Indeks 
Protokol
PDF 257kWORD 148k
Mandag den 10. juni 2013 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.De politiske gruppers sammensætning
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Parlamentets mødekalender - 2014
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Modtagne dokumenter
 14.Andragender
 15.Arbejdsplan
 16.Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge (forhandling)
 17.Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) ***I (forhandling)
 18.Sociale investeringer i vækst og samhørighed (forhandling)
 19.Toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (forhandling) ***II
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.En ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik (kortfattet forelæggelse)
 22.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 23.Socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 24.Kvinders uddannelses- og erhvervsmæssige mobilitet i EU (kortfattet forelæggelse)
 25.Forbedret adgang til domstolene: retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende civil- og handelsretlige tvister (kortfattet forelæggelse)
 26.Regionalpolitikken som en del af generelle statsstøtteordninger (kortfattet forelæggelse)
 27.Strategi for en europæisk elektronisk bompengetjeneste og et mærkatsystem til lette private køretøjer i Europa (kortfattet forelæggelse)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring, hvori han ærede de mange ofre for oversvømmelserne i Europa og gav udtryk for sin solidaritet med de titusindvis af mennesker, der var blevet evakueret. Han takkede alle de frivillige, som ydede en indsats i denne forbindelse, og nævnede, at situationen fortsat var meget alvorlig og nødvendiggjorde hurtig hjælp. Formanden understregede desuden vigtigheden af forebyggende foranstaltninger.

Formanden gjorde opmærksom på festlighederne den 1. juli 2013, hvor Kroatien ville tiltræde Den Europæiske Union og dermed ville blive den 28. medlemsstat. Han opfordrede medlemmerne til sammen med ham selv og formanden for Kroatiens parlament, Josip Leko, at deltage i den velkomstceremoni, der ville blive afholdt den første dag af mødeperioden i juli.

°
° ° °

På formandens opfordring gav Daniel Cohn-Bendit Herbert Reul en undskyldning for de uhøflige ytringer, han havde fremsagt over for denne på mødet den 23. maj 2013.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Sonia Alfano tog ordet for at mindes Giuseppe la Rosa, der var kaptajn i den italienske hær og havde mistet livet i Afghanistan for at beskytte sine soldaterkammerater.


4. Parlamentets sammensætning

De bulgarske myndigheder havde meddelt, at Kristian Vigenin var blevet udnævnt til udenrigsminister med virkning fra den 29. maj 2013, og at Marusya Ivanova Lyubcheva var valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for ham med virkning fra den 7. juni 2013.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet og forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, konstaterede Parlamentet, at Kristian Vigenins mandat var ledigt fra den 29. maj 2013 at regne, og tog til efterretning, at Marusya Ivanova Lyubcheva var valgt til medlem af Europa-Parlamentet fra den 7. juni 2013 at regne.

Marusya Ivanova Lyubcheva deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Valgs prøvelse

Parlamentet besluttede efter forslag fra JURI at erklære følgende personers mandat for gyldigt:

- Susy De Martini, Fabrizio Bertot og Franco Bonanini med virkning fra den 12. april 2013

- Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi og Roberta Metsola med virkning fra den 25. april 2013

- Franco Frigo med virkning fra den 7. maj 2013.


6. De politiske gruppers sammensætning

Mario Borghezio hører til blandt løsgængerne med virkning fra den 3. juni 2013.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PPE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro og Kosovo: Roberta Metsola

°
° ° °

Mario Borghezio tog ordet for at meddele, at han havde indgivet en klage med påstand om annullation af EFD-Gruppens afgørelse vedrørende ham.


8. Parlamentets mødekalender - 2014

Formandskonferencen havde på sit møde torsdag den 6. juni 2013 vedtaget et udkast til Parlamentets mødekalender for 2014 med følgende mødeperioder:

- fra 13. til 16. januar

- fra 3. til 6. februar

- fra 24. til 27. februar

- fra 10. til 13. marts

- den 2. og 3. april

- fra 14. til 17. april

- fra 1. til 3. juli (konstituerende mødeperiode)

- fra 14. til 17. juli

- fra 15. til 18. september

- den 8. og 9. oktober

- fra 20. til 23. oktober

- den 12. og 13. november

- fra 24. til 27. november

- fra 15. til 18. december

Fristen for indgivelse af ændringeforslag fastsattes til tirsdag den 11. juni 2013, kl. 12.00.
Afstemningen ville finde sted onsdag den 12. juni 2013, kl. 11.30.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 450/2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) for så vidt angår dens anvendelsesdato (00023/2013/LEX - C7-0159/2013 - 2013/0104(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter (00010/2013/LEX - C7-0158/2013 - 2012/0040(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om midlertidig tilbagetrækning af Myanmars/Burmas adgang til generelle toldpræferencer (00012/2013/LEX - C7-0157/2013 - 2012/0251(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (00009/2013/LEX - C7-0156/2013 - 2012/0039(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 2004/35/EF (00008/2013/LEX - C7-0155/2013 - 2011/0309(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (omarbejdning) (00016/2013/LEX - C7-0154/2013 - 2011/0358(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål (00007/2013/LEX - C7-0153/2013 - 2011/0130(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (00076/2012/LEX - C7-0152/2013 - 2011/0364(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (00034/2013/LEX - C7-0151/2013 - 2011/0156(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (00027/2013/LEX - C7-0150/2013 - 2011/0137(COD)).


10. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000040/2013) af Eva Joly for Udviklingsudvalget og Elmar Brok for Udenrigsudvalget til Rådet: Genopbygning og demokratisering af Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013);

- (O-000041/2013) af Eva Joly for Udviklingsudvalget og Elmar Brok for Udenrigsudvalget til Kommissionen: Genopbygning og demokratisering af Mali (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013);

- (O-000057/2013) af Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Kommissionen: Meddelelse fra Kommissionen om sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020 (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013);

- (O-000063/2013) af Sharon Bowles for Økonomi- og Valutaudvalget til Rådet: Rådets manglende fremskridt vedrørende retsakter om finansielle tjenesteydelser (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013);

- (O-000065/2013) af Sharon Bowles for Økonomi- og Valutaudvalget til Kommissionen: Forsinkelse af Kommissionens vedtagelse af forslagene om finansielle tjenesteydelser (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013).


11. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side om partnerskab og samarbejde

- aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 119, stk. 1)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. maj 2013)

AFET

- Årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2012 (2013/2081(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

ECON

- Den Europæiske Centralsbanks årsberetning 2012 (2013/2076(INI))

- Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (2013/2075(INI))

JURI

- EU-lovgivningens hensigtsmæssighed, subsidiaritet og proportionalitet - 19. rapport om bedre lovgivning for 2011 (COM(2012)0746COM(2012)0373) - (2013/2077(INI))
(rådg.udv.: AFCO, REGI)

LIBE

- Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (2013/2078(INI))
(rådg.udv.: PETI, FEMM, EMPL)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 42)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. maj 2013)

ENVI

- Parlamentets rettigheder i forbindelse med proceduren for udnævnelse af fremtidige administrerende direktører for Det Europæiske Miljøagentur – ændring af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (2013/2089(INI))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 18 . april 2013)

AFET

- Korruption i den offentlige og den private sektor: indvirkning på menneskerettighederne i tredjelande (2013/2074(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

CULT

- Gennemførelse af EU-strategien for unge 2010-2012 (COM(2012)0495) - (2013/2073(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ENVI, EMPL, REGI)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. maj 2013)

AFCO

- Forbedring af de praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014 (COM(2013)0126 - COM(2013)1303) - (2013/2102(INI))

AGRI

- Fremtiden for Europas gartnerisektor – vækststrategier (2013/2100(INI))

- Planteforædling: muligheder for at øge kvaliteten og udbyttet (2013/2099(INI))

- Regional kvalitetsmærkning: mod bedste praksis i landdistrikternes økonomi (2013/2098(INI))
(rådg.udv.: TRAN, REGI)

- Bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder og randområder efter udløbet af mælkekvoten (2013/2097(INI))

- Fremtiden for små landbrugsbedrifter (2013/2096(INI))

DEVE

- Det internationale samfunds indsats på området for udvikling og statsopbygning i Sydsudan (2013/2090(INI))
(rådg.udv.: AFET)

ENVI

- Fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf (2013/2091(INI))
(rådg.udv.: AGRI, IMCO)

- Gennemførelsesbetænkning 2013: Udvikling og anvendelse af teknologi til opsamling og lagring af CO2 i Europa (2013/2079(INI))

FEMM

- Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (2013/2103(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

IMCO

- En europæisk handlingsplan for detailhandelen til gavn for alle aktører (COM(2013)0036) - (2013/2093(INI))
(rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

ITRE

- EU's politik for rumindustrien – udnyttelse af potentialet for økonomisk vækst i rumsektoren (COM(2013)0108) - (2013/2092(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA, IMCO)

- Rapport om gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation (2013/2080(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

PECH

- Viden om havene 2020: Forbedret kortlægning af havbunden til fiskeriformål (COM(2012)0473) - (2013/2101(INI))

REGI

- Regionalpolitikken som en del af generelle statsstøtteordninger (2013/2104(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ECON)

- Medlemsstaternes evne til at sikre en effektiv og rettidig start på den nye programperiode for samhørighedspolitikken (2013/2095(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- Intelligent specialisering: sammenkobling af avancerede enheder som grundlag for en sund samhørighedspolitik (2013/2094(INI))

Ændring af en titel

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. maj 2013)

AFET

- Ny titel på initiativbetænkning INI 2012/2253: "Henstilling til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen, til Rådet og til Kommissionen om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde"

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 50)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. maj 2013)

REGI

- Regionalpolitikken som en del af generelle statsstøtteordninger (2013/2104(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ECON)
Associerede udvalg REGI, ECON

IMCO

- Udnævnelse af et nyt medlem af Europa-Kommissionen - det kroatiske medlem Neven Mimica (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 – 2013/0806(NLE))
(rådg.udv.: ENVI)
Associerede udvalg IMCO, ENVI

Procedure med fælles udvalgsmøder (forretningsordenens artikel 51)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 16. maj 2013)

- Strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD))
udvalg: CONT, LIBE
(rådg.udv.: JURI, ECON, JURI (art. 37))


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, og om frigørelsesreglerne for visse medlemsstater (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

FEMM, PECH, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL, ECON, IMCO, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med finansieringstransaktioner til støtte for investeringsprojekter uden for Unionen (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om samarbejde om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område (omarbejdning) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

JURI

- Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Forslag til Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (10273/2013 – C7-0160/2013 - 2010/312(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning [...] om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD)) - IMCO - Ordfører: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler (CSD'er) samt om ændring af direktiv 98/26/EF (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)) - ECON - Ordfører: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (COM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD)) - PECH - Ordfører: Diane Dodds (A7-0141/2013)

- Betænkning om en strategi for en europæisk elektronisk bompengetjeneste og et mærkatsystem til lette private køretøjer i Europa (2012/2296(INI)) - TRAN - Ordfører: Jim Higgins (A7-0142/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en langsigtet plan for torskebestande og for fiskeri efter disse bestande (COM(2012)0498 - C7-0290/2012 - 2012/0236(COD)) - PECH - Ordfører: Diane Dodds (A7-0146/2013)

- Henstilling til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, Rådet og Kommissionen om revisionen i 2013 af EU-Udenrigstjenestens organisation og funktionsmåde (2012/2253(INI)) - AFET – Medordførere: Elmar Brok og Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af visse retsakter inden for landbrugs- og fiskeristatistik (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD)) - AGRI - Ordfører: Paolo De Castro (A7-0148/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD)) - LIBE - Ordfører: Timothy Kirkhope (A7-0150/2013)

- Betænkning om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union (2012/2293(INI)) - EMPL - Ordfører: Karima Delli (A7-0155/2013)

- Betænkning om forbedret adgang til domstolene: retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende civil- og handelsretlige tvister (2012/2101(INI)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

- Betænkning om en ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik (2012/2133(INI)) - IMCO - Ordfører: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

- Betænkning om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU (2013/2009(INI)) - FEMM - Ordfører: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

- Betænkning om årtusindudviklingsmålene – fastlæggelse af rammen for tiden efter 2015 (2012/2289(INI)) - DEVE - Ordfører: Filip Kaczmarek (A7-0165/2013)

- Betænkning om EU's luftfartspolitik over for tredjelande – indsats i forbindelse med fremtidige udfordringer (2012/2299(INI)) - TRAN - Ordfører: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

- Betænkning om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer (interimsbetænkning) (2012/2117(INI)) – CRIM - Ordfører: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

- Betænkning om presse- og mediefrihed i verden (2011/2081(INI)) - AFET - Ordfører: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD)) - LIBE - Ordfører: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)) - ECON - Ordfører: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)) - ECON - Ordfører: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af George Pufan til medlem af Revisionsretten (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE)) - CONT - Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

- * Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Neven Mates til medlem af Revisionsretten (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE)) - CONT - Ordfører: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (COM(2012)0617 - C7-0358/2012 - 2012/0295(COD)) - EMPL - Ordfører: Emer Costello (A7-0183/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013 (COM(2013)0159 - C7-0079/2013 - 2013/0087(COD)) - AGRI - Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jacek Olgierd Kurskis immunitet (2013/2019(IMM)) - JURI - Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af den foreløbige aftale med henblik på en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side (14757/2012 - C7-0369/2012 - 2008/0139(NLE)) - INTA - Ordfører: David Martin (A7-0190/2013)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Małgorzata Handzliks immunitet (2012/2238(IMM)) - JURI - Ordfører: Dimitar Stoyanov (A7-0195/2013)

- Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om udkast til EU-retningslinjer om fremme og beskyttelse af religions- og trosfrihed (2013/2082(INI)) - AFET - Ordfører: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

- Betænkning om regionalpolitikken som en del af en bredere statsstøtteordning (2013/2104(INI)) - REGI - Ordfører: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) og konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen (COM(2011)0118 - C7-0070/2011 - 2011/0051(COD)) - LIBE - Ordfører: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Alexander Alvaros parlamentariske immunitet (2013/2106(IMM)) - JURI - Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Henstilling om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - AFCO - Ordførere: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Betænkning om udkast til Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - LIBE - Ordfører: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

3) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD)) - IMCO - Ordfører: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD)) - ENVI - Ordfører: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - LIBE - Ordfører: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - LIBE - Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (omarbejdning) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - LIBE - Ordfører: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013).


14. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 23. maj 2013.

Jean Michel Charliot (nr. 0453/2013); László Honti (nr. 0454/2013); (navn fortroligt) (nr. 0455/2013); Fabio Mincuzzi (nr. 0456/2013); Edward Kasza (Apotheca Pacis) (nr. 0457/2013); Louis Feldesi (nr. 0458/2013); Янаки Ганчев (НПО „Орлов мост за промяна“) (nr. 0459/2013); Laura Marini (nr. 0460/2013); Татяна Ботева Мало (nr. 0461/2013); Thomas Doorhy (nr. 0462/2013); (navn fortroligt) (nr. 0463/2013); Gintautė Misiukaitė (nr. 0464/2013); Thierry Lambin (nr. 0465/2013); Thierry Lambin (nr. 0466/2013); (navn fortroligt) (nr. 0467/2013); (navn fortroligt) (nr. 0468/2013); Sokol Hasani (nr. 0469/2013); Koen Roovers (Alter - EU) (nr. 0470/2013); Gian Marco Prampolini (LEAL - Lega Antivivisezionista ONLUS) (12437 underskrifter) (nr. 0471/2013); Robert Collinson (nr. 0472/2013); Margaret Treston-Smith in Troisi (nr. 0473/2013); Giancarlo Locarni (nr. 0474/2013); Craig Sandiford (nr. 0475/2013); Alberto Buttini (nr. 0476/2013); (navn fortroligt) (nr. 0477/2013); Patrick Le Cam (nr. 0478/2013); Maurizio Cancelmo (nr. 0479/2013); (navn fortroligt) (nr. 0480/2013); Nadège Bonfils (Collectif O.I.N. Plaine du Var) (nr. 0481/2013); Sohail Khan (nr. 0482/2013); Edmund A. M. Neugebauer (IFOM - Institute for Research in Operative Medicine, Universität Witten/Herdecke) (46 underskrifter) (nr. 0483/2013); Ludwig Schmidt (nr. 0484/2013); Heike Werding (nr. 0485/2013); Matthias Pochmann (nr. 0486/2013); (navn fortroligt) (nr. 0487/2013); Karim Abdelwahed (nr. 0488/2013); Steffen Renno (nr. 0489/2013); Markus Schickel (nr. 0490/2013); Christoph Bilan (nr. 0491/2013); Claudia Bratfisch (nr. 0492/2013); Argirios Tsorakis (nr. 0493/2013); (navn fortroligt) (nr. 0494/2013); Louis Dirickx (nr. 0495/2013); (navn fortroligt) (nr. 0496/2013); Ulrich Langner (nr. 0497/2013); (navn fortroligt) (nr. 0498/2013); (navn fortroligt) (nr. 0499/2013); Wolfgang Diesel (nr. 0500/2013); Raitis Jākobsons (nr. 0501/2013); Veneranda Beitane (nr. 0502/2013); (navn fortroligt) (nr. 0503/2013); Ana Kulakova (nr. 0504/2013); Krystian Salamon (nr. 0505/2013); Norbert Mastalerz (Urząd miasta Tarnobrzega) (nr. 0506/2013); Wiesław Wiśniewski (Stowarzyszenie dzieci ofiar wojny ziemi zamojskiej) (nr. 0507/2013); Mateusz Witkowski (nr. 0508/2013); Sylwia Mackowiak (Stowarzyszenie "Nasz dom") (nr. 0509/2013); Iwona Hypsior Bak (F.H.U. Iwitrans) (nr. 0510/2013); Janina Arasini (nr. 0511/2013); Kamil Czernuszewicz (nr. 0512/2013); Anna Cartiková (3 underskrifter) (nr. 0513/2013); Karol Krajčovič (nr. 0514/2013); Turko Dezider (nr. 0515/2013); Борислав Георгиев (nr. 0516/2013); Веселинка Монева (nr. 0517/2013); Иван Кузев (nr. 0518/2013); Theodoros Pitikaris (nr. 0519/2013); Mihail Ioannidis (nr. 0520/2013); Eric Moons (nr. 0521/2013); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0522/2013); Alicja Pietrzyk (20 underskrifter) (nr. 0523/2013); Pedro Segura Medina (nr. 0524/2013); (navn fortroligt) (nr. 0525/2013); Gürz Cengiz (nr. 0526/2013); Christian Paul Nelly Jean-Marie Gielen (nr. 0527/2013); (navn fortroligt) (nr. 0528/2013); George Gindac (nr. 0529/2013); Terence Patrick Bennett (nr. 0530/2013); Barry Tyler (nr. 0531/2013); (navn fortroligt) (nr. 0532/2013); Coordinamento Associazioni per il Problema del Pisu (10 underskrifter) (nr. 0533/2013); Martin Mittmann (nr. 0534/2013); Luca Calenne (nr. 0535/2013); Daniele Del Giudice (nr. 0536/2013); Olivier Heloir (nr. 0537/2013); Paul Philipp Maeser (nr. 0538/2013); Christopher Burns (nr. 0539/2013); Fulvio Fiorentini (nr. 0540/2013); Fulvio Fiorentini (nr. 0541/2013); Ada Busman (nr. 0542/2013); Henri Autero (nr. 0543/2013); Augusto Scandiuzzi (nr. 0544/2013); (navn fortroligt) (nr. 0545/2013).

Den 27. maj 2013.

José Luis Baró Fuentes (nr. 0546/2013).


15. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne juni og 2013 (PE 512.506/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Betænkning: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) (punkt 53 i PDOJ)
Hannes Swoboda for S&D-Gruppen tog ordet og anmodede om, at forhandlingen blev udsat til mødeperioden i juli 2013.

Parlamentet godtog anmodningen.

NSA's PRISM-program
Talere: Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der anmodede om optagelse på dagsordenen af en redegørelse fra Kommissionen om USA's internetovervågning af EU-borgere (NSA's PRISM-program), og Hannes Swoboda, der udtalte sig for anmodningen.
Parlamentet godtog anmodningen, og redegørelsen blev opført på dagsordenen i stedet for betænkningen af Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) og ville blive efterfulgt af en talerrunde med de politiske gruppers ordførere.

Betænkning: Carlos Coelho (A7-0226/2012) (punkt 130 i PDOJ)
Carlos Coelho for PPE-Gruppen tog ordet og anmodede om henvisning af sin betænkning til fornyet udvalgsbehandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 175 for dermed at tage hensyn til den aftale, der var indgået mellem Rådet og Kommissionen om dette emne, såvel som at muliggøre afstemningen i udvalget senere på aftenen om en ny tekst, der ville være tilpasset den nye situation.

Parlamentet godtog anmodningen.

Onsdag

Betænkning: Timothy Kirkhope (A7-0150/2013) (punkt 143 i PDOJ)
Talere: Timothy Kirkhope for ECR, der anmodede om henvisning af betænkningen til fornyet udvalgsbehandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 175, Axel Voss, der støttede denne anmodning, og Jan Philipp Albrecht, der talte imod den.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (143 for, 83 imod, 9 hverken/eller).

Torsdag

Betænkning: Giovanni La Via (punkt 120 i PDOJ) og betænkning: Reimer Böge (punkt 119 i PDOJ)
Som følge af manglende enighed i Rådet var disse to betænkninger endnu ikke blevet vedtaget i Budgetudvalget, men de ville forblive på dagsordenen i tilfælde af, at Rådet nåede til enighed.
Giovanni La Via tog ordet.

°
° ° °

Philip Claeys tog ordet og foreslog med hensyn til redegørelsen ved Catherine Ashton om situationen i Tyrkiet (punkt 165 i PDOJ), at man også inviterede Štefan Füle (medlem af Kommissionen med ansvar for udvidelse og den europæiske naboskabspolitik) til at deltage i forhandlingen (formanden meddelte, at han ville viderebringe anmodningen).

Talere: Bernd Posselt, der ønskede en bekræftelse af, at Kroatiens tiltrædelse var garanteret, uanset hvilken holdning Rådet ville indtage i budgetspørgsmålet (formanden forsikrede ham dette og gentog sin kritik af Rådet), og Francesco Enrico Speroni, der ligeledes kom ind på Kroatiens tiltrædelse.

Jean-Pierre Audy tog ordet om afviklingen af de højtidelige møder..

Giovanni La Via tog ordet om Francesco Enrico Speronis indlæg.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


16. Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge (forhandling)

Betænkning om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer (interimsbetænkning) [2012/2117(INI)] - Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge. Ordfører: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

Salvatore Iacolino forelagde betænkningen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Véronique Mathieu Houillon for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Cornelis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Tadeusz Zwiefka, Rita Borsellino, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, James Nicholson, Jaroslav Paška, Dimitar Stoyanov, Barbara Weiler, Bill Newton Dunn, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei, Iliana Malinova Iotova og Emer Costello.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mojca Kleva Kekuš, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira og Monika Smolková.

Talere: Cecilia Malmström og Salvatore Iacolino.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 11.6.2013.


17. Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) [2011/0152(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

Elisabeth Morin-Chartier forelagde betænkningen.

László Andor (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Sylvana Rapti for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Georgios Toussas for GUE/NGL-Gruppen, Sari Essayah, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Milan Cabrnoch, Peter Liese og Antigoni Papadopoulou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati, Frédérique Ries og Andreas Mölzer.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: László Andor og Elisabeth Morin-Chartier.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 11.6.2013.


18. Sociale investeringer i vækst og samhørighed (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000057/2013) af Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Kommissionen: Meddelelse fra Kommissionen om sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020 (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013)

Pervenche Berès begrundede spørgsmålet.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Thomas Mann, Sylvana Rapti, Edite Estrela, Regina Bastos, Alejandro Cercas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Olbrycht og Sari Essayah.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pervenche Berès, Mojca Kleva Kekuš, Marian Harkin, Malika Benarab-Attou, Erik Bánki, Andreas Mölzer og Krisztina Morvai.

László Andor tog ordet.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om meddelelse fra Kommissionen om sociale investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020 (2013/2607(RSP)) (B7-0255/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.17 i protokollen af 12.6.2013.


19. Toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (forhandling) ***II

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 [2011/0137(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

Jürgen Creutzmann forelagde indstillingen.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Małgorzata Handzlik for PPE-Gruppen, Anna Hedh for S&D-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Phil Prendergast, Amelia Andersdotter, Sari Essayah og Josefa Andrés Barea.

Talere: Algirdas Šemeta og Jürgen Creutzmann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 11.6.2013.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Claudette Abela Baldacchino, Pat the Cope Gallagher, Indrek Tarand, Paul Murphy, Monika Panayotova, Ricardo Cortés Lastra, Ildikó Gáll-Pelcz, Corina Creţu, Michael Gahler, Vojtěch Mynář, Ana Miranda, Andrey Kovatchev, Katarína Neveďalová, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Muñiz De Urquiza, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Martin Ehrenhauser, Georgios Papanikolaou, Monica Luisa Macovei, Salvador Sedó i Alabart, Bruno Gollnisch, Angelika Niebler, Maria Eleni Koppa, Monika Hohlmeier og Alexander Mirsky.


21. En ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en ny dagsorden for den europæiske forbrugerpolitik [2012/2133(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

Vicente Miguel Garcés Ramón foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Ana Miranda, João Ferreira, Olga Sehnalová, Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Erik Bánki og María Irigoyen Pérez.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 11.6.2013.


22. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 61, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene hertil samt Kommissionens holdning hertil:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdning) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (omarbejdning) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (omarbejdning) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
henvist til: kor.udv.: LIBE

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over, var således at regne fra den 11. juni 2013..


23. Socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union [2012/2293(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Karima Delli (A7-0155/2013)

Karima Delli foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Marije Cornelissen, Claudio Morganti, Csaba Sógor, Alejandro Cercas, Inês Cristina Zuber, Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Dimitar Stoyanov, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karima Delli, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Jaroslav Paška og Sari Essayah.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 11.6.2013.


24. Kvinders uddannelses- og erhvervsmæssige mobilitet i EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om kvinders uddannelses- og erhvervsmæssige mobilitet i EU [2013/2009(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

Licia Ronzulli foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Elena Băsescu, Katarína Neveďalová og Zita Gurmai.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 11.6.2013.


25. Forbedret adgang til domstolene: retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende civil- og handelsretlige tvister (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forbedret adgang til domstolene: retshjælp i forbindelse med grænseoverskridende civil- og handelsretlige tvister [2012/2101(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

Tadeusz Zwiefka foretog forelæggelsen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Oldřich Vlasák.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 11.6.2013.


26. Regionalpolitikken som en del af generelle statsstøtteordninger (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om regionalpolitikken som en del af generelle statsstøtteordninger [2013/2104(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

Oldřich Vlasák foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Mojca Kleva Kekuš, Erik Bánki, João Ferreira og Elena Băsescu.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.18 i protokollen af 12.6.2013.


27. Strategi for en europæisk elektronisk bompengetjeneste og et mærkatsystem til lette private køretøjer i Europa (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en strategi for en europæisk elektronisk bompengetjeneste og et mærkatsystem til lette private køretøjer i Europa [2012/2296(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jim Higgins (A7-0142/2013)

Jim Higgins foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Spyros Danellis, Jaroslav Paška og João Ferreira.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.3 i protokollen af 11.6.2013.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 512.506/OJMA).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.05.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik