Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 247kWORD 150k
Maanantai 10. kesäkuuta 2013 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Euroopan parlamentin istuntokalenteri 2014
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Vetoomukset
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (keskustelu)
 17.Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille ***I (keskustelu)
 18.Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit (keskustelu)
 19.Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta (keskustelu) ***II
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Euroopan kuluttajapolitiikan uudet tavoitteet (lyhyt esittely)
 22.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 23.Sosiaalinen asuntotuotanto Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 24.Naisten koulutuksellinen ja ammatillinen liikkuvuus (lyhyt esittely)
 25.Oikeusapu rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa (lyhyt esittely)
 26.Aluepolitiikka osana laajempia valtiontukijärjestelmiä (lyhyt esittely)
 27.Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä (lyhyt esittely)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 17.00.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän osoitti kunnioitustaan tulvien lukuisille uhreille Euroopassa ja esitti myötätuntonsa kymmenille tuhansille evakuoiduille henkilöille. Puhemies kiitti kaikkia vapaaehtoisia, jotka ovat avustaneet tässä tilanteessa, ja totesi, että tilanne on edelleen hyvin vakava ja apua kaivataan kipeästi. Puhemies korosti myös ennaltaehkäisevien toimien merkitystä.

Puhemies muistutti juhlallisuuksista 1. heinäkuuta 2013, jolloin Kroatia liittyy Euroopan unioniin ja siitä tulee unionin 28. jäsenvaltio. Hän kutsui jäsenet hänen itsensä ja Kroatian parlamentin puhemiehen Josip Lekon järjestämään tervetuliaistilaisuuteen, joka järjestetään heinäkuun istuntojakson ensimmäisenä päivänä.

°
° ° °

Daniel Cohn-Bendit käytti puheenvuoron ja esitti puhemiehen kehotuksesta anteeksipyynnön Herbert Reulille, jota hän oli loukannut puheellaan 23. toukokuuta 2013 pidetyssä istunnossa.


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Sonia Alfano käytti puheenvuoron Italian armeijan kapteenin Giuseppe la Rosan muiston kunniaksi. Tämä oli kuollut Afganistanissa suojellessaan aseveljiään.


4. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Bulgarian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Kristian Vigenin on nimitetty ulkoministeriksi 29. toukokuuta 2013 alkaen ja että hänen tilalleen on valittu Marusya Ivanova Lyubcheva 7. kesäkuuta 2013 alkaen.

Jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 7 artiklan 1 kohdan ja työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti parlamentti totesi Kristian Vigeninin edustajantoimen vapautuneen 29. toukokuuta 2013 ja merkitsi tiedoksi Marusya Ivanova Lyubchevan nimityksen Euroopan parlamentin jäseneksi 7. kesäkuuta 2013 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Marusya Ivanova Lyubcheva osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa seuraavien jäsenten valtuutukset päteviksi:

- Susy De Martini, Fabrizio Bertot ja Franco Bonanini 12. huhtikuuta 2013 alkaen

- Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi ja Roberta Metsola 25. huhtikuuta 2013 alkaen

- Franco Frigo 7. toukokuuta 2013 alkaen.


6. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Mario Borghezio kuuluu sitoutumattomiin 3. kesäkuuta 2013 alkaen.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PPE-ryhmän pyynnöstä seuraavan nimityksen:

suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta: Roberta Metsola

°
° ° °

Mario Borghezio käytti puheenvuoron ja ilmoitti, että hän on jättänyt kumoamiskanteen EFD-ryhmän häntä koskevasta päätöksestä.


8. Euroopan parlamentin istuntokalenteri 2014

Puheenjohtajakokous hyväksyi 6. kesäkuuta 2013 pitämässään kokouksessa seuraavan ehdotuksen vuoden 2014 istuntokalenteriksi:

– 13.–16. tammikuuta

– 3.–6. helmikuuta

– 24.–27. helmikuuta

– 10.–13. maaliskuuta

– 2.–3. huhtikuuta

– 14.–17. huhtikuuta

– 1.–3. heinäkuuta (järjestäytymisistunto)

– 14.–17. heinäkuuta

– 15.–18. syyskuuta

– 8.–9. lokakuuta

– 20.–23. lokakuuta

– 12.–13. marraskuuta

– 24.–27. marraskuuta

– 15.–18. joulukuuta

Määräaika tarkistusten jättämiselle on tiistaina 11. kesäkuuta 2013 klo 12.00.
Äänestys toimitetaan keskiviikkona 12. kesäkuuta 2013 klo 11.30.


9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 74 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o 450/2008 muuttamisesta sen soveltamisen alkamispäivän osalta (00023/2013/LEX - C7-0159/2013 - 2013/0104(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien unionin sisäisessä kaupassa ja unioniin tuonnissa sovellettavien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten osalta (00010/2013/LEX - C7-0158/2013 - 2012/0040(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yleisten tullietuuksien väliaikaisesta peruuttamisesta Burmalta/Myanmarilta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 552/97 kumoamisesta (00012/2013/LEX - C7-0157/2013 - 2012/0251(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista kuljetuksista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (00009/2013/LEX - C7-0156/2013 - 2012/0039(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi merellä tapahtuvan öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuudesta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta (00008/2013/LEX - C7-0155/2013 - 2011/0309(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu) (00016/2013/LEX - C7-0154/2013 - 2011/0358(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta (00007/2013/LEX - C7-0153/2013 - 2011/0130(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus hainevien irrottamisesta aluksella annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1185/2003 muuttamisesta (00076/2012/LEX - C7-0152/2013 - 2011/0364(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (00034/2013/LEX - C7-0151/2013 - 2011/0156(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta (00027/2013/LEX - C7-0150/2013 - 2011/0137(COD)).


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000040/2013) Eva Joly kehitysyhteistyövaliokunnan puolesta ja Elmar Brok ulkoasiainvaliokunnan puolesta neuvostolle: Malin jälleenrakentaminen ja demokratisoituminen (2013/2587(RSP)) (B7-0205/2013)

- (O-000041/2013) Eva Joly kehitysyhteistyövaliokunnan ja Elmar Brok ulkoasiainvaliokunnan puolesta komissiolle: Malin jälleenrakentaminen ja demokratisoituminen (2013/2587(RSP)) (B7-0206/2013)

- (O-000057/2013) Pervenche Berès työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto "Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013)

- (O-000063/2013) Sharon Bowles talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvoston kyvyttömyys edetä rahoituspalveluja koskevien ehdotusten käsittelyssä (2013/2658(RSP)) (B7-0208/2013)

- (O-000065/2013) Sharon Bowles talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Rahoituspalveluja koskevien ehdotusten hyväksymisen viivästyminen komissiossa (2013/2658(RSP)) (B7-0209/2013).


11. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- puitesopimus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian kumppanuudesta ja yhteistyöstä

- Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 119 artiklan 1 kohta)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. toukokuuta 2013)

AFET-valiokunta

- Neuvoston vuosittainen selvitys Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vuonna 2012 (2013/2081(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

ECON-valiokunta

- Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2012 (2013/2076(INI))

- EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (2013/2075(INI))

JURI-valiokunta

- EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet - 19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011” (COM(2012)0746COM(2012)0373) - (2013/2077(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, REGI)

LIBE-valiokunta

- Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2012) (2013/2078(INI))
(lausuntoa varten: PETI, FEMM, EMPL)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 42 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. toukokuuta 2013)

ENVI-valiokunta

- Parlamentin oikeudet Euroopan ympäristökeskuksen tulevien toiminnanjohtajien nimittämismenettelyssä - Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009 9 artiklan muuttaminen (2013/2089(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 18. huhtikuuta 2013)

AFET-valiokunta

- Korruptio julkisella ja yksityisellä sektorilla ja sen vaikutukset ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa (2013/2074(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

CULT-valiokunta

- EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpano (COM(2012)0495) - (2013/2073(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ENVI, EMPL, REGI)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. toukokuuta 2013)

AFCO-valiokunta

- Euroopan parlamentin vuoden 2014 vaalien käytännön järjestelyjen parantaminen (COM(2013)0126COM(2013)1303) - (2013/2102(INI))

AGRI-valiokunta

- Euroopan kasvinviljelyalan tulevaisuus – kasvustrategiat (2013/2100(INI))

- Kasvinjalostus: mahdolliset keinot parantaa laatua ja satoa (2013/2099(INI))

- Alueen laatumerkki: kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä (2013/2098(INI))
(lausuntoa varten: TRAN, REGI)

- Maidontuotannon jatkaminen vuoristoalueilla, epäsuotuisilla alueilla ja syrjäisimmillä alueilla maitokiintiön lakkauttamisen jälkeen (2013/2097(INI))

- Pienten maatilojen tulevaisuus (2013/2096(INI))

DEVE-valiokunta

- Kansainvälisen yhteisön ponnistelut Etelä-Sudanin kehityksen ja valtiorakenteiden kehittämisen alalla (2013/2090(INI))
(lausuntoa varten: AFET)

ENVI-valiokunta

- Elintarvikekriisi, petokset elintarvikeketjussa ja niiden valvonta (2013/2091(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, IMCO)

- Täytäntöönpanokertomus 2013: Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian kehittäminen ja käyttö Euroopassa (2013/2079(INI))

FEMM-valiokunta

- Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (2013/2103(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

IMCO-valiokunta

- Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelma kaikkien toimijoiden eduksi (COM(2013)0036) - (2013/2093(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON)

ITRE-valiokunta

- EU:n avaruusteollisuuspolitiikka - talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla (COM(2013)0108) - (2013/2092(INI))
(lausuntoa varten: AFET, INTA, IMCO)

- Täytäntöönpanokertomus sähköisen viestinnän uudesta sääntelyjärjestelmästä (2013/2080(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

PECH-valiokunta

- Meriosaaminen 2020: merenpohjan kartoituksen parantaminen kalastusta varten (COM(2012)0473) - (2013/2101(INI))

REGI-valiokunta

- Aluepolitiikka osana laajempia valtiontukijärjestelmiä (2013/2104(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ECON)

- EU:n jäsenvaltioiden valmiudet käynnistää koheesiopolitiikan uusi ohjelmakausi tehokkaasti ja hyvissä ajoin (2013/2095(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Älykäs erikoistuminen: huippuosaamisen verkottuminen toimivan koheesiopolitiikan osatekijänä (2013/2094(INI))

Otsikon muutos
(puheenjohtajakokouksen päätös 16. toukokuuta 2013)

AFET-valiokunta

- valiokunta-aloitteisen mietinnön INI 2012/2253 uusi otsikko: "Suositus komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaation ja toiminnan tarkistamisesta vuonna 2013"

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 50 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. toukokuuta 2013)

REGI-valiokunta

- Aluepolitiikka osana laajempia valtiontukijärjestelmiä (2013/2104(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, ECON)
Valiokuntien yhteistyömenettely REGI, ECON

IMCO-valiokunta

- Euroopan komission uuden jäsenen nimittäminen - Kroatian jäsen Neven Mimica (HR) (N7-0062/2013 - C7-0118/2013 – 2013/0806(NLE))
(lausuntoa varten: ENVI)
Valiokuntien yhteistyömenettely IMCO, ENVI

Valiokuntien yhteiskokousmenettely (työjärjestyksen 51 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 16. toukokuuta 2013)

- Unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin (COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD))
valiokunnat: CONT, LIBE
(lausuntoa varten: JURI, ECON, JURI (37 artikla))


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten sekä maksusitoumusten vapauttamissääntöjen osalta tietyissä jäsenvaltioissa (COM(2013)0301 - C7-0143/2013 - 2013/0156(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

FEMM, PECH, ENVI, EMPL, BUDG, CONT, TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta (COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL, ECON, IMCO, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, ECON, INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (uudelleenlaatiminen) (COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

JURI

- Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1336/97/EY kumoamisesta (COM(2013)0329 - C7-0149/2013 - 2011/0299(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

CULT, ENVI, ECON, LIBE, IMCO, REGI

- Ehdotus neuvoston asetukseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (10273/2013 – C7-0160/2013 – 2010/312(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Luonnos Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan

AFCO

2) parlamentin valiokunnilta:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI) annetun asetuksen muuttamisesta (COM(2011)0883 - C7-0512/2011 - 2011/0435(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Bernadette Vergnaud (A7-0038/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivin 98/26/EY muuttamisesta (COM(2012)0073 - C7-0071/2012 - 2012/0029(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Kay Swinburne (A7-0039/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (COM(2011)0290 - C7-0135/2011 - 2011/0138(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0139/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Diane Dodds (A7-0141/2013)

- Mietintö kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta (2012/2296(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Jim Higgins (A7-0142/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta (COM(2012)0498 - C7-0290/2012 - 2012/0236(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Diane Dodds (A7-0146/2013)

- Suositus unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja Euroopan komission varapuheenjohtajalle, neuvostolle ja komissiolle Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaation ja toiminnan tarkistamisesta vuonna 2013 (2012/2253(INI)) – AFET-valiokunta - Yhteisesittelijät: Elmar Brok ja Roberto Gualtieri (A7-0147/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen maataloustilasto- ja kalastustilastoalan säädösten muuttamisesta (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Paolo De Castro (A7-0148/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisemistä, paljastamista, tutkimista ja syytteeseenpanoa varten (COM(2011)0032 - C7-0039/2011 - 2011/0023(COD)) - LIB-valiokunta - Esittelijä: Timothy Kirkhope (A7-0150/2013)

- Mietintö sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan unionissa (2012/2293(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Karima Delli (A7-0155/2013)

- Mietintö oikeussuojan saatavuuden parantamisesta: oikeusavun antamisesta rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa (2012/2101(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

- Mietintö Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista (2012/2133(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

- Mietintö naisten koulutuksellisesta ja ammatillisesta liikkuvuudesta EU:ssa (2013/2009(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

- Mietintö vuosituhannen kehitystavoitteista – vuoden 2015 jälkeisen toimintakehyksen määrittely (2012/2289(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Filip Kaczmarek (A7-0165/2013)

- Mietintö EU:n ulkoisesta ilmailupolitiikasta – tulevat haasteet (2012/2299(INI)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Marian-Jean Marinescu (A7-0172/2013)

- Mietintö järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (väliaikainen mietintö) (2012/2117(INI)) - CRIM-valiokunta - Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

- Mietintö lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaudesta maailmassa (2011/2081(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Marietje Schaake (A7-0176/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (COM(2012)0085 - C7-0075/2012 - 2012/0036(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 ja rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista 23 päivänä lokakuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta (COM(2012)0730 - C7-0005/2013 - 2012/0344(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Herbert Dorfmann (A7-0179/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta (COM(2012)0725 - C7-0004/2013 - 2012/0342(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A7-0180/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää George Pufan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (N7-0061/2013 - C7-0115/2013 - 2013/0805(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0181/2013)

- * Mietintö ehdotuksesta nimittää Neven Mates tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi (N7-0057/2013 - C7-0106/2013 - 2013/0804(NLE)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Inés Ayala Sender (A7-0182/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta (COM(2012)0617 - C7-0358/2012 - 2012/0295(COD)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Emer Costello (A7-0183/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisasteesta kalenterivuodeksi 2013 (COM(2013)0159 - C7-0079/2013 - 2013/0087(COD)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0186/2013)

- Mietintö Jacek Olgierd Kurskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2013/2019(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0187/2013)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Afrikka-osapuolen ensivaiheen talouskumppanuussopimuksen tekemisestä (14757/2012 - C7-0369/2012 - 2008/0139(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A7-0190/2013)

- Mietintö Małgorzata Handzlikin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2012/2238(IMM)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Dimitar Stoyanov (A7-0195/2013)

- Mietintö johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle luonnoksesta EU:n suuntaviivoiksi uskonnon- ja vakaumuksenvapauden edistämisestä ja suojelemisesta (2013/2082(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Laima Liucija Andrikienė (A7-0203/2013)

- Mietintö aluepolitiikasta osana laajempia valtiontukijärjestelmiä (2013/2104(INI)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 sekä Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta (COM(2011)0118 - C7-0070/2011 - 2011/0051(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Georgios Papanikolaou (A7-0206/2013)

- Mietintö Alexander Alvaron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2013/2106(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0188/2013)

- *** Suositus ehdotuksesta Eurooppa-neuvoston päätökseksi Euroopan parlamentin kokoonpanosta (00110/2013 - C7-0166/2013 - 2013/0900(NLE)) - AFCO -valiokunta - Esittelijät: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri (A7-0213/2013)

- * Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (10273/2013 - C7-0160/2013 - 2010/0312(NLE)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0215/2013)

3) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta (06353/1/2013 - C7-0142/2013 - 2011/0137(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista ja neuvoston direktiivin 92/52/ETY, komission direktiivien 96/8/EY, 1999/21/EY, 2006/125/EY ja 2006/141/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/39/EY sekä komission asetusten (EY) N:o 41/2009 ja (EY) N:o 953/2009 kumoamisesta (05394/1/2013 - C7-0133/2013 - 2011/0156(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Frédérique Ries (A7-0191/2013)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Antonio Masip Hidalgo (A7-0214/2013)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A7-0216/2013)

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Sylvie Guillaume (A7-0217/2013)


14. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 201 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

23. toukokuuta 2013.

Jean Michel Charliot (nro 0453/2013); László Honti (nro 0454/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0455/2013); Fabio Mincuzzi (nro 0456/2013); Edward Kasza (Apotheca Pacis) (nro 0457/2013); Louis Feldesi (nro 0458/2013); Янаки Ганчев (НПО „Орлов мост за промяна“) (nro 0459/2013); Laura Marini (nro 0460/2013); Татяна Ботева Мало (nro 0461/2013); Thomas Doorhy (nro 0462/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0463/2013); Gintautė Misiukaitė (nro 0464/2013); Thierry Lambin (nro 0465/2013); Thierry Lambin (nro 0466/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0467/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0468/2013); Sokol Hasani (nro 0469/2013); Koen Roovers (Alter - EU) (nro 0470/2013); Gian Marco Prampolini (LEAL - Lega Antivivisezionista ONLUS) (12437 allekirjoittanutta) (nro 0471/2013); Robert Collinson (nro 0472/2013); Margaret Treston-Smith in Troisi (nro 0473/2013); Giancarlo Locarni (nro 0474/2013); Craig Sandiford (nro 0475/2013); Alberto Buttini (nro 0476/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0477/2013); Patrick Le Cam (nro 0478/2013); Maurizio Cancelmo (nro 0479/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0480/2013); Nadège Bonfils (Collectif O.I.N. Plaine du Var) (nro 0481/2013); Sohail Khan (nro 0482/2013); Edmund A. M. Neugebauer (IFOM - Institute for Research in Operative Medicine, Universität Witten/Herdecke) (46 allekirjoittanutta) (nro 0483/2013); Ludwig Schmidt (nro 0484/2013); Heike Werding (nro 0485/2013); Matthias Pochmann (nro 0486/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0487/2013); Karim Abdelwahed (nro 0488/2013); Steffen Renno (nro 0489/2013); Markus Schickel (nro 0490/2013); Christoph Bilan (nro 0491/2013); Claudia Bratfisch (nro 0492/2013); Argirios Tsorakis (nro 0493/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0494/2013); Louis Dirickx (nro 0495/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0496/2013); Ulrich Langner (nro 0497/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0498/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0499/2013); Wolfgang Diesel (nro 0500/2013); Raitis Jākobsons (nro 0501/2013); Veneranda Beitane (nro 0502/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0503/2013); Ana Kulakova (nro 0504/2013); Krystian Salamon (nro 0505/2013); Norbert Mastalerz (Urząd miasta Tarnobrzega) (nro 0506/2013); Wiesław Wiśniewski (Stowarzyszenie dzieci ofiar wojny ziemi zamojskiej) (nro 0507/2013); Mateusz Witkowski (nro 0508/2013); Sylwia Mackowiak (Stowarzyszenie "Nasz dom") (nro 0509/2013); Iwona Hypsior Bak (F.H.U. Iwitrans) (nro 0510/2013); Janina Arasini (nro 0511/2013); Kamil Czernuszewicz (nro 0512/2013); Anna Cartiková (3 allekirjoittanutta) (nro 0513/2013); Karol Krajčovič (nro 0514/2013); Turko Dezider (nro 0515/2013); Борислав Георгиев (nro 0516/2013); Веселинка Монева (nro 0517/2013); Иван Кузев (nro 0518/2013); Theodoros Pitikaris (nro 0519/2013); Mihail Ioannidis (nro 0520/2013); Eric Moons (nro 0521/2013); José Manuel Martín Álvarez (nro 0522/2013); Alicja Pietrzyk (20 allekirjoittanutta) (nro 0523/2013); Pedro Segura Medina (nro 0524/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0525/2013); Gürz Cengiz (nro 0526/2013); Christian Paul Nelly Jean-Marie Gielen (nro 0527/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0528/2013); George Gindac (nro 0529/2013); Terence Patrick Bennett (nro 0530/2013); Barry Tyler (nro 0531/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0532/2013); Coordinamento Associazioni per il Problema del Pisu (10 allekirjoittanutta) (nro 0533/2013); Martin Mittmann (nro 0534/2013); Luca Calenne (nro 0535/2013); Daniele Del Giudice (nro 0536/2013); Olivier Heloir (nro 0537/2013); Paul Philipp Maeser (nro 0538/2013); Christopher Burns (nro 0539/2013); Fulvio Fiorentini (nro 0540/2013); Fulvio Fiorentini (nro 0541/2013); Ada Busman (nro 0542/2013); Henri Autero (nro 0543/2013); Augusto Scandiuzzi (nro 0544/2013); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0545/2013).

27. toukokuuta 2013.

José Luis Baró Fuentes (nro 0546/2013).


15. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Kesäkuun 2013 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 512.506/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ole ehdotettu.

Tiistai

Mietintö: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012) (lopullisen esityslistaluonnoksen 53 kohta)
Hannes Swoboda käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta ja pyysi, että keskustelu siirretään heinäkuun 2013 istuntojaksolle.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

NSA:n PRISM-ohjelma
Puheenvuorot: Guy Verhofstadt pyysi ALDE-ryhmän puolesta, että esityslistalle otetaan komission julkilausuma Yhdysvaltojen suorittamasta EU:n kansalaisten internetvalvonnasta (Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston NSA:n PRISM-ohjelma), sekä Hannes Swoboda, joka kannatti pyyntöä.
Parlamentti hyväksyi pyynnön ja julkilausuma otettiin esityslistalle Gilles Pargneaux'n mietinnön (A7-0337/2012) tilalle. Julkilausuman jälkeen poliittiset ryhmät käyttävät puheenvuoron.

Mietintö: Carlos Coelho (A7-0226/2012) (lopullisen esityslistaluonnoksen 130 kohta)
Carlos Coelho käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta ja pyysi, että hänen mietintönsä palautetaan valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon neuvoston ja komission kanssa aikaansaatu sopimus asiasta ja jotta valiokunta voi äänestää tänä iltana uusien olosuhteiden mukaisesta uudesta tekstistä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Keskiviikko

Mietintö: Timothy Kirkhope (A7-0150/2013) (lopullisen esityslistaluonnoksen 143 kohta)
Puheenvuorot: Timothy Kirkhope, joka pyysi ECR-ryhmän puolesta, että mietintö palautetaan valiokuntakäsittelyyn työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti, Axel Voss, joka kannatti tätä pyyntöä, ja Jan Philipp Albrecht, joka vastusti pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (143 puolesta, 83 vastaan, 9 tyhjää).

Torstai

Seuraavat mietinnöt: Giovanni La Via (lopullisen esityslistaluonnoksen 120 kohta) ja Reimer Böge (lopullisen esityslistaluonnoksen 119 kohta)
Koska neuvostossa ei olla päästy sopimukseen, budjettivaliokunta ei ole vielä hyväksynyt näitä kahta mietintöä, mutta ne jätetään esityslistalle siltä varalta, että neuvostossa päästään sopimukseen.
Giovanni La Via käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Philip Claeys käytti puheenvuoron, jossa hän ehdotti, että Catherine Ashtonin Turkin tilanteesta annettavan julkilausuman jälkeen käytävään keskusteluun (lopullisen esityslistaluonnoksen 165 kohta) kutsutaan myös Štefan Füle (laajentumisesta ja Euroopan naapuruuspolitiikasta vastaava komission jäsen) (puhemies ilmoitti välittävänsä pyynnön edelleen).

Puheenvuorot: Bernd Posselt pyysi vahvistamaan, että Kroatian liittyminen on varmaa riippumatta neuvoston kannasta talousarviokysymykseen (puhemies vakuutti, että asia on varma, ja toisti neuvostolle kohdistamansa arvostelun), ja Francesco Enrico Speroni niin ikään Kroatian liittymisestä.

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron juhlaistuntojen järjestämisestä.

Giovanni La Via käytti puheenvuoron Francesco Enrico Speronin puheenvuorosta.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.


16. Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu (keskustelu)

Mietintö järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi ja aloitteiksi (väliaikainen mietintö) [2012/2117(INI)] - Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta. Esittelijä: Salvatore Iacolino (A7-0175/2013)

Salvatore Iacolino esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Véronique Mathieu Houillon PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Cornelis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Tadeusz Zwiefka, Rita Borsellino, Theodoros Skylakakis, Jan Philipp Albrecht, James Nicholson, Jaroslav Paška, Dimitar Stoyanov, Barbara Weiler, Bill Newton Dunn, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Inés Ayala Sender, Monica Luisa Macovei, Iliana Malinova Iotova ja Emer Costello.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mojca Kleva Kekuš, Anneli Jäätteenmäki, João Ferreira ja Monika Smolková.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Salvatore Iacolino.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2013, kohta 10.12.


17. Terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) [2011/0152(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

Elisabeth Morin-Chartier esitteli mietinnön.

László Andor (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Sylvana Rapti S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Georgios Toussas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sari Essayah, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Milan Cabrnoch, Peter Liese ja Antigoni Papadopoulou.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sergio Gaetano Cofferati, Frédérique Ries ja Andreas Mölzer.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: László Andor ja Elisabeth Morin-Chartier.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2013, kohta 10.10.


18. Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000057/2013) Pervenche Berès työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Komission tiedonanto "Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014-2020" (COM(2013)0083) (2013/2607(RSP)) (B7-0207/2013)

Pervenche Berès esitteli kysymyksen.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Tadeusz Cymański EFD-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Thomas Mann, Sylvana Rapti, Edite Estrela, Regina Bastos, Alejandro Cercas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Olbrycht ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pervenche Berès, Mojca Kleva Kekuš, Marian Harkin, Malika Benarab-Attou, Erik Bánki, Andreas Mölzer ja Krisztina Morvai.

László Andor käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta komission tiedonannosta "Kasvua ja yhteenkuuluvuutta tukevat sosiaaliset investoinnit, mukaan luettuna Euroopan sosiaalirahaston täytäntöönpano vuosina 2014–2020" (2013/2607(RSP)) (B7-0255/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2013, kohta 8.17.


19. Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonta (keskustelu) ***II

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta [2011/0137(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jürgen Creutzmann (A7-0185/2013)

Jürgen Creutzmann esitteli suosituksen.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Małgorzata Handzlik PPE-ryhmän puolesta, Anna Hedh S&D-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Phil Prendergast, Amelia Andersdotter, Sari Essayah ja Josefa Andrés Barea.

Puheenvuorot: Algirdas Šemeta ja Jürgen Creutzmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2013, kohta 10.8.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Claudette Abela Baldacchino, Pat the Cope Gallagher, Indrek Tarand, Paul Murphy, Monika Panayotova, Ricardo Cortés Lastra, Ildikó Gáll-Pelcz, Corina Creţu, Michael Gahler, Vojtěch Mynář, Ana Miranda, Andrey Kovatchev, Katarína Neveďalová, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Muñiz De Urquiza, Jelko Kacin, Jean-Jacob Bicep, João Ferreira, Martin Ehrenhauser, Georgios Papanikolaou, Monica Luisa Macovei, Salvador Sedó i Alabart, Bruno Gollnisch, Angelika Niebler, Maria Eleni Koppa, Monika Hohlmeier ja Alexander Mirsky.


21. Euroopan kuluttajapolitiikan uudet tavoitteet (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan kuluttajapolitiikan uusista tavoitteista [2012/2133(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Vicente Miguel Garcés Ramón (A7-0163/2013)

Vicente Miguel Garcés Ramón esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, António Fernando Correia de Campos, Ana Miranda, João Ferreira, Olga Sehnalová, Ildikó Gáll-Pelcz, Phil Prendergast, Erik Bánki ja María Irigoyen Pérez.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2013, kohta 10.6.


22. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu) (08260/2/2013 - C7-0163/2013 - 2009/0165(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu) (15605/3/2012 - C7-0164/2013 - 2008/0243(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

- Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (uudelleenlaadittu) (14654/2/2012 - C7-0165/2013 - 2008/0244(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 11. kesäkuuta 2013..


23. Sosiaalinen asuntotuotanto Euroopan unionissa (lyhyt esittely)

Mietintö sosiaalisesta asuntotuotannosta Euroopan unionissa [2012/2293(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Karima Delli (A7-0155/2013)

Karima Delli esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Marije Cornelissen, Claudio Morganti, Csaba Sógor, Alejandro Cercas, Inês Cristina Zuber, Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Ana Miranda, Dimitar Stoyanov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karima Delli, Danuta Jazłowiecka, Vilija Blinkevičiūtė, Jaroslav Paška ja Sari Essayah.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2013, kohta 12.1.


24. Naisten koulutuksellinen ja ammatillinen liikkuvuus (lyhyt esittely)

Mietintö naisten koulutuksellisesta ja ammatillisesta liikkuvuudesta EU:ssa [2013/2009(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Licia Ronzulli (A7-0164/2013)

Licia Ronzulli esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Ildikó Gáll-Pelcz, Mojca Kleva Kekuš, Elena Băsescu, Katarína Neveďalová ja Zita Gurmai.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2013, kohta 12.2.


25. Oikeusapu rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa (lyhyt esittely)

Mietintö oikeussuojan saatavuuden parantamisesta: oikeusavun antaminen rajat ylittävissä siviili- ja kauppaoikeuden alan riita-asioissa [2012/2101(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0161/2013)

Tadeusz Zwiefka esitteli asian.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Oldřich Vlasák.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2013, kohta 10.7.


26. Aluepolitiikka osana laajempia valtiontukijärjestelmiä (lyhyt esittely)

Mietintö aluepolitiikasta osana laajempia valtiontukijärjestelmiä [2013/2104(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Oldřich Vlasák (A7-0204/2013)

Oldřich Vlasák esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Mojca Kleva Kekuš, Erik Bánki, João Ferreira ja Elena Băsescu.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.6.2013, kohta 8.18.


27. Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä (lyhyt esittely)

Mietintö kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta [2012/2296(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jim Higgins (A7-0142/2013)

Jim Higgins esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Spyros Danellis, Jaroslav Paška ja João Ferreira.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2013, kohta 12.3.


28. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 512.506/OJMA).


29. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Klaus Welle

Gianni Pittella

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kukan, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Tabajdi, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Renate, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö