetního dvora (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE)) - výbor CONT - Zpravodajka: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (COM(2012)0617 - C7-0358/2012 - 2012/0295(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Emer Costello (A7-0183/2013)

- ***IZpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2013 (COM(2013)0159 - C7-0079/2013 - 2013/0087(COD)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

- Zpráva o žádosti, aby byl Jacek Olgierd Kurski zbaven imunity (2013/2019(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

- ***Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé (14757/2012 - C7-0369/2012 - 2008/0139(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: David Martin (A7-0190/2013)

- Zpráva o žádosti, aby byla Małgorzata Handzliková zbavena imunity (2012/2238(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Dimitar Stoyanov (A7-0195/2013)

- Zpráva s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení (2013/2082(INI)) - výbor AFET - Zpravodajka: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

- Zpráva o regionální politice jako součásti širších systémů státní podpory (2013/2104(INI)) - výbor REGI - Zpravodaj: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

- ***IZpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) a Úmluva k provedení Schengenské dohody (COM(2011)0118 - C7-0070/2011 - 2011/0051(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

- Zpráva o žádosti, aby byl Alexander Alvaro zbaven imunity (2013/2106(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - výbor AFCO - Zpravodajové: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

3) doporučení pro druhé čtení

- ***IIDoporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

- ***IIDoporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro kojence a malé děti, o potravinách pro zvláštní léčebné účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


14. Petice

Následující petice, které byly níže uvedeného dne zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 201 odst. 6 jednacího řádu:

Dne 23.5.2013

Jean Michel Charliot (č. 0453/2013); László Honti (č. 0454/2013); (jméno důvěrné) (č. 0455/2013); Fabio Mincuzzi (č. 0456/2013); Edward Kasza (Apotheca Pacis) (č. 0457/2013); Louis Feldesi (č. 0458/2013); Янаки Ганчев (НПО „Орлов мост за промяна“) (č. 0459/2013); Laura Marini (č. 0460/2013); Татяна Ботева Мало (č. 0461/2013); Thomas Doorhy (č. 0462/2013); (jméno důvěrné) (č. 0463/2013); Gintautė Misiukaitė (č. 0464/2013); Thierry Lambin (č. 0465/2013); Thierry Lambin (č. 0466/2013); (jméno důvěrné) (č. 0467/2013); (jméno důvěrné) (č. 0468/2013); Sokol Hasani (č. 0469/2013); Koen Roovers (Alter - EU) (č. 0470/2013); Gian Marco Prampolini (LEAL - Lega Antivivisezionista ONLUS) (12437 podpisů) (č. 0471/2013); Robert Collinson (č. 0472/2013); Margaret Treston-Smith in Troisi (č. 0473/2013); Giancarlo Locarni (č. 0474/2013); Craig Sandiford (č. 0475/2013); Alberto Buttini (č. 0476/2013); (jméno důvěrné) (č. 0477/2013); Patrick Le Cam (č. 0478/2013); Maurizio Cancelmo (č. 0479/2013); (jméno důvěrné) (č. 0480/2013); Nadège Bonfils (Collectif O.I.N. Plaine du Var) (č. 0481/2013); Sohail Khan (č. 0482/2013); Edmund A. M. Neugebauer (IFOM - Institute for Research in Operative Medicine, Universität Witten/Herdecke) (46 podpisů) (č. 0483/2013); Ludwig Schmidt (č. 0484/2013); Heike Werding (č. 0485/2013); Matthias Pochmann (č. 0486/2013); (jméno důvěrné) (č. 0487/2013); Karim Abdelwahed (č. 0488/2013); Steffen Renno (č. 0489/2013); Markus Schickel (č. 0490/2013); Christoph Bilan (č. 0491/2013); Claudia Bratfisch (č. 0492/2013); Argirios Tsorakis (č. 0493/2013); (jméno důvěrné) (č. 0494/2013); Louis Dirickx (č. 0495/2013); (jméno důvěrné) (č. 0496/2013); Ulrich Langner (č. 0497/2013); (jméno důvěrné) (č. 0498/2013); (jméno důvěrné) (č. 0499/2013); Wolfgang Diesel (č. 0500/2013); Raitis Jākobsons (č. 0501/2013); Veneranda Beitane (č. 0502/2013); (jméno důvěrné) (č. 0503/2013); Ana Kulakova (č. 0504/2013); Krystian Salamon (č. 0505/2013); Norbert Mastalerz (Urząd miasta Tarnobrzega) (č. 0506/2013); Wiesław Wiśniewski (Stowarzyszenie dzieci ofiar wojny ziemi zamojskiej) (č. 0507/2013); Mateusz Witkowski (č. 0508/2013); Sylwia Mackowiak (Stowarzyszenie "Nasz dom") (č. 0509/2013); Iwona Hypsior Bak (F.H.U. Iwitrans) (č. 0510/2013); Janina Arasini (č. 0511/2013); Kamil Czernuszewicz (č. 0512/2013); Anna Cartiková (3 podpisy) (č. 0513/2013); Karol Krajčovič (č. 0514/2013); Turko Dezider (č. 0515/2013); Борислав Георгиев (č. 0516/2013); Веселинка Монева (č. 0517/2013); Иван Кузев (č. 0518/2013); Theodoros Pitikaris (č. 0519/2013); Mihail Ioannidis (č. 0520/2013); Eric Moons (č. 0521/2013); José Manuel Martín Álvarez (č. 0522/2013); Alicja Pietrzyk (20 podpisů) (č. 0523/2013); Pedro Segura Medina (č. 0524/2013); (jméno důvěrné) (č. 0525/2013); Gürz Cengiz (č. 0526/2013); Christian Paul Nelly Jean-Marie Gielen (č. 0527/2013); (jméno důvěrné) (č. 0528/2013); George Gindac (č. 0529/2013); Terence Patrick Bennett (č. 0530/2013); Barry Tyler (č. 0531/2013); (jméno důvěrné) (č. 0532/2013); Coordinamento Associazioni per il Problema del Pisu (10 podpisů) (č. 0533/2013); Martin Mittmann (č. 0534/2013); Luca Calenne (č. 0535/2013); Daniele Del Giudice (č. 0536/2013); Olivier Heloir (č. 0537/2013); Paul Philipp Maeser (č. 0538/2013); Christopher Burns (č. 0539/2013); Fulvio Fiorentini (č. 0540/2013); Fulvio Fiorentini (č. 0541/2013); Ada Busman (č. 0542/2013); Henri Autero (č. 0543/2013); Augusto Scandiuzzi (č. 0544/2013); (jméno důvěrné) (č. 0545/2013).

Dne 27.5.2013

José Luis Baró Fuentes (č. 0546/2013).


15. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání plenárního zasedání na červen 2013 (PE 512.506/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Zpráva Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) (bod 53 PDOJ)
Vystoupil Hannes Swoboda za skupinu S&D, který požádal, aby byla tato rozprava přesunuta na dílčí zasedání v červenci 2013.

Parlament žádost schválil.

Program PRISM organizace NSA
Vystoupili Guy Verhofstadt, za skupinu ALDE, který požádal, aby bylo na pořad jednání zapsáno prohlášení Komise o internetovém sledování občanů EU ze strany Spojených států (program PRISM Agentury pro národní bezpečnost, NSA), a Hannes Swoboda, který tuto žádost podpořil.
Parlament s žádostí souhlasil a prohlášení bylo zapsáno na pořad jednání, na němž nahradilo zprávu Gillese Pargneauxe (A7-0337/2012) a kde jej bude následovat vystoupení jednoho řečníka za každou politickou skupinu.

Zpráva Carlos Coelho (A7-0226/2012) (bod 130 PDOJ)
Vystoupil Carlos Coelho, za skupinu PPE, který požádal o vrácení své zprávy výboru v souladu s článkem 175 jednacího řádu, aby mohla být zohledněna dohoda s Radou a Komisí ohledně této otázky a bylo umožněno hlasování ve výboru (dnes večer) o novém textu zohledňujícím nové podmínky

Parlament žádost schválil.

Středa

Zpráva Timothy Kirkhope (A7-0150/2013) (bod 143 PDOJ)
Vystoupili Timothy Kirkhope, za skupinu ECR, který požádal o vrácení své zprávy výboru v souladu s článkem 175 jednacího řádu, Axel Voss, který tuto žádost podpořil, a Jan Philipp Albrecht, který se vyslovil proti ní.

Parlament žádost schválil EH (143 pro, 83 proti, 9 zdržení se).

Čtvrtek

Zprávy Giovanni La Via (bod 120 PDOJ) a Reimer Böge (bod 119 PDOJ).
Protože nebylo v Radě dosaženo dohody, nebylo dosud možné přijmout tyto dvě zprávy v Rozpočtovém výboru, přičemž však zůstávají zapsány na pořadu jednání pro případ, že by Rada dosáhla dohody.
Vystoupil Giovanni La Via.

°
° ° °

Vystoupil Philip Claeys, který s ohledem na prohlášení Catherine Ashton ohledně situace v Turecku (bod 165 PDOJ) navrhl, aby byl k rozpravě přizván také Štefan Füle (člen Komise pro rozšíření a politiku sousedství). (Předseda sdělil, že žádost předá.)

Vystoupili Bernd Posselt, který požádal o potvrzení toho, že přistoupení Chorvatska je zaručeno, ať už je postoj Rady v otázce rozpočtu jakýkoli (předseda jej o tom ujistil a zopakoval svou kritiku jednání Rady), a Francesco Enrico Speroni, který rovněž hovořil o přistoupení Chorvatska.

Vystoupil Jean-Pierre Audy ohledně průběhu slavnostních zasedání.

Vystoupil Giovanni La Via ohledně vystoupení Francesca Enrica Speroniho.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


16. Organizovaná trestná činnost, korupce a praní peněz (rozprava)

Zpráva o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy (průběžná zpráva) [2012/2117(INI)] - Zvláštní výbor pro organizovanou trestnou činnost, korupci a praní peněz. Zpravodaj: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

Salvatore Iacolino uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: László SURJÁN
místopředseda

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Véronique Mathieu Houillon za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Sonia Alfano za skupinu ALDE, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Gerard Batten za skupinu EFD, Cornelis de Jong za skupinu GUE/NGL, Andrew Henry William Brons nezařazený, Tadeusz Zwiefka, Rita Borsellino, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, James Nicholson, Jaroslav Paška, Dimitar Stoyanov, Barbara Weiler, Bill Newton Dunn, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei, Iliana Malinova Iotova a Emer Costello.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Mojca Kleva Kekuš, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira a Monika Smolková.

Vystoupili Cecilia Malmström a Salvatore Iacolino.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.12 zápisu ze dne 11.6.2013.


17. Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elekromagnetická pole) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) [2011/0152(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

Elisabeth Morin-Chartier uvedla zprávu.

Vystoupil László Andor (člen Komise).

Vystoupili: Csaba Őry za skupinu PPE, Sylvana Rapti za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL, Sari Essayah, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Milan Cabrnoch, Peter Liese a Antigoni Papadopoulou.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Sergio Gaetano Cofferati, Frédérique Ries a Andreas Mölzer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili László Andor a Elisabeth Morin-Chartier.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.10 zápisu ze dne 11.6.2013.


18. Sociální investice pro růst a soudržnost (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000057/2013) , kterou pokládá Pervenche Berès, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, Komisi: Sdělení Komise nazvané "Za sociální investice pro růst a soudržnost - včetně provádění Ev ropského sociálního fondu v období 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013)

Pervenche Berès rozvinula otázku.

László Andor (člen Komise) odpověděl na otázku

Vystoupili: Csaba Őry za skupinu PPE, Evelyn Regner za skupinu S&D, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Thomas Mann, Sylvana Rapti, Edite Estrela, Regina Bastos, Alejandro Cercas, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Olbrycht a Sari Essayah.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Pervenche Berès, Mojca Kleva Kekuš, Marian Harkin, Malika Benarab-Attou, Erik Bánki, Andreas Mölzer a Krisztina Morvai.

Vystoupil László Andor.

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Pervenche Berès, za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, o sdělení Komise „Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014– 2020“ (2013/2607(RSP)) (B7-0255/2013).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.17 zápisu ze dne 12.6.2013.


19. Kontrola celních orgánů zaměřená na dodržování práv duševního vlastnictví (rozprava) ***II

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 [2011/0137(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

Jürgen Creutzmann uvedl doporučení.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Vystoupili Małgorzata Handzlik za skupinu PPE, Anna Hedh za skupinu S&D, Adam Bielan za skupinu ECR, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt a Theodor Dumitru Stolojan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Seán Kelly, Phil Prendergast, Amelia Andersdotter, Sari Essayah a Josefa Andrés Barea.

Vystoupili Algirdas Šemeta a Jürgen Creutzmann.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 11.6.2013.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Claudette Abela Baldacchino, Pat the Cope Gallagher, Indrek Tarand, Paul Murphy, Monika Panayotova, Ricardo Cortés Lastra, Ildikó Gáll-Pelcz, Corina Creţu, Michael Gahler, Vojtěch Mynář, Ana Miranda, Andrey Kovatchev, Katarína Neveďalová, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Muñiz De Urquiza, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Martin Ehrenhauser, Georgios Papanikolaou, Monica Luisa Macovei, Salvador Sedó i Alabart, Bruno Gollnisch, Angelika Niebler, Maria Eleni Koppa, Monika Hohlmeier a Alexander Mirsky.


21. Nový program evropské spotřebitelské politiky (krátké přednesení)

Zpráva o novém programu evropské spotřebitelské politiky [2012/2133(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

Vicente Miguel Garcés Ramón uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Ana Miranda, João Ferreira, Olga Sehnalová, Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Erik Bánki a María Irigoyen Pérez.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 11.6.2013.


22. Postoje Rady v 1. čtení

Předseda oznámil, že na základě čl. 61 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k těmto aktům:

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

- Postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 11. června 2013..


23. Sociální bydlení v Evropské unii (krátké přednesení)

Zpráva o sociálním bydlení v Evropské unii [2012/2293(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Karima Delli (A7-0155/2013)

Karima Delli uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Marije Cornelissen, Claudio Morganti, Csaba Sógor, Alejandro Cercas, Inês Cristina Zuber, Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Dimitar Stoyanov, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Karima Delli, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Jaroslav Paška a Sari Essayah.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 11.6.2013.


24. Mobilita žen ve vzdělávání a profesní mobilita žen (krátké přednesení)

Zpráva o mobilitě žen ve vzdělávání a profesní mobilitě žen v EU [2013/2009(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

Licia Ronzulli uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Elena Băsescu, Katarína Neveďalová a Zita Gurmai.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 11.6.2013.


25. Právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech (krátké přednesení)

Zpráva o zlepšení přístupu ke spravedlnosti: právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech [2012/2101(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

Tadeusz Zwiefka uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Oldřich Vlasák.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 11.6.2013.


26. Regionální politika jako součást širších systémů státní podpory (krátké přednesení)

Zpráva o regionální politice jako součásti širších systémů státní podpory [2013/2104(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

Oldřich Vlasák uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Mojca Kleva Kekuš, Erik Bánki, João Ferreira a Elena Băsescu.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 8.18 zápisu ze dne 12.6.2013.


27. Elektronické mýtné a systém vinět osobních automobilů (krátké přednesení)

Zpráva o strategii pro službu elektronického mýtného a o systému vinět osobních automobilů v Evropě [2012/2296(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jim Higgins (A7-0142/2013)

Jim Higgins uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Erik Bánki, Spyros Danellis, Jaroslav Paška a João Ferreira.

Vystoupil Algirdas Šemeta (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 11.6.2013.


28. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 512.506/OJMA).


29. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:05.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Právní upozornění - Ochrana soukromí